Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
109910 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Manifest o przywróceniu pokoju, z datą: Wiedeń, 1 II 1806, po niem. i pol., inc: „Ich habe meinen guten und treuen Volkern...”, „Wróciłem Pokóy dobrym i wiernym Narodom Moim...”). (z datą: Wiedeń, 1 II 1806, po niem. i pol.),
33887 Feliński Zygmunt Szczęsny ks. (arcybiskup warszawski; 1822—1895). Kopja listu arcybiskupa ... do Cesarza. (Z datą: Warszawa, 15. III. 1863),
58940 Duchowienstwo. Duchowieństwo stolicy do braci Polaków w całej Polsce. (Z datą: Warszawa, 15 VIII 1861).
63094 Erläuterungen. Erläuterungen zu der Verordnung vom 16. Juni 1834, die Einrichtung der Justizbehörden im Grossherzogthum Posen betreffend. (Z datą: Posen, am 5ten Februar 1835; podpisany: Der Chef-Präsident des Königlichen Ober-Appellations-Gerichts v. Frankenberg),
36408 Franciszek Józef I cesarz Austrii (1830—1916). Petycya od mieszkańców dwunastu obwodów Galicyi wschodniej do Jego Ces. Król. Mości Franciszka Józefa I. względem przywrócenia w szkołach językow krajowych. (Przedruk z Nru 35 dziennika „Polska” z roku 1849). (Z datą: Lwów, 7 Lutego 1849), druk. A. B. Winiarza,
41498 H. J. Łyst do bratiw Rusyniw, a peredwsim do tych, szczo pidpysały proźbu do Cisara 11ho Maja 1848. (Z datą: Lwiw 23 V 1848),
8478 Bogusławski Stanisław Kostka. Ogłoszenie prenumeraty na dzieło, pod tytułem: Życie xięcia Józefa Poniatowskiego, Naczelnego Wodza Woysk Polskich, Marszałka Państwa Francuzkiego. (Z datą: Kraków, 27 XII 1829).
17609 Czacki Tadeusz (1765—1813). Pytania, od Taynego Konsyliarza, Wileńskiego Uniwersytetu i Warszawskiego Towarzystwa Przyiacioł Nauk Członka, Jeneralnego Guberniów Wołynskiey, Kijowskiéy i Podolskiéy Wizytatora, i Kawalera ..., JJWW. Powiatowym Marszałkom i Chorążym, tudzież Sądom Niżnym i wszystkim Właścicielom Dóbr w tychże Guberniach, do ułatwienia podane. (Z datą: Dan w Brusiłowie, d. 5 Stycznia 1805 Roku). B. m.,
109907 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). Erwerbsteuer-Patent. (Z datą; Wiedeń, 31 XII 1812, po niem. i pol.),
4580 Bączalski Edmund. Przewodnik metodyczny przy nauce rachunków w szkole ludowej przez ... nauczyciela szkół realnych. Z 4 drzewor. Lwów, K. Wild, 1875,
4302 B. J. Rys (Krótki) historyi Józefiny pierwszej żony Napoleona Cesarza Francuzów (przez J. B.), z 2 ryc. Wilno, nakł. autora, druk. J. Zawadzkiego, 1841,
26594 Domeyko (Domejko) Ignacy rektor Uniw. Chilijskiego (1802—1889). Memoria sobre la colonizacion en Chile. Yungai (Santiago?), 1850,
84395 Kalbesei. Kalbesei (Szeszolika trumpi), apie iszganimo kélą, wissiems grieszniems ant naudôs suraszyti. Yszspansta Warszuwo, drukarnioj Petra Baryckoje, Mete 1836,
79997 Jasiuk Wojciech. Wojciech Jasiuk gospodarz odpowiada na pisemko nazwane: Przyjaciel Chłopów w Wielkiém Xięztwie Poznańskiém. Wytłoczono w Supraślu, nakł. Jasiuka, b. r. (1850),
47158 Hoene Wroński Józef Maria (1776—1853). Canons de logarithmes, wyszły po rosyjsku w Petersburgu, 1845,
91596 Katechizm. Krótki Katechizm Rzymsko-Katolicki (zatwierdzony przez arcybisk. Floriana w Poznaniu 1892 r.). Wyszło w USA, wyd. W. Smulski & Comp.
