Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74620 Instrukcja dla reprezentantów. Instrukcja dla reprezentantów Resursy Obywatelskiej. Warszawa, druk. J. Ungra, 1870,
74619 Instrukcya dla zdawających rekruta. Instrukcya dla zdawających rekruta, z któremi chorobami i wadami ciała nowozaciężni stawieni być nie mogą,
74618 Instrukcja do stosownego ratowania. Instrukcja do stosownego ratowania i opatrywania ludzi na pozor umarłych lub przez nagłe przypadki nieszczęściu uległych, wydana w skutek rozporządzenia Król. Ministerstwa spraw duchownych, naukowych i lekarskich. Poznań, czcionkami W. Deckera i Spółki, 1848,
74617 Instrukcya dla radców. Instrukcya dla radców Dyrekcyi Głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego delegowanych do rewizyi Dyrekcyi Szczegółowych, zatwierdzona przez ogólne zebranie tejże Dyrekcyi w dniu 16 (28) Lutego 1893 r. za Nr. 412. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1893,
74616 Instrukcya dla okręgowych rad. Instrukcya dla okręgowych rad szkolnych... (1873);
74615 Instrukcya dla miejscowych rad. Instrukcya dla miejscowych rad szkolnych w myśl § 20. krajowéj ustawy szkolnéj z dnia 2 maja 1873 nr. 250. Lwów, druk. A. J. O. Rogosza,
74614 Instrukcya dla Rad. Instrukcya dla Rad Szczególnych Opiekuńczych Szpitali. Rada Główna Opiekuńcza Dobroczynnych Instytutów Publicznych. W wykonaniu Art. 9 i 18 postępowania Rady Administracyjnej z d. 16/28 sierpnia 1832 r. wydaje następującą Instrukcya dla Rad Szczególnych Opiekuńczych Szpitali. (Z datą: Warszawa, 2 VIII 1833),
74613 Instrukcya dla Rad. Instrukcya dla Rad szczegółowych opiekuńczych szpitali. Warszawa, S. Orgelbrand,
74612 Instrukcya dla Rad. Instrukcya dla Rad opiekuńczych powiatowych. (Z datą: Warszawa 6/18 II 1843),
74611 Instrukcya dla Rad. Instrukcya dla Rad Departamentowych, w skutku Artykułów 6. i 19. Dekretu Nayiaśnieyszego Pana na dniu 18. Stycznia Roku 1812. zapadłego;
74610 Instrukcya rachunkowo-kasowa. Instrukcya rachunkowo-kasowa dla Wydziałów powiatowych uchwalona na Radzie Wydziału Krajowego dnia 4 maja 1897. (Lwów), druk. E. Winiarza, (1897),
74609 Instrukcya rachunkowo-Kasowa. Instrukcya rachunkowo-Kasowa dla miast, miasteczek i znaczniejszych gmin podlegających ustawie z d. 3. lipca 1896. Dz. ust. kraj. 51. (Lwów), druk. E. Winiarza, (1896),
74608 Instrukcya rachunkowo-kasowa. Instrukcya rachunkowo-Kasowa dla 30. miast objętych Ustawą z dnia 13. marca 1889. Dz. Ust. Kraj. Nr. 24. z r. 1889. uchwalona na Radzie Wydziału Krajowego dnia 9. października 1900. (Lwów), druk. E. Winiarza, (1900),
74607 Instrukcya rachunkowo-kasowa. Instrukcya rachunkowo-kasowa dla kościoła Ewangielicko-Augsburskiego. (Warszawa, wyd. Kommissyi Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, 1849),
74606 Instrukcya o przyznawaniu. Instrukcya o przyznawaniu i rozpłacie wynagród za ponoszony kwaterunek w miastach Królestwa. (Z datą: Warszawa 17 (29) V 1839),
74605 Instrukcya w przedmiocie przystąpienia. Instrukcya w przedmiocie przystąpienia do wypłaty pożyczek odnowionych Towarzystwa Kredytowego Miasta Warszawy, wypłaty tychże pożyczek, oraz dopełnienia konwersyi. (Warszawa), druk. E. Skiwskiego, (1879),
74604 Instrukcya o przyjmowaniu. Instrukcya o przyjmowaniu do Wojsk Narodowych Ochotników i Oficerów, tudzież o przedstawieniach będących już w służbie na stopnie wyższe. (Warszawa, 1863),
74603 Instrukcya o przyjmowaniu. Instrukcja o przyjmowaniu do wojska. (Warszawa), 1863,
74602 Instrukcya.
74601 Instrukcya do przeprowadzenia obliczenia. Instrukcya do przeprowadzenia obliczenia ludności według ustawy z dnia 29. Marca 1869 L 67 D. P. P. i ministerialnego reskryptu z dnia 6. Sierpnia 1880 L. 103 D. P. P. wydana staraniem c. k. Namiestnictwa. Lwów, nakł. Wydawcy, druk. Gazety Narod. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1880,
74600 Instrukcya Zawierająca Przepisy. Instrukcya Zawierająca Przepisy podług których władze Departamentowe, Powiatowe i mieyscowe, w uregulowaniu Dzierżawy Podatku Koszernego, postępować powinny. (Z datą: Warszawa 22 III 1812),
74599 Instrukcya obejmująca przepisy. Instrukcya obejmująca przepisy o składkach kwaterunkowych w miastach Królestwa. (Z datą: Warszawa 13 (25) V 1842),
74598 Instrukcja, inc: „Uzupełniając przepisy. (Instrukcja, inc: „Uzupełniając przepisy prawa o opłatach stęplowych wydanego, chcąc zarazem nadać pewną i stałą postępowania formę...", z datą: Warszawa 17 XIII 1816),
74597 Instrukcya dla przełożonych. Instrukcya dla przełożonych obwodów ubogich względem pielęgnowania chorych (Poznań, 1850);
74596 Instrukcya Przepisująca. Instrukcya Przepisująca iak maią bydź pisane do Osób cywilnych wezwania czyli Ceduły, do stawienia się przed Sądy Woienne lub przed Audytorów, i co przy wręczeniu tych wezwań przez Żandarmów zachowywaném bydź ma. (Z datą 26 II 1824),
74595 Instrukcya.
74594 Instrukcya dla Prowizora. Instrukcya dla Prowizora Zakładu Towarzystwa Dobroczynności. (Odb. z Rocznika LVIII Tow. Dobroczynności). Kraków, nakł. Towarzystwa Dobroczynności, druk. Czasu, 1877,
74593 Instrukcya o prowadzeniu. Instrukcya o prowadzeniu i utrzymywaniu Ksiąg ludności w mieście Warszawie. (Z datą: Warszawa 5 (17) III. 1866),
74592 Instrukcya w przedmiocie prowadzenia. Instrukcya w przedmiocie prowadzenia kart oszczędności po ochronach. Warszawa, druk. J. Ungra, (1883),
74591 Instrukcya dla wszystkich proboszczów. Instrukcya dla wszystkich proboszczów administratorów probostw i dozorców kościołów i innych fundacyi dotycząca się zarządzenia i dozorowania majątków katolickich kościołów, probostw, fundacyi i zakładów przy kościołach tychże będących jakoteż i składania rachunków z tegoż w dyecezyi chełmińskiej, wyd. dnia 29 października 1850 roku. Chełmno, druk. W. F. Lokdego, 1852,