Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74590 Instrukcya dla Prefektów. Instrukcya dla Prefektów Dep. Księstwa Warszaws., 1810,
74589 Instrukcya o prawidłach. Instrukcya o prawidłach postępowania oraz obowiązkach opiekunów chorych obłąkanych, pomieszczonych w Szpitalu św. Jana Bożego w Warszawie, (Warszawa, 1880);
74588 Instrukcya.
74587 Instrukcya przepisująca szczegółowe prawidła. Instrukcya przepisująca szczegółowe prawidła dla woyskowych względem aktów narodzenia, małżeństwa i zgonu, 28 Lipca 1808 r.,
74586 Instrukcya dla praktykujących. Instrukcya dla praktykujących w Królestwie Polskiém, w stopniach pomocników weterynaryjnych (Warszawa, 1846);
74585 Instrukcya Do Nru 1245. Inc.: „Instrukcya przygotowawcza co do praktyk. Instrukcya Do Nru 1245. (Inc.: „Instrukcya przygotowawcza co do praktyk po kraju, daje się sprowadzić, mniej więcej do następujących określeń..."). (Warszawa, 1859),
74584 Instrukcja O pożyczce. Instrukcja. (O pożyczce narodowej i formach jej ściągania, inc: „W każdym Powiecie ustanowionym Zostaje Komitet pożyczkowy...", z datą: Warszawa 1 IX 1863),
74583 Instrukcya powstańcza. (Paryż, 1862);
74582 Instrukcya Powstańcza. (Warszawa, 1863),
74581 Instrukcya względem powinności. Instrukcya względem powinności prezesów w Towarzystwie Świętego Wincentego a Paulo. Przetłumaczona z francuskiego za staraniem Poznańskiéj Rady Wyższéj. Przedruk z Roczników (Towarzystwa św. Wincentego a Paulo). Poznań, druk. A. Poplińskiego, 1862,
74580 Instrukcyja Do poszukiwań. Instrukcyja Do poszukiwań statystyczno-antropologicznych. (Odb. ze Sprawozdań Akademii Umiejętności). (Kraków), 1875,
74579 Instrukcya Instrukcja o postępowaniu. Instrukcya Instrukcja o postępowaniu przy powstrzymaniu i tłumieniu zarazy u bydła (Holsztynek, 1856);
74578 Instrukcya (Ogólna) w przedmiocie postępowania. Ogólna Instrukcya w przedmiocie postępowania Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego odnośnie do lasów, przy udzieleniu pożyczek Seryi I-éj z roku 1869, zatwierdzona przez Ogólne Zebranie Naczelnych Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w dniu 7 (19) Marca 1870 r. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1879,
74577 Instrukcya do postępowania. Instrukcya do postępowania przed Radą Stanu w sprawach do oczynszowania. Rada Administracyjna Królestwa. W wykonaniu art. 83 Prawa o oczynszowaniu z urzędu, oraz z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 24 maja (5 czerwca) 1862 r., na przedstawienie Komm. Rząd. Spraw., oraz po wysłuchaniu opinii Rady Stanu Król., postanowiła i stanowi następującą instrukcyę. (Warszawa, 1864),
74576 Instrukcya postępowania. Instrukcya postępowania wewnętrznego Banku Galicyjskiego dla Handlu i Przemysłu i Regulamin biórowy. Kraków, druk. Czasu W. Kirchmayera, nakł. Banku Galicyjskiego dla Handlu i Przemysłu, 1870,
74575 Instrukcya wskazująca sposób postępowania. Instrukcya wskazująca sposób postępowania przy poborze i kontrolli opłat stemplowych. Warszawa, w Druk. Rządowej przy Kommissyi Wyznań Religii i Osw. Publ., (1864),
74574 Instrukcya postępowania. Instrukcya postępowania celnego przy przewozie towarów i rzeczy drogą żelazną Warszawsko-Wiedeńską (Warszawa, 1848);
74573 Instrukcya postępowania. Instrukcya postępowania celnego w Król. Polskiém. B. m. b. r., S. Orgelbrand,
74572 Instrukcya służba dla posługaczy. Instrukcya służba dla posługaczy i posługaczek przy chorych Zakładu klinicznego c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kraków, Drukarnia Uniw. Jagiell., 1894,
74571 Instrukcya dla posiadaczy Instrukcya dla posiadaczy dziesięcin i t. d. (po pols. i po niem.). Lwów, 1819,
74570 Instrukcya o porządku. Instrukcya o porządku obrad i czynności w sekcjach ogólnego zebrania w Lutym 1859 roku odbyć się mającego;
74569 Instrukcya o porządku. Instrukcya o porządku mianowania, uwolnienia, prawach i obowiązkach Maklerów przy Giełdzie Warszawskiej (Warszawa, 1881, 1893);
74568 Instrukcya tymczasowa o porządku. Instrukcya tymczasowa o porządku mianowania i uwolnienia, oraz o prawach i obowiązkach meklerów giełdowych i starszego meklera. Warszawa, J. Berger, 1877,
74567 Instrukcya dla portyera. Instrukcya dla portyera, stróża kancelaryi Zarządu i stróżów klinicznych. Kraków, Drukarnia Uniw. Jagiell., 1894,
74566 Instrukcya dla pomocnika. Instrukcya dla pomocnika Rządcy kliniki. Kraków, Drukarnia Uniw. Jagiell., 1894,
74565 Instrukcya policyjno-lekarska. Instrukcya policyjno-lekarska dla władz wykonawczych w przedmiocie zapobieżenia wprowadzeniu do Królestwa z Państw ościennych chorób zaraźliwych na większe domowe zwierzęta, i wytępienia tychże wewnątrz kraiu. (Z datą: Warszawa, 23 XII 1828),
74564 Instrukcya policyjna. Nr. 272. (Z datą: 19 I 1864),
74563 Instrukcya dla Policyi. Instrukcya dla Policyi Narodowej. (Warszawa, 1863),
74562 Instrukcya dla Podsędkow. Instrukcya dla Podsędkow i Sekwestratorow dobr za procenta Jego Królewskiey Mości przez Konwencyą Bayonską ustąpione sekwestrowac się maiących. (Z datą: Warszawa, 20 X 1808),
74561 Instrukcya względem podatku. Instrukcya względem podatku patentowego, od Kunsztów, Handlów, Professyi, Rzemiosł i Rękodzieł. (Z data: Warszawa 15 IX 1812),