Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74800 Instrukcja.
74799 Instrukcja dla Wydziałów. Instrukcja dla Wydziałów Hypotecznych, Pisarzy i Regentów Kancellaryi Ziemiańskich. (Z datą: Warszawa 25 IV 1826),
74798 Instrukcja względem wydawania. Instrukcja względem wydawania świadectw pochodzenia na wyroby wysyłane do Państwa Rossyiskiego. (Z datą: Warszawa 7 III 1823),
74797 Instrukcja do wyciągania. Instrukcja do wyciągania intraty z dóbr i szacowania placów po miastach. Warszawa, nakł. Kom. Rząd. Przy. (chodu) i Skarbu, druk. N. Glucksberga (!), 1828,
74796 Instrukcja (Pobieżna) wychowu. Pobieżna Instrukcja wychowu jedwabników w głównych zarysach podana. Warszawa, staraniem i nakładem Warszawskiej Spółki Jedwabniczej, druk. Karola Kowalewskiego, b. r. (1860),
74795 Instrukcja (Pobieżna) wychowu. Pobieżna Instrukcja wychowu jedwabników w głównych zarysach podana. Warszawa, staraniem i nakładem Warszawskiéj Spółki Jedwabniczej, w Drukarni Gazety Codziennej, (1855),
74794 Instrukcya dla wychowujących. Instrukcya dla wychowujących owce i dla owczarzów, względem szkodliwości trawy piorowéy, także szydłem zwanéy, na pastwiskach owczych. (Tytuł niemiecki:) Belehrung für Schafzüchter und Schäfer, den Nachtheil des Pfriemengrases auf Schafweiden betreffend. (Lwów, 1827),
74793 Instrukcja dla wprowadzenia. Instrukcja dla wprowadzenia wojenno-cywilnego zarządu w powiatach gubernij Wileńskiej, Kowieńskiej, Grodzieńskiej, Mińskiej, Witebskiej i Mohylewskiej (Wilno, 1863);
74792 Instrukcja wprowadzenia. Instrukcja wprowadzenia Różańca Świętego do innych, prócz Dominikańskich Kościołów. Kraków, czcionkami K. Budweisera, b. r.,.
74791 Instrukcya Urzędowa dla woźnych. Instrukcya Urzędowa dla woźnych przy Sądach w Wielkiém Xięstwie Poznańskiém ustanowionych (1818);
74790 Instrukcyja dla Wójtów. Instrukcyja dla Wójtów czyli Zwierzchników gmin. Kraków, 1854,
74789 Instrukcja dla wójtów. Instrukcja dla wójtów gminy (gromady). Lwów, z ces. Król. galicyjskiej drukarni rządowej, 1856,
74788 Instrukcja dla wójtów. Instrukcja dla wójtów gmin. Kraków, 1833,
74787 Instrukcja dla wójtów. Instrukcja dla wójtów w Galicyi. Lwów, z c. k. galicyjskiej Drukarni skarbowej, 1847,
74786 Instrukcja dla właścicieli. Instrukcja dla właścicieli domów, jak Fassyje na dochody z domów ułożone i podawane być mają. (Tytuł niemiecki:) Belehrung für die Hauseigenthümer, zur Verfassung und Ueberreichung der Zins-Ertrags-Bekenntnisse. B. m. b. r. (Wiedeń, 1820?),
74785 Instrukcya dla Władz. Instrukcja ogólna dla Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego wydana w rozwinięciu Ustawy Towarzystwa z dnia 9 Czerwca 1888 roku na zasadzie art. 81 punktu 2 tejże Ustawy. Część I. Dział I. (Projekt z r. 1892-go). B. m. b. r.,
74784 Instrukcya dla Władz. Instrukcja dla Władz Skarbowych względem poboru Podatków od rzezi bydła w Miastach, i Kontrollowania takowego. (Z datą: Warszawa 17 III 1812),
74783 Instrukcya dla Władz. Instrukcja dla Władz Skarbowych, względem poboru Czopowego w Miastach i kontrollowania takowego. (Z datą: Warszawa 3 III 1812),
74782 Instrukcya dla władz. Instrukcja dla władz sądowych i konserwatorów hipotek. (Z datą: Warszawa 20 VI 1809),
74781 Instrukcya dla władz. Instrukcya (dla władz sądowych i administracyjnych, inc: „Zważaiąc iż dochody Skarb interessuiące, tak co do ogólnych wpływów stęplowych, iako też co do wszelkich innych rozdziałów z stosunków z Sądownictwém kraiowem wynikaiących, iako to z kar, z oszczędzeń, i z innych zrzódeł, pod ciągłą Kontrollą zostawać winny; tedy następuiące przepisy, ku ścisłemu onychże, tak z strony władz Sądowych, iako i Administracyjnych, zachowaniu, ninieyszą Instrukcya wskazuią się...", z datą: Warszawa 17 XII 1816),
74780 Instrukcya dla Władz. Instrukcya (dla Władz sądowych i administracyjnych, inc: „Uzupełniając przepisy Prawa o opłatach Stęplowych wydanego; chcąc zarazem nadać pewną i stałą postępowania formę działaniom Władz Sądowych i Administracyjnych w przedmiocie stanowienia i poboru przepisanéy prawem opłaty Stępla od spadkow, a tém samém zapewnić całość dochodu z tego źrzódła dla Skarbu przynależącego; następuiącą dla tychże władz przepisuie, i do ścisłego zachowania podaie instrukcyą...", z datą: Warszawa 17 XII 1816),
74779 Instrukcya dla Władz. Instrukcya dla Władz sądowych w Wielkiém Xięstwie Poznańskiém (1817);
74778 Instrukcya dla wszystkich Władz. Instrukcya dla wszystkich Władz krajowych w zastósowaniu Przepisów Ustaw Stęplowych z dnia 20 Listopada 1810 i 27 Czerwca 1811;
74777 Instrukcya szczegółowa dla władz. Instrukcya szczegółowa dla władz okręgowych i parafialnych w dn. 6 VIII 1863 r. (Warszawa), 1863,
74776 Instrukcya dla Władz. Instrukcya dla Władz Hypotecznych w Wielkiém Xięstwie Poznańskiém względem załatwienia czynności hypotecznych według Patentu z dnia 4 Kwietnia 1818;
74775 Instrukcya dla władz. Instrukcya dla władz hipotecznych W. Księstwa Poznańskiego. Poznań, Süssmann, 1818,
74774 Instrukcya dla władz. Instrukcya dla władz cywilnych w rozwinięciu przepisów o zaopatrywaniu opałem, światłