Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
66186 Gellert Christian Fürchtegott (1715—1769). Listy Jmci Pana... sławnego Akademii Lipskiej professora z Niemieckiego na Polski Język przełożone. Nowa Edycya. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1814,
78169 Jan III Sobieski (król polski; 1629—1696). Listy Jana Trzeciego króla polskiego pisane do królowej Kazimiry w ciągu wyprawy pod Wiedeń w roku 1683. Z mapą pochodu wojsk polskich pod Wiedeń i podobizną listu króla Jana Trzeciego. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1883,
78171 Jan III Sobieski (król polski; 1629—1696). Listy Jana Sobieskiego do żony Maryi Kazimiry wraz z listami téj Królewskiej Rodziny i innych znakomitych osób przez Jerzego Samuela Bandtkiego z oryginałów Archiwu niegdyś Sobieskich przepisane uporządkował i dalszemi aż do roku MDCCXXXVII dochodzącemi pomnożył tudzież przypisami objaśniającemi zaopatrzył Antoni Zygmunt Helcel. (Biblioteka Ordynacyi Myszkowskiej). Kraków, nakł. Zapisu Świdzińskiego z Ordynacyą Myszkowską połączonego, Drukarnia C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1860,
78165 Jan III Sobieski (król polski; 1629—1696). Listy Jana Sobieskiego do Aleksandra Polanowskiego i niektóre szczegóły z życia jego zebrane w dwusetletnią rocznicę odsieczy wiedeńskiej przez Z.(ygmunta) L. R.(adzimińskiego). Kraków, nakł. wydawcy, druk. Czasu, 1884,
78166 Jan III Sobieski (król polski; 1629—1696). Listy Jana III Krola Polskiego, pisane do Krolowy Maryi Kazimiry w ciągu wyprawy pod Wiedeń w roku 1683. Wydane przez Edwarda hr. Raczyńskiego. Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1823,
36078 Foscolo Ugo (1778—1827). Listy Jakuba Ortis, z włoskiego przeł. Adam Grąbczewski. Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1885,
76250 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Listy Jachowicza do Szczepańskiego, ogłoszone w stuletnią rocznicę urodzin obu pedagogów. (Odb. z Rocznika Samborskiego). Sambor, druk. Schwarza i Trojana, 1896,
72242 Grzymułtowski Krzysztof (1620—1687). Listy i mowy wydał A. Jabłonowski. (Źródła Dziejowe, t. I). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Emila Skiwskiego, 1876,
17244 Ćwierczakiewiczowa (Ćwierciakiewiczowa) Lucyna z Bachmanów primo voto Staszewska (1829—1901). Listy humorystyczne w kwestyi kulinarnej, tłóm. z franc. oraz listy o urządzeniu domu. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1900,
97796 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). Listy Hugona Kołłątaja pisane z emigracyi w r. 1792, 1793, 1794. Dwa tomy w jednym zebrał Lucyan Siemieński. (Pamiętniki z ośmnastego wieku, t. XII). Poznań, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. A. Schmädickiego, 1872,
92756 Kiciński Bruno (1796—1844). Listy hr. ... do Antoniny Cieciszowskiej pisane z Petersburga w roku 1817. Wydał Dr. Bolesław Erzepki. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, nakł. i druk. Dziennika Poznańskiego, 1896,
47433 Horacy (Quintus Horatius Flaccus; 65—8 przed Chr.). Listy Horacyusza wierszem miarowym na język polski przełożył Dr. Marcelli Motty. Poznań, w Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, czcionkami W. Deckera i Spółki, 1856,
46400 Hoffman Karol (1855—1937). Listy ex-aktora do ex-aktora. I—IV. Napisał ... Radom, Księgarnia Marii Dubelt, druk. A. Kurzątkowskiego, Warszawa, Księgarnia Teodora Paprockiego, 1891,
40216 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Listy duchowne księdza ... wiernie odpisane z oryginałów za zezwoleniem osób, do których były pisane. Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, druk. Czasu, 1899,
