Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74440 Instrukcya dla leśników. Instrukcya dla leśników, zajmujących się spostrze żeniami fenologicznemi. Lwów, nakł. Towarzystwa leśnego galicyjskiego, Druk. I Związkowa, 1885,
74439 Instrukcya dla publicnie (!) ustanowionych lekarzy. Instrukcya dla publicnie (!) ustanowionych lekarzy i chyrurgów w C. K. Austryackich Państwach iak sobie przy sądowych opisaniach Trupów czyli Obdukcyach postąpić maią. Lwów, druk. Józ. Jana Pillera, b. r.,
74438 Instrukcya dla lekarzy. Instrukcya dla lekarzy pod względem zapisywania lekarstw w szpitalach wojskowych. (Warszawa, ok. 1854),
74437 Instrukcya dla lekarzy. Instrukcya dla lekarzy wojskowych o leczeniu grasującej obecnie grypy. (Z datą: 27 IV 1851),
74436 Instrukcya (B.) dla lekarzy. Instrukcya (B.) dla lekarzy urzędujących na czas trwania cholery epidemicznej. Lwów, druk. E. Winiarza, 1872,
74435 Instrukcya dla lekarzy. Instrukcya dla lekarzy w przedmiocie ubezpieczeń na życie. (Towarzystwo Ubezpieczeń Przezorność w Warszawie). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1892,
74434 Instrukcya dla lekarzy. Instrukcya dla Lekarzy polowych. (Z datą: Kraków, 14 IV 1863),
74433 Instrukcya.
74432 Instrukcya dla lekarzy. Instrukcya dla lekarzy miejskich, przejrzana przez Radę lekarską i przyjęta na posiedzen. ogóln. Kom. rząd. spraw wewn., duchown. i ośw. publ. Warszawa, 1839,
74431 Instrukcya dla lekarzy. Instrukcya dla lekarzy, (Warszawa, 1863);
74430 Instrukcya dla tych, co nie są lekarzami. Instrukcya dla tych, co nie są lekarzami, w celu ożywienia na pozór umarłych i ratowania otrutych. (Nro 40703). B. m. b. r. (ok. 1835),
74429 Instrukcya dla Lekarza. Instrukcya dla Lekarza Zakładu Towarzystwa Dobroczynności. (Odb. z LX Rocznika Towarzystwa Dobroczynności). Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1879,
74428 Instrukcya dla Weterynarnego Lekarza. Instrukcya dla Weterynarnego Lekarza Miasta (Warszawa 1838);
74427 Instrukcya dla Lekarza. Instrukcya dla Lekarza Obwodowego (Warszawa, 1838);
74426 Instrukcya dla Lekarza. Instrukcya dla Lekarza Miasta Warszawy (Warszawa, 1838);
74425 Instrukcya lekarsko więzienna. Instrukcya lekarsko więzienna, czyli Przepisy dla więzień pod względem zdrowia. (Warszawa, 1857),
74424 Instrukcya o leczeniu. Instrukcya o leczeniu choroby nazywaney Cholera morbus ułożona przez Radę Medyczną (ok. 1830);
74423 Jnstrukcya (!) dla Landreyterow. Jnstrukcya (!) dla Landreyterow względem postępowania przy Exekucyach y Jnsinuacyi (!) sądowych Rezolucyi. (Tytuł niemiecki:) Instruction wegen des Verfahrens der Landreuter bei Executionen und Jnsinuationen (!) gerichtlicher Verordnungen. (Z datą: Kalisz 15 IX 1802). B. m. b. r., wyd. Królestwa Prus Południowych Regencya,
74422 Instrukcya dla lampiarzy. Instrukcya dla lampiarzy drogi żelaznej Fabryczno-Łódzkiej N° 32. Warszawa, druk. C. Przybylskiego, 1881,
74421 Instrukcya kwaterunkowa. Instrukcya kwaterunkowa. (Wydana przez Wydział Miejski Miasta Lwowa, z datą: Lwów, 29 XI 1863),
74420 Instrukcya dla kordonu. Instrukcya dla kordonu lekarskiego na pograniczu zachodniem Galicyi. (Z datą: Kraków, 27 IV 1863),
74419 Instrukcya o kontrollowaniu. Instrukcya o kontrollowaniu i poborze kar przy wyrobie i przedaży wódki zasądzonych. (Z datą: Warszawa, 20 VII (1 VIII) 1844),
74418 Instrukcya dla kontrolowania. Instrukcya dla kontrollowania przędzy bawełnianéj w połączeniu z kontrollą wyrobów z onéjże. Warszawa, 1839,
74417 Instrukcya określająca sposób kontrolowania. Instrukcya określająca sposób kontrolowania czasu postoju wagonów na Stacyach dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej. W celu należytego zużytkowania taboru wagonów, obliczania należności za użycie i przetrzymanie takowych ustanawiają się poniżej zamieszczone przepisy. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
74416 Instrukcya O Kontroli. Instrukcya O Kontroli wyrobu wódki i poborze opłaty od niej ustanowionej, w wypadkugdyby ta część służby z Komitetów Obywatelskich, na Urzędników Skarbowych, stosownie do artykułu 19 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 11 (23) Lipca 1844 roku przeniesioną być miała. (Warszawa, 1844),
74415 Instrukcya O Kontrolli. Instrukcya O Kontrolli wyrobu Wódki przez pośrednictwo Komitetów Obywatelskich i poborze opłaty od niej ustanowionej. (Z datą: Warszawa, 20 VII (1 VIII) 1844),
74414 Instrukcya.
74413 Instrukcya Kontrolli. Instrukcya Kontrolli dochodów Skarbu. (Z datą: Warszawa 17 XII 1816),
74412 Instrukcya dla Kontrollerów. Instrukcya dla Kontrollerów Kass Celnych i Konsumcyyno-Poborowych. (Z datą: Warszawa 29 IX 1809),
74411 Instrukcya dla kontrolera. Instrukcya dla kontrolera objazdowego drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,