Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74740 Instrukcya dla Urzędników. Instrukcya dla Urzędników i Serwitora Banku Pobożnego w Krakowie. Kraków, nakł. Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1892,
74739 Instrukcya dla urzędników. Instrukcya dla urzędników i robotników Zakładów gazowych mająca na celu niedopuszczenie eksplozyi ani też nieszczęśliwych wypadków, mogących wyniknąć wskutek uchodzenia gazu. Warszawa, druk. St. Niemiry, 1891,
74738 Instrukcya processowa dla urzędników. Instrukcya processowa dla urzędników i officyalistów skarbowych podług któréj przy wyprowadzeniu śledztw postępować mają. (Z datą: Warszawa 4/16 IV 1845),
74737 Instrukcya do urzędników. Instrukcya do urzędników do zawiadywania opłatami konsumcyjnemi od krajowych przedmiotów ustanow. Poznań,
74736 Instrukcya ogólna dla wszystkich urzędników. Droga żelazna warszawsko-wiedeńska. Instrukcya ogólna dla wszystkich urzędników służby ruchu. — Gemeinsame Bestimmungen für alle Betriebs-Beamten (obok tekst niemiecki). Warszawa, druk. Gazety Codziennej, 1858,
74735 Instrukcya ogólna dla wszystkich urzędników. Instrukcya ogólna dla wszystkich urzędników służby ruchu drogi żel. warsz.-wiedeńskiéj (obok tekst niem.). Warszawa, druk Gazety codziennej, 1858,
74734 Instrukcja tymczasowa dla urzędników. Instrukcja tymczasowa dla urzędników leśnych w lasach narodowych zostających, 1807.
74733 Instrukcya dla urzędników. Instrukcya dla urzędników Banku Pobożnego w Krakowie. Kraków, nakł. Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego, Druk. Związkowa, 1882,
74732 Instrukcya o urządzeniu. Instrukcya o urządzeniu, pielęgnowaniu, oględzinach i użyciu karabina (Lwów, 1872);
74731 Instrukcya o urządzeniu. Instrukcya o urządzeniu, konserwacyi i użyciu karabina c. k. piechoty i sztućca strzeleckiego. Z tablicą. Nowy-Sącz, nakł. i druk. Józefa Pisza, 1868,
74730 Instrukcya.
74729 Instrukcya tycząca się urządzenia. Instrukcya tycząca się urządzenia zdrojowisk krajowych, przez Kommisyą Balneologiczną ułożona. Kraków, Druk. Uniwersytetu, 1864,
74728 Instrukcya do urządzenia. Instrukcya do urządzenia i oczynszowania włościan w Dobrach Najmiłościwiej darowanych (Warszawa, 1847);
74727 Instrukcya do urządzenia. Instrukcya do urządzenia i oczynszowania włościan w Dobrach Najmiłościwiej darowanych. (Tak na karcie tytułowej, na str. 6 tytuł rosyjski: Instrukcija dla ustrojstwa i oczinszewanija kriestian wo wsiemiłostiwiejsze pożałowannych imienijach). Warszawa, nakładem i czcionkami Kommissyi Rządowéj Przychodów i Skarbu, 1841,
74726 Instrukcya do urządzenia. Instrukcya do urządzenia lokomobil i mióckarń parowych (Warsz., 1874);
74725 Instrukcya szczegółowa do urządzenia. Instrukcya szczegółowa do urządzenia lasów prywatnych (1881);
74724 Instrukcya urządzeń. Instrukcya urządzeń zdrojowisk krajowych dotycząca, przez Komissyą balneologiczną w Towarzystwie nauk. krak. zawiązaną ułożona. (Osobne odbicie z XXXIgo Tomu Rocznika Tow. nauk. krak.). Kraków, w Drukarni c. k. Uniwersytetu, 1864,
