Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74560 Instrukcya względem Podatku. Instrukcya względem Podatku Osobistego dla Władz Administracyjnych i Skarbowych. (Z datą: Warszawa 25 VII 1812),
74559 Instrukcya o pociągach. Instrukcya o pociągach gospodarskich. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
74558 Instrukcya o poborze. Instrukcya o poborze podatku konsumpcyjnego od rzezi bydła w stanie żywym. (Warszawa, 1859),
74557 Instrukcya normująca sposób poboru. Instrukcya normująca sposób poboru dochodów akcyzowych w celu wykonywania kontroli rachunkowej. B. m. b. r. (Kraków, ok. 1890),
74556 Instrukcja o pobieraniu. Instrukcja o pobieraniu opłaty od uczniów szkół publicznych. (Inc: „Kommissya Rządowa Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego. Chcąc ułatwić postępowanie tak w pobieraniu przepisaney opłaty od uczniów szkół publicznych, iako też w składaniu z niey rachunków...", z datą: Warszawa 27 XII 1817),
74555 Instrukcya względem pobierania. Instrukcya względem pobierania i obrachowania podatku klasycznego (Berlin, 1820);
74554 Instrukcya względem Pobierania. Instrukcya względem Pobierania i Kontrollowania Cła Tranzytowego. (Z datą: Warszawa, 23 VII 1810),
74553 Instrukcya dla płatników. Instrukcya dla płatników przy budowie dróg żelaznych ząbkowicko-katowickiéj i warszawsko-bydgoskiej (poniżej takiż niemiecki tytuł, obok tekst niemiecki). Warszawa, w drukarni Gazety Codziennej, 1858,
74552 Instrukcya dla Pisarzów. Instrukcya dla Pisarzów Celnych i Exaktorów Konsumcyynych. (Z datą: Warszawa 1 IX 1809),
74551 Instrukcya dla Piecerów. Instrukcya dla Piecerów (Palaczy przy remizach) Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej Nr. 23. Warszawa, druk. C. Przybylskiego, 1881,
74550 Instrukcya dla personelu. Instrukcya dla personelu nadzorczego i obsługującego maszyny ruchodawcze i robocze przy kopalni ołowianki i galmanu „Matylda" koło Chrzanowa. (Kraków), nakł. spadkobierców J. v. Giesche w Chrzanowie, druk. W. Korneckiego w Krakowie, 1895,
74549 Instrukcya dla personelu. Instrukcya dla personelu dozorującego i obsługującego maszyny ruchodawcze i robocze kopalń gwarectwa jaworznickiego. Kraków, nakł. Kopalń Węgla Gwarectwa Jaworznickiego, Druk. Czasu, 1894,
74548 Instrukcya o Patentach. Instrukcya o Patentach: na Gorzelanych, Propinatorów, Dystyllatorów, Składników i Szynkarzy, tudzież niektóre prawidła o wykonywaniu, przedaży wódki. (Z datą: Warszawa 20 VII (1 VIII) 1844),
74547 Instrukcya Kontrolna pasu. Instrukcya Kontrolna pasu granicznego i wewnętrznego Handlu. (Wydział Dochodów Niestałych. Sekcya celna. Z datą: Warszawa 3 (15) XI 1838),
74546 Instrukcya kontrolna pasu. Instrukcya kontrolna pasu granicznego i wewnętrznego handlu. (Z datą: Warszawa 3 (15) XI 1838),
74545 Instrukcyja dla Państw. Instrukcyja dla Państw gruntowych (właścicieli dóbr) i Zwierzchności obwodów podatkowych względem obowiązków, które dla przyprowadzenia do skutku rozporządzonéj najwyższém postanowieniem z d. 12 Listopada 1846, a okolnikiem z d. 25. Listopada 1846, pod 1. 71881 obwieszczonéj regulacyi pańszczyzny i spisania innych powinności poddańczych dopełniać mają (Lwów, 1846);
74544 Instrukcya dla dziennych i nocnych palaczy. Instrukcya dla dziennych i nocnych palaczy, jak również i dla stróży przy depo Drogi żelaznej Nadwiślańskiej (Warszawa, 1881);
74543 Instrukcya dla palacza. Instrukcya dla palacza wagonowego drogi żelaznej Fabryczno-Łódzkiej N° 42. Warszawa, druk. C. Przybylskiego, 1883,
74542 Instrukcya druga Służąca do oznaczenia. Instrukcya druga Służąca do oznaczenia zaymuiącéj się ilości Trunków w Beczce, któréy Szpunt nie może bydź otworzonym;
74541 Instrukcya obiaśniająca Organizacyą. Instrukcya obiaśniająca Organizacyą Prefektur. (Z datą: Warszawa 2 VIII 1809),
74540 Instrukcia (!) iak odwracać naturalną ospę. Instrukcia (!) iak odwracać naturalną ospę zaszczépieniem krowiey czyli ochraniaiacey (!) ospy. Wydana z V. Oddzielenia Imperatorskiego Wolnego Ekonomicznego Towarzystwa. B. m. b. r. (Kraków 18..),
74539 Instrukcja dla organów. Instrukcja dla organów wykonawczych. Rozporządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1897, 1. 15346, dz. rozp. Min. spr. Nr. 26. Za zezwoleniem Prezydyum c. k. wyższego Sądu Kraj. we Lwowie. Lwów, nakł. i druk. I Związkowej Drukarni, 1897,
74538 Instrukcja dla organizatorów. Instrukcja dla organizatorów powiatowych. B. m., 1863,
74537 Instrukcja organizacji. Instrukcja organizacji wojskowej w powiatach Galicji zachodniej i wschodniej. (Kraków), 1863,
74536 Instrukcja organizacji. Instrukcja organizacji wojskowej. (Kraków, 1863),
74535 Instrukcja Tycząca się organizacji. Instrukcja Tycząca się organizacyi Komitetów Obywatelskich. (Z datą: Warszawa 20 VII (1 VIII) 1844),
74534 Instrukcja dla Organizacyi. Instrukcja dla Organizacyi Poczt Narodowych na prowincyi. (Warszawa), Druk. Rządu Narodowego, b. r. (z datą: 10 VII 1863),
74533 Instrukcya.
74532 Instrukcya względem opłat. Instrukcya względem opłat od uczniów. (Z data: Warszawa 29 I 1812),
74531 Instrukcya do opisu. Instrukcya do opisu gorzelni i wymiaru naczyń gorzelnianych (Warszawa, 1866);