7977 Bobrowski Stefan (1841—1863). Listy do Zyg. Padlewskiego.
104864 Bernard ks. jezuita. Listy do X. St. Reszki 1588—90,
81210 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Listy do rodaków przez Demokratę. Paryż, b. r. (1848), druk. L. Martinet,
24416 Demokrata. Listy do rodaków przez Demokratę. Paryż, druk. L. Martineta, 1848,
9437 Bossuet Jakub Benigne (1627—1704). Listy do Panny... (niewiadomego nazwiska) w Metzu, pisane w r. 1662, przełożył Jacek Nałęcz. Poznań i Kraków, nakł. J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887,
16574 Como (Côme) di kardynał. Listy do o. Antoniego Possewina, wyjęte z archiwum watykańskiego przez o. Pawła Pierlinga. Odb. z Przegl. Powsz. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1885,
67904 Gliński Henryk (1853—1905). Listy do narzeczonego, pamiętniki panny na wydaniu, z rękopisu panny Klary do druku przepisał... Petersburg, Br. Rymowicz, druk. S. Kornatowskiego, Gebethner i Wolff, 1893,
19647 Czasopisma. Listy do Gromady. Listy do Gromady. (Dwutygodnik). Genewa, 1867.
43119 Hauke Józef (1834—1871). Listy do gromady o zmowie ludowej Polski, Litwy i Rusi przez Obywatela Jenerała Bosaka byłego Naczelnika Sił Zbrojnych Województw: Krakowskiego, Sandomirskiego i Kaliskiego. Zürich, w Drukarni Komitetu Reprez. Wychodztwa Polskiego, 1867,
24445 Demoustier Karol Albert (1760—1801). Listy do Emilii o Mitologii przez J. Pana de Moustier pisane, na polski język przez Jana Kamieńskiego wytłumaczone i do Dorydy zastosowane. Tomów 2. Warszawa, druk. Tomasza Le Brun, 1803,
60486 Dzieduszycki Wojciech (1848—1909). Listy czytelnika. Napisał... Krytyki i rozprawy. Kwestya żydowska. Materyalizm. Socyalizm. Historyozofia Tainea. Pozytywizm. Pesymizm. Mistycyzm. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wład. Łozińskiego, 1893,
4333 B. L. Listy bez adresu z Wiesbaden i Beaulieu. Poznań, nakł. autora, A. Cybulski, druk. Pracy, 1899,
109918 Capua Annibal di, duca di Termoli (zm. 1595). Listy Annibala z Kapui arcybiskupa neapolitańskiego, nuncyusza w Polsce, o bezkrólewiu po Stefanie Batorym i pierwszych latach panowania Zygmunta III. do wyjścia arcyksięcia Maksymiliana z niewoli. Z rękopisu biblioteki Brancacciana w Neapolu wybrał, przetłumaczył z języka włoskiego na polski i wydał Aleksander Przeździecki. Z dodatkiem objaśnień historycznych i kilku dokumentów, tyczących się tejże epoki dziejów polskich, oraz z 10 podobiznami podpisów osób znakomitych. Warszawa, nakł. Ig. Klukowskiego, druk. J. Ungra, 1852,
109143 Koźmian Andrzej Edward (1804-1864). Listy Andrzeja Edwarda Koźmiana 1829-1864. I. Wstęp. 1829-1830. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Władysława Łozińskiego, 1894,
12258 Burski Adam (zm. 1611). Listy Adama Burskiego profesora Akademii Zamojskiej. Ogłosił Józef Przyborowski. (Nadb. z Biblioteki Warszawskiej, t, 2, 1884 r.). Warszawa, Gebethner i Wolff, 1884,
286 Abraham syn Maimonidesa. Listy (po hebrajsku). Wilno, 1821,