Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74722 Instrukcya do urządzania. Instrukcya do urządzania lasów prywatnych, nadawać mającego prawo do otrzymania podwyższonéj pożyczki Towarzystwa Kredytowego. Poprzedzona wyjątkami prawa z r. 1860 o udzielaniu pożyczek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego o Listach zastawnych 2éj Seryi III okresu, oraz przepisów do sprawdzania wartości dóbr, pożyczki takowe otrzymać mających. (Z datą: Warszawa 13/25 III 1861),
74714 Instrukcya do układania. Instrukcya do układania zapisów w przedmiocie Botaniki; Instrukcya do układania zapisów w przedmiocie Ekonomii czyli gospodarstwa ziemiańskiego; Instrukcya do układania zapisów w przedmiocie historyi; Instrukcya do układania zapisów w przedmiocie Mineralogii; Instrukcya do układania zapisów w przedmio cie statystyki i togoprafii (!); Instrukcya do układania zapisów w przedmiocie Technologii; Instrukcya do układania zapisów w przedmiocie Zoologii; obacz Instrukcye do układania po gymnazyach i szkołach powiatowych, zapisów w przedmiotach różnych nauk (Wilno, 1817).
74675 Instrukcya do sporządzenia. Instrukcya do sporządzenia spisu domów i budowli z wykazaniem pobieranego z nich dochodu;
74676 Instrukcya do sporządzania. Instrukcja do sporządzania i sprawdzania List stanu służby Urzędników i Officyalistów cywilnych. (Tłumaczenie z rossyjskiego). (Z datą: Warszawa 27 XII (8 I) 1849/50),
74669 Instrukcya do spisania. Instrukcya do spisania kadastru koni, WW. Podprefektom i wykommenderowanym oficerom służąca. B. m., 1811,
74499 Instrukcya do przeprowadzenia obliczenia. Instrukcya do przeprowadzenia obliczenia ludności według ustawy z dnia 29. Marca 1869 L. 67 D. P. P. i ministerialnego reskryptu z dnia 6. Sierpnia 1880 L. 103 D. P. P. wydana staraniem c. k. Namiestnictwa. Lwów, nakł. Wydawcy, druk. Gazety Narod., J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1880,
74601 Instrukcya do przeprowadzenia obliczenia. Instrukcya do przeprowadzenia obliczenia ludności według ustawy z dnia 29. Marca 1869 L 67 D. P. P. i ministerialnego reskryptu z dnia 6. Sierpnia 1880 L. 103 D. P. P. wydana staraniem c. k. Namiestnictwa. Lwów, nakł. Wydawcy, druk. Gazety Narod. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1880,
74577 Instrukcya do postępowania. Instrukcya do postępowania przed Radą Stanu w sprawach do oczynszowania. Rada Administracyjna Królestwa. W wykonaniu art. 83 Prawa o oczynszowaniu z urzędu, oraz z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 24 maja (5 czerwca) 1862 r., na przedstawienie Komm. Rząd. Spraw., oraz po wysłuchaniu opinii Rady Stanu Król., postanowiła i stanowi następującą instrukcyę. (Warszawa, 1864),
74531 Instrukcya do opisu. Instrukcya do opisu gorzelni i wymiaru naczyń gorzelnianych (Warszawa, 1866);
74320 Instrukcya do odbywania egzaminów. Instrukcya do odbywania egzaminów studentów Cesarsko-Królewskiej Warszawskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii (Warszawa, 1859);
74508 Instrukcya do oczynszowania. Instrukcya do oczynszowania włościan w donacyach. Warszawa, druk. Banku Polsk., 1841.
74505 Instrukcya do obrzędu. Instrukcya do obrzędu konsekracyi kościoła. Kraków, nakł. Kuryi książęco-biskupiej Krakowskiej, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1895,
74496 Instrukcya do obchodzenia się. Instrukcya do obchodzenia się i utrzymywania młocarni parowych. Młocarnie z sortownikiem oznaczone A, AM i AL. Młocarnie z podwójną wialnią oznaczone B, BM i BL. Młocarnie z pojedyńczą wialnią oznaczone C, CM i CL. Młocarnie AM i AL, BM i BL, CM i CL są tej samej konstrukcji co młocarnie A, B i C, tylko lżej zbudowane. Fabryki Ransomes, Sims & Jefferies, Ld Orwell Works Ipswich w Anglii. (Nowy model 1894). Reprezentant na Królestwo Polskie i oscienne gubernii Alfred Grodzki w Warszawie. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1895,
74493 Instrukcya do obchodzenia się. Instrukcya do obchodzenia się z ręczną centryfugą do mleka „Perfect" fabryki Tow. Akc. Burmeister & Wain w Kopenhadze. Reprezentant na Królestwo Polskie i ościenne gubernie Alfred Grodzki. Warszawa, druk. Fr. Karpińskiego, 1900,
74494 Instrukcya do obchodzenia się. Instrukcya do obchodzenia się z Balansowym Separatorem „Aleksandra" poruszanym siłą ręczną. N° N° 9 1/2, 10 1/2, 11 1/2 i 12. Właściciel patentu na Rosyję i Finlandyję Leopold Jacobson Rewel. Reprezentant na Królestwo Polskie Alfred Grodzki w Warszawie. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1896,
74495 Instrukcya do obchodzenia się. Instrukcya do obchodzenia się i utrzymywania lokomobil i lokomotów dróżnych z fabryki Ransomes, Sims & Jefferies, Ld. Orwell Works, Ipswich, w Anglii. Reprezentant na Królestwo Polskie i ościenne gubernije Alfred Grodzki w Warszawie. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1895,
74585 Instrukcya Do Nru 1245. Inc.: „Instrukcya przygotowawcza co do praktyk. Instrukcya Do Nru 1245. (Inc.: „Instrukcya przygotowawcza co do praktyk po kraju, daje się sprowadzić, mniej więcej do następujących określeń..."). (Warszawa, 1859),
74492 Instrukcya do nauki. Instrukcya do nauki rysunków w Gimnazyach i Szkołach Obwodowych (Warszawa, 1840);
74441 Instrukcya do Lustracyi. Instrukcya do Lustracyi Dóbr Rządowych. (Z datą: Warszawa 14 VIII 1822),
74305 Instrukcya do Dyrekcyi. Instrukcya do Dyrekcyi powiatowej Kasy Oszczędności w Krakowie przy udzielaniu pożyczek hipotecznych. Kraków, nakł. Kasy, Druk. Związkowa, 1897,
74307 Instrukcya do Dyrekcyi. Instrukcya do Dyrekcyi Towarzystw Filialnych. Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1867,
74238 Instrukcya do badania. Instrukcya do badania właściwości ludowych, jako skazówka ku pomocy w poszukiwaniach przedsięwziętych przez Sekcyję etnologiczną akademickiéj Komisyi antropologicznéj. (Odb. ze Sprawozdań z posiedzeń Wydz. matem.-przyrodn. Akademii Umiejętn. w Krakowie). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1874,
74870 Instrukcya dla zwierzchności. Instrukcya dla zwierzchności szkolnéj co do utrzymywania w szkołach karności (1836);
74872 Instrukcya dla zwierzchności. Instrukcya dla zwierzchności obwodowych podatków (po niem. i po polsku). Lwów, 1819,
74619 Instrukcya dla zdawających rekruta. Instrukcya dla zdawających rekruta, z któremi chorobami i wadami ciała nowozaciężni stawieni być nie mogą,
74864 Instrukcya dla zbierających. Instrukcya dla zbierających zwyczaje i obyczaje ludowe (Kraków, 1880);
74863 Instrukcya dla zawiadowców. Instrukcya dla zawiadowców stacyj. (Droga Żelazna Warszawsko-Terespolska). Warszawa, druk. J. Noskowskiego, 1881,
74855 Instrukcya dla zapalaczy. Instrukcya dla zapalaczy latarń. (Zakłady Gazowe w Warszawie). Warszawa, druk. St. Niemiry Synów, 1899,
74849 Instrukcya dla Zakładu. Instrukcya dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Lwów, 1882);
74848 Instrukcya dla zakładów. Instrukcya dla zakładów karnych Królestwa Polskiego. Warszawa, 1859.