Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
97566 Koelling Hermann Karl Ernst (1841—1902). (List pasterski; inc: „Łaska Ci niech będzie i pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Owieczko moja kochana ...”). Kreuzburg (Kluczbork), Druck von E. Thielmann, b. r. (1896),
40170 Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852). (List pasterski, zawiadamiający o objęciu rządów diecezji sandom., datowany we Włocławku 9 marca 1844). B. m. b. r.,
2458 Ankwicz Andrzej Alojzy z Posławic Skarbek (1774–1838). List pasterski, z Kwietnia 1826 r. Lwów,
94991 Kłągiewicz Jędrzej Benedykt ks., bp administrator diecezji wileńskiej (1767—1841). (List pasterski, z datą: Wilno, 28 V 1829, w związku z ukazami carskimi w sprawach administracyjnych; inc: „Szczęśliwie nam panuiący Nayiasnieyszy Imperator, w mądrości swoiey...”). Tamże [Wilno, druk. A. Marcinowskiego], 1829,
63535 Etienne Jean Baptiste ks. (List pasterski, z datą: Paryż, 4 VIII 1864; Inc.: „Szanowni Kapłani, najmilsi Bracia i Siostry!... Dziś zaczyna się...”). Kraków, nakł. Sióstr Miłosierdzia, druk. Czasu, 1865,
63537 Etienne Jean Baptiste ks. (List pasterski, z datą: Paryż, 25 I 1870; inc: „Moje Najmilsze Córki!... Dobroć Boża dozwoliła...”). Kraków, nakł. Córek Miło ierdzia, druk. Karola Budweisera, 1870,
63536 Etienne Jean Baptiste ks. (List pasterski, z datą: Paryż 1 V 1868; inc: „Najmilsze Siostry!... Od czasu jak Boska Opatrzność...”). Kraków, nakł. Córek Miłosierdzia, druk. Karola Budweisera, 1868,
41301 Górski Józef Adalbert (Wojciech, biskup kielecki; 1739—1818). (List pasterski, z datą: Kielce, 2 IV 1811),
40172 Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852). (List pasterski, ogłaszający jubileusz diecezji sandom., datowany w Sandomierzu 30 czerwca 1847 r.). (Warszawa), druk. XX. Misjonarzy u św. Krzyża,
23312 Darboy Jerzy ks. (arcybiskup paryski; 1813—1871). List pasterski, odnoszący się do ostatniej encykliki papieża Piusa IX, z francuskiego przetłómaczył W. W.(ielogłowski). Kraków, Księgarnia i Wydawnictwo Dzieł Katolickich, 1865,
15925 Cieciszowski Kasper Kazimierz herbu Kolumna (1745—1831). (List pasterski, Inc.: „Cum novum ad praesens...", z Łucka, 12 lutego 1801, sekretarz ks. Mich. Piwnicki). B.m.b.r.,
41302 Górski Józef Adalbert (Wojciech, biskup kielecki; 1739—1818). (List pasterski, inc: „Salutem in Domino! Venerandum sed grave Officium ...” z datą: Bychawa, 13 III 1813),
110410 Cieciszowski Kasper Kazimierz herbu Kolumna (1745—1831). (List pasterski, inc: „Przekonani jesteśmy u siebie...", z ponowieniem zarządzenia o wiosennych i jesiennych rekolekcjach oraz poleceniem uwadze kapłanów sprawy ich testamentów; z Łucka, 27 maja 1811). B.m.b.r. (1811),
109185 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Przegendza Walenty. (List pasterski zawierający zalecenia w związku z przedłużeniem Jubileuszu w diecezji, inc.: Jubileusz Wielki od dnia 17 Września 1826. w Dyecezyi Naszéy trwaiący, iuż zbliża się do końca..., z datą: Warszawa, 31 I 1827). B. m. b. r. (Warszawa, 1827),
109180 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Misiński Józef. (List pasterski zawierający zalecenia na okres Wielkiego Postu, inc.: Doczekaliśmy się, Naymilsi Bracia, z nieograniczonéy Dobroci i Miłosierdzia Boskiego, czasu Czterdziestodniowego Postu..., z datą: Kalisz, 6 III 1824). B. m. b. r. (Kalisz, 1824),
75251 Isakowicz (Issakowicz) Izaak Mikołaj (abp metropolita ormiański; 1824—1901). (List pasterski zawierający przekład listu biskupów i arcybiskupów Austrii z zachętą do czynnego przeciwstawienia się prądom antychrześcijańskim, inc: „Śród grozy obecnego czasu...”, z datą: Lwów 12 XII 1891). Lwów, druk. Pillera i Sp., 1891,
45767 Hirschler Maciej ks. (biskup przemyski; 1807—1881). (List pasterski zawierający mowę papieża Piusa IX przeciw ustawie znoszącej zakonne zgromadzenia w Rzymie, inc: „Ilekroć krwawi zaborcy ...”, z datą: Przemyśl 10 X 1873). Jasło, druk. L. D. Stoegera, 1873,
45768 Hirschler Maciej ks. (biskup przemyski; 1807—1881). (List pasterski zawierający list Piusa IX w sprawie zawieszenia kapłanów współdziałających z władzami świeckimi w usuwaniu duchownych i mianowaniu nowych wbrew woli kościoła, inc: „Jeszcze nie przebrzmiała w sercach naszych ...”, z datą: Przemyśl 29 I 1874). Przemyśl, Druk. Gr. Kat. Kapituły, 1874,
45773 Hirschler Maciej ks. (biskup przemyski; 1807—1881). (List pasterski zawierający list Piusa IX pisany w związku z koronacją w kościele starowiejskim obrazu Matki Boskiej, inc: „Poseł Ojca Św. Jego Exell. Arcybiskup Tessaloniceński ...”, z datą: Przemyśl 20 XI 1877). Jasło, druk. Lud. Dion. Stoegera, 1877,
45772 Hirschler Maciej ks. (biskup przemyski; 1807—1881). (List pasterski zawierający allokucję Piusa IX przeciw polityce kościelnej rządu włoskiego, inc: „Po liście Naszym pasterskim ...”, z datą: Przemyśl 28 III 1877). Jasło, druk. L. D. Stoegera, 1877,
41300 Górski Józef Adalbert (Wojciech, biskup kielecki; 1739—1818). (List pasterski zawiadamiający o wstąpieniu na katedrę biskupią nowoutworzonej diecezji kieleckiej, inc: „Na pobożne przełożenia ...”, z datą: Kielce 1 I 1808),
64739 Gałecki Antoni ks. (bp, administrator diecezji krakowskiej; 1811—1885). (List pasterski zawiadamiający o tymże, z datą: Cracoviae die 11 Decembris 1862; inc: „Provocatus sum a Sanctissimo Patre Domino Nostro Pio IX..."). B. m. b. r.,
109178 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Misiński Józef. (List pasterski zawiadamiający o objęciu diecezji kujawsko-kaliskiej, inc.: Rozporządzeniem Opatrzności Boga, którém według upodobania swoiego, przeznacza i wybiera słabe naczynia, aby przez nie obiawiał miłosierdzie, moc i potęgę swoią..., z datą: Warszawa, 18 VI 1823). B. m. b. r. (Warszawa, 1823),
109181 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Misiński Józef. (List pasterski zalecający modły za zmarłego papieża Piusa VII, inc.: Już Was Naymisli w Chrystusie Bracia! powtórnie zasmucamy..., z datą: Kalisz, 8 X 1825). B. m. b. r. (Kalisz, 1824),
15120 Choromański Stanisław Henryk Lubicz (arcybiskup warszawski. 1767—1838). (List pasterski zalecający modły o pogodę i urodzaje, inc: „Jak cały świat...", z datą 1 maja 1837). (Warszawa, 1837),
109179 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Misiński Józef. (List pasterski zalecający modlitwy za duszę śp. Szczepana Hołowczyca, arcybiskupa warszawskiego, inc. Nie dawnym czaśem (!), Listem Naszym Pasterskim, ogłosiliśmy Wam Naymilsi w Chrystusie Bracia, o objęciu przez Nas Rządów Dyecezyi..., z datą: Kalisz, 2 IX 1823). B. m. b. r. (Kalisz, 1823),
75253 Isakowicz (Issakowicz) Izaak Mikołaj (abp metropolita ormiański; 1824—1901). (List pasterski z powodu złotego jubileuszu własnego kapłaństwa, inc: „Z prawdziwą przyjemnością obwieszczam Wam...”, z datą: Lwów 15 VI 1898). Lwów, Drukarnia katolicka J. Chęcińskiego, 1898,
45763 Hirschler Maciej ks. (biskup przemyski; 1807—1881). (List pasterski z powodu objęcia diecezji, inc: „Pan i Zbawiciel nasz...”, z datą: Przemyśl 14 IX 1870). Przemyśl, z Drukarni Gr. Kat. Kapituły, b. r. (1870),
75245 Isakowicz (Issakowicz) Izaak Mikołaj (abp metropolita ormiański; 1824—1901). (List pasterski z powodu mianowania na biskupa, inc: „Wiadomo Wam już zapewne...”, z datą: Lwów 27 VIII 1882). B. m. b. r.,
59231 Dunajewski Albin, biskup krakowski i kardynał (1817—1894). (List pasterski z powodu mających się odbyć wyborów do Izby Poselskiej Rady Państwa, z datą: 4 II 1891, inc: „Z powodu mających się odbyć niebawem wyborów..."). Kraków, nakł. Kurii Książęco-biskupiej, druk. Czasu, (1891),