Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74770 Instrukcya Więzienna. (Z datą: Warszawa 17 IX 1823),
74769 Instrukcya dla więzień. Instrukcya dla więzień i zakładów karnych Królestwa Polskiego. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1859,
74768 Instrukcya dla weterynarzy. Instrukcya dla weterynarzy w Królestwie Polskiém (Warszawa, 1842),
74767 Instrukcya dla weterynarzy. Instrukcya dla weterynarzy. Warszawa, nakł. Rady lekars., 1839,
74766 Instrukcya dla werk majstrów. Instrukcya dla werkmajstrów warsztatów, dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej. Warszawa, druk. Orgelbranda Synów, 1882,
74765 Instrukcya dla starszego werk majstra. Instrukcya dla starszego werkmajstra warsztatów mechanicznych drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
74764 Instrukcya dla wart. Instrukcya dla wart w mieście i dla wart w fortecach. Z regulaminu francuskiego wytłumaczone. Rawicz, 1808,
74763 Instrukcya dla Wagenmajstrów. Instrukcya dla Wagenmajstrów Dróg Żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiéj. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
74762 Instrukcja techniczna dla użytku. Instrukcja techniczna dla użytku dróg powiatowych i gminnych w Galicji. Sporządzona w Oddziele Technicznym Wydziału Krajowego w myśl § 25. ustawy z dnia 7 lipca 1885 r. L. 39 Dziennik ustaw i rozp. kraj. Lwów, Drukarnia I Związkowa, b. r. (z datą 1 X 1886),
74761 Instrukcya O użyciu. Instrukcya O użyciu teluryów i lunaryów. Lwów, nakł. Księgarni Seyfahrtha i Czajkowskiego, druk. Dzienn. Polsk., 1874,
74760 Instrukcya o użyciu. Instrukcya o użyciu lorek na drodze żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. Warszawa, druk. J. Noskowskiego, 1881,
74759 Instrukcya o użyciu. Instrukcya o użyciu kości na nawóz zestawiona z polecenia Rady Przemyskiego Oddziału gal. Towarz. gospodarskiego. Przemyśl, nakł. Przemyskiego Oddziału gal. Tow. gospod., druk. Schwarza i Spółki, 1891,
74758 Instrukcja użycia. Instrukcja użycia i obsługi sygnałów dyskowych przy stacjach. (Droga żelazna Warszawsko-Terespolska). Warszawa, Druk. Wieku, 1873,
74757 Instrukcya do użycia. Instrukcya do użycia siewników Rudolfa Sack,
74756 Instrukcya użycia. Instrukcya użycia petard jako sygnałów. (Droga żelazna warszawsko-terespolska). Warszawa, druk. „Wieku" (J. Noskowskiego), 1873,
74755 Instrukcya dotycząca użycia. Instrukcya do użycia maszyny do szycia (Warszawa, 1865);
74754 Instrukcya dotycząca użycia. Instrukcya dotycząca użycia drezyn i wózków roboczych (Warszawa, 1887);
74753 Instrukcya tycząca się zupełnego i czasowego uwolnienia. Instrukcya tycząca się zupełnego i czasowego uwolnienia od służby wojskowej. Ner 2106. (Z datą: Kraków 20 I 1849),
74752 Instrukcya co do utrzymywania. Instrukcya co do utrzymywania dróg gminnych w powiecie Brodzkim. Lwów, z drukarni krajowej M. F. Poremby, 1871,
74751 Instrukcya w celu przeprowadzenia śląskiej ustawy. Instrukcya w celu przeprowadzenia śląskiej ustawy krajowej z dnia 28 kwietnia 1896 (Dziennik ustaw i rozp. Krajowych Nr. 34), tyczącej się zasadzenia i ochrony aleji i rzędów drzew wzdłuż dróg państwowych, powiatowych i gminnych. Wydana przez c. k. Śląski Rząd Krajowy w porozumieniu z Śląskim Wydziałem Krajowym. Opawa, druk. Adolfa Drechslera,
74750 Instrukcya do ustawienia. Instrukcya do ustawienia i użycia oraz spis ilustrowany części składowych żniwiarek Waltera A. Wooda (Warszawa, 1900);
74749 Instrukcya zawierająca zatwierdzoną najwyżej w d. 3 (15) Marca 1859 r. ustawę. Instrukcya zawierająca zatwierdzoną najwyżej w d. 3 (15) Marca 1859 r. ustawę o powinności zaciągowéj w Królestwie Polskiém,
74748 Instrukcya rozwijająca najwyżej w dniu 3/15 Maja 1859 r. zatwierdzoną ustawę. Instrukcya rozwijająca najwyżej w dniu 3/15 Maja 1859 r. zatwierdzoną ustawę o powinności zaciągowej w Królestwie Polskiem. B. m., 1859,
74747 Instrukcya objaśniająca i dopełniająca ustawę. Instrukcya objaśniająca i dopełniająca ustawę o akcyzie od tytoniu najwyżej zatwierdzoną w dniu 4 (16) czerwca 1871. Przekład z rossyjskiégo. Warszawa, nakł. i własność Ch. Keltera, 1872,
74746 Instrukcya dla Urzędów. Instrukcya dla Urzędów Pomocniczych c. k. Uniwersytetu Lwowskiego. (Uchwalona przez Senat akademicki na posiedz. 18 i 29 marca 1882, a zatwierdzona Rozp. Min. W. i Ośw. z 15 maja 1882, L. 7057). Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1882,
74745 Instrukcya dla urzędów. Instrukcya dla urzędów powiatowych i zwierzchności miejscowych na czas zbliżania się lub wybuchu cholery epidemicznej. Lwów, druk. E. Winiarza, 1872,
74744 Instrukcya dla c. k. urzędów. Instrukcya dla c. k. urzędów podatkowych, tycząca się obrotu gotówką i walorami funduszów szkolnych okręgowych... (1873);
74743 Instrukcya Dla Urzędów. Instrukcya dla urzędów lekarskich i lekarzy powiatowych, wydana przez Komissyą rządową Spraw wewnętrznych, w wykonaniu art. 9 postanowienia Rady administracyjnej Królestwa z dnia 7/19 Września 1862 r., w przedmiocie środków ostrożności co do trucizn. Warszawa, 1862,
74742 Instrukcya Dla Urzędów. Instrukcya Dla Urzędów Konsumcyynych iak sobie w poborze i Kontrolowaniu Podatku Czopowego od Piwa, Wódki i Miodu, tudzież dochodów Konsumcyynych od Rzezi Bydła i wprowadzanego do Miast Mięsa, Słoniny i Sadła, postępować maią. (Z datą: Warszawa 1 VII 1810),
74741 Instrukcya dla Urzędników. Instrukcya dla Urzędników i Sług Rady powiatowej Brodzkiej uchwalona przez Radę powiatową na posiedzeniu z dnia 14 czerwca 1895. Brody, nakł. Wydziału Rady powiatowej, druk. Feliksa Westa, 1895,