Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
106469 Kossakowski Stanisław Kazimierz Aleksander Władysław Alojzy, heraldyk (1837-1905), Blum (v.) Bronisław. Lista Dam kwestujących w kościołach i kaplicach rzymsko-katolickich w Warszawie podczas kwesty Wielkotygodniowej w roku 1900. B. m. b. r. (Warszawa, 1900),
67352 Giller Agaton (1831—1887). List... o Organizacyi Polaków w Ameryce. Chicago, druk. i nakł. Gazety Polskiej W. Dyniewicza, 1879,
37991 Fredro Aleksander (1793—1876). List. Komedya w jednym akcie, wierszem. Podług niemieckiej powieści: „Der unruhige Abend”. (Biblioteka Mrówki, nr 281). Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, (1897),
27508 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bojarska Helena (1858—?). List. Kom. w 2 a.
28312 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Fredro Aleksander (1793—1876). List. Kom. w 1 a.
28536 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Głębocki Tadeusz. List. Bluetka w 1 a.
30119 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Małecki Antoni (1821—1913). List żelazny. Tr. hist. w 5 a.
94466 Klimańska Zofia z Chłopickich primo voto Desztrungowa (1812—1870). List Zofji K*. z Brzozówki do Benedykta Dołęgi. (Na okładce nadto:) Z powodu krytyki P. Kraszewskiego na Rocznik Literacki. Wydał na nowo Romuald Podbereski. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1850,
15245 Chotomski Ferdynand Dienheim Prawdzic ze Szczawina (pułkownik, dr med.; 1797—1880). List ziemianina polskiego do Emigracyi (i) Okólnik o idealnym Komitecie Narodowym Polskim do kraju 1844. (Paryż), druk. Bourgogne et Martinet, (1844)
8963 Bońkowski Hieronim Napoleon (1807— 1886). List z powodu pomnika Mickiewicza. Do JW. dra Ferdynanda Weigla, prezydenta miasta Krakowa. Wyjątek z Kurjera Polskiego z dnia 15 lutego 1884 r. Paryż, Druk. Polska A. Reiffa, (1884),
54732 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Kotzebue August (1761—1819). List z Kadyksu. Dr. w 3 a.
64747 Gałecki Antoni ks. (bp, administrator diecezji krakowskiej; 1811—1885). (List z datą: Cracoviae die 9 Julii 1878 do ks. Karola Teligi; inc: „Jam toties justo dolore..."). B. m. b. r. (Kraków, 1878),
76318 Jackowski Henryk ks.T. J. (1834—1906). List z Chyrowa. (Odb. z Przeglądu Powszechnego). Kraków, nakł. Redakcyi Przeglądu Powszechnego, druk. W. L. Anczyca i Spółki, (1888),
17456 Cynalewski Stanisław ks. (1866—1932). List z Argentyny. Przedruk z Wiadomości Salezyańskich 1899. Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1900,
14245 Chłapowski Franciszek (1845—1923). Morawski Stanisław, Maryański Modest. (List w sprawie uczczenia ks. Koźmiana do wychowańców jego zakładu poznańskiego. Z zaproszeniem na zjazd. Inc.: „Szanowny Panie! Stosując się. do życzeń większości..." Podpisano: Dr. Franc. Chłapowski, Stan. Morawski, Modest Maryański). B. m. i r. (1876),
14216 Chłapowski Franciszek (1845—1923). (List w sprawie uczczenia ks. Koźmiana do wychowańców jego zakładu poznańskiego, z planem uroczystości. Inc.: „Wielmożny Panie! Z polecenia pewnej części dawnych wychowańców..., z datą: Bytom, 16 XII 1875). Gliwice, druk. Teodora Zalewskiego, 1875,
19642 Czasopisma. List Św. Józefa. List Św. Józefa. Marianhill, 1885—1888.
60264 Działyński Tytus (właściwie: Adam Tytus; 1796—1861). List śp. hr. Tytusa Działyńskiego (do Jana Władysława Zamoyskiego, z datą: 12 II 1860). B. m. b. r., k.
54853 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Labiche Eugeniusz (pseud. Dandré; 1815—1888). List rekomendowany. Kom. w 1 a. Tłum. M. R.
25537 Dłuski Michał ks. (1760—1821). List Rabina Lizbońskiego do Rabina Brzeskiego z dyalektu rabińsko-talmudycznego przetłomaczony. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1817,
11256 Brzeziński Antoni ks. filipin (1820—1898). List pożegnalny Prezesa Rady Wyższej w Wielkiem Xięstwie Poznańskiém do Wszystkich PP. Członków. Poznań, nakładem T. Daszkiewicza, czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki, 1868,
106138 Bieńkowski Wład. (autor domniemany). List poufny drukowany jako rękopism, nieprzeznaczony do handlu księgarskiego. B. m. b. r. (ok. 1892),
56675 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Töpfer Karol (1792—1871). List polecający. Kom. w 4 a.
47646 Horodyski Andrzej (ur. 1773, zm. ok. połowy XIX w.). List pierwszy do J. K. Szaniawskiego, 1802,
23864 Dederko Jakub Ignacy (pierwszy biskup miński; 1751—1829). (List pasterski). B. m .b. r. (1800),
59228 Dunajewski Albin, biskup krakowski i kardynał (1817—1894). (List pasterski). Kraków, nakł. Kurii Biskupiej, druk. Czasu, 1888,
41379 Górski Mikołaj ks. (biskup kamieniecki; zm. 1855). List pasterski... z Bożéj i Stolicy Apostolskiej łaski Biskupa Kamienieckiego do duchowieństwa i wiernych Chrystusowych rzymsko-katolickiej wiary, obrządku łacińskiego, dyecezyi podolsko-kamienieckiej. Kijów, w Drukarni Uniwersytetu Świętego Włodzimierza, 1854,
9257 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). List pasterski... z bożej i Stol. apostolsk. łaski Biskupa Łucko-Żytomirsk. przy objęciu rządów swej dyecezyi r. 1849. Petersburg, druk. G. Fiszera, 1849,
46965 Hołowiński Ignacy ks. (arcybp mohylewski; 1807—1855). List pasterski... dany w Petersburgu dn. 7 Lutego 1852 r. Petersburg, 1852,
34707 Fijałkowski Antoni Melchior Optat (arcybiskup warszawski; 1778—1861). List pasterski... Arcybiskupa metropolity Warszawskiego z powodu wstąpienia na archikatedrę metropolitalną warszawską wydany do duchowieństwa i wiernych Chrystusowych archidyecezyi warszawskiéj. Warszawa, druk. XX. Misjonarzy, 1857,