91583 Katechizm. Mały Katechizm religii rzymsko-katolickiej dla szkół parafialnych polskich. (Wyszło w USA, ok. 1890);
91584 Katechizm. Katechizm większy religii rzymsko-katolickiej dla szkół parafialnych polskich. (Wyszło w USA, ok. 1890);
19463 Czasopisma. Kreisblatt (Wirsitzer). Wirsitzer Kreisblatt Dziennik Powiatu Wyrzyskiego. (Tygodnik). Wyrzysk, 1845—1920.
60859 Dziennik powiatu. Dziennik powiatu Wyrzyskiego (Wyrzysk, 1845 i n.),
104593 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Bibliotieka inostran. poezii. Pieriewody i podrażanija N. Bierga. Izd. N. Gierbiela. Wyp. 1-yj. St. Pietierburg, tip. A. Kulisza, 1860,
9870 Brandenburg Teodor. Apey darima walge ysz kiarpiu islandu pagal datiryma... Aptekoriaus Mohilawe ant upes Dniêpra drauga daugiel draugiszczin môkitu. Pardieja ysz lankyszka S. S. Zemaytis. (Tłumacz Kaj. Niezabitowski). Wyjlniuy, druk. A. Marcinowskiego, 1823,
103646 Bebel August (1840—1913). Społeczeństwo socjalistyczne. (Wyjątek z obszerniejszego dzieła). Wydawnictwo dzieł obcych z zakresu socjalizmu naukowego. B. m., 1890,
6549 Batowski Aleksander (1799—1862). Sprawa z poselstwa Marcina Kromera do Ferdynanda Cesarza w latach 1558—1563. (Wyjątek z Dziennika liter. r. 1853, Nr. 1—7, z dodaniem pism polskich). Lwów, druk. Zakł. im. Ossol., 1853,
47825 Hoszkiewicz Kazimierz ks. Głos J. X. ... Kanonika Inflantskiego, Proboszcza Rozdrażewskiego miany na Zgromadzeniu Gminnym Powiatow Krobskiego i Krotoszyńskiego dnia 23. stycznia roku 1809 w Krotoszynie. Wydrukowany w Rawiczu u J. K. S. Ludwika, b. r.,
15158 Chotkowski Tomasz ks. (tłumacz). Dziennik chrześciański, poświęcony przez modlitwę i rozmyślanie, z Dodatkiem Zbioru Wykładu tajemnic wiary naszéj. Po Edycyach 23 we Francyi, dwóch w Poznaniu, w języku Francuzkim, pierwszy raz w języku Polskim podany, dla swojéj dokładności i krotkości, zalecany wszystkim Stanom, a szczególniéj uczącej się młodzi, przez X. Tom. Chotkowskiego proboszcza kruszyńskiego, z Francuzk. na Ojczysty język. Wydruk. na Jasnéj Górze Częstoch. R. P. 1818,
2128 Anczyc Władysław Ludwik (1823–1883). Portrety cieniowe królów polskich, zabawa towarzyska z textem... (portrety podług wizerunków Al. Lessera). Wydawnictwo zabawek i gier pedagogicznych. Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879,
104531 Berbiguier ks. Żywot popularny świętego Wincentego a Paulo przez... kanon. honor. z Bordeaux, dziekana z Liburnu, przełożył z franc. ks. W. Maryański kan. metrop. pozn. protonot. apost. Wydanie drugie. (Wydawnictwo Straży św. Wojciecha Seria III. Rocznik I. 1894). Poznań, druk. Kuriera Poznańskiego, 1896,
61393 Ebers Jerzy (1837—1898). Kleopatra. Powieść historyczna. Przekład A. Callier. Warszawa, Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego, 1894,
4466 (Babeuf Franciszek Noël; 1760—1797). Babeuf i socjalizm podczas rewolucji francuskiej. Wydawnictwo Proletariatu.