74723 Instrukcya dotycząca urządzania. Instrukcya dotycząca urządzania stosunków Towarzystwa ze Stowarzyszonymi, którzy dobra swe dzielą na części, w celu odprzedaży takowych częściowym nabywcom, zatwierdzona przez Ogólne Zebranie Naczelnych Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Warszawa, druk. J. Jaworskiego,
74722 Instrukcya do urządzania. Instrukcya do urządzania lasów prywatnych, nadawać mającego prawo do otrzymania podwyższonéj pożyczki Towarzystwa Kredytowego. Poprzedzona wyjątkami prawa z r. 1860 o udzielaniu pożyczek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego o Listach zastawnych 2éj Seryi III okresu, oraz przepisów do sprawdzania wartości dóbr, pożyczki takowe otrzymać mających. (Z datą: Warszawa 13/25 III 1861),
74721 Instrukcya do urządzania. Instrukcya do urządzania lasów prywatnych, nadawać mającego prawo do otrzymania podwyższonéj pożyczki Towarzystwa Kredytowego. (Z datą: Warszawa 13/25 III 1861),
74720 Instrukcya do urządzania. Instrukcya do urządzania gruntów osad czynszowo-czasowych, oddawanych na czynsz wieczysty rolnikom osiedlonym w dobrach prywatnych, jakoteż do ustanawiania z nich czynszu, wydana w rozwinięciu artykułów 18 i 19 postanowienia Rady Administracyjnéj Królestwa z dnia 16/28 grudnia 1858 roku.— Instrukcja ta nie jest jeszcze stanowczo rozporządzona ani przyjęta. (Wydanie drugie). B. m. b. r.,
74719 Instrukcya dla urządzających. Instrukcya dla urządzających pola doświadczalne, celem badania porównawczej wartości różnych odmian buraków cukrowych. Warszawa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1896,
74718 Instrukcya co do uporządkowania. Instrukcya co do uporządkowania wpływów i wypłat obydwóch Towarzystw ogniowych na r. 1815/16. Warszawa, 1815,
74717 Instrukcya ułożenia. Instrukcya ułożenia i użycia żniwiarki „Warszawianki" (1879);
74716 Jnstrukcya ogólna tycząca się ułożenia. Jnstrukcya ogólna tycząca się ułożenia Xiąg obywatelskich. (Według dekretu król. z dnia 7 września 1808 r.). (Warszawa, 1808),
74715 Instrukcya dla ukształcenia. Instrukcya dla ukształcenia wychowańców wojenno naukowych zakładów (Warszawa, 1850);
74714 Instrukcya do układania. Instrukcya do układania zapisów w przedmiocie Botaniki; Instrukcya do układania zapisów w przedmiocie Ekonomii czyli gospodarstwa ziemiańskiego; Instrukcya do układania zapisów w przedmiocie historyi; Instrukcya do układania zapisów w przedmiocie Mineralogii; Instrukcya do układania zapisów w przedmio cie statystyki i togoprafii (!); Instrukcya do układania zapisów w przedmiocie Technologii; Instrukcya do układania zapisów w przedmiocie Zoologii; obacz Instrukcye do układania po gymnazyach i szkołach powiatowych, zapisów w przedmiotach różnych nauk (Wilno, 1817).
74713 Instrukcya rozwijająca Ukaz. Instrukcya rozwijająca Ukaz Najwyższy z dnia 24 Maja (5 Czerwca) r. b. (1861) pod względem ujawnienia list wyborczych i zanoszenia reklamacyi, tymczasowo na pierwsze wybory obowiązująca. B. m. b. r. (1861),
74712 Instrukcya Dla Trybunałów. Instrukcya Dla Trybunałów i Podsędków Względem Exekwowania Prowizyi. Konwencyą Baionską Nayiasniejszemu Panu Ustąpionych. (Z datą: Warszawa 23 X 1808),
74711 Instrukcya wskazująca tryb. Instrukcya (wskazująca tryb postępowania przy wyborach do rad powiatowych i miejskich. Warszawa, 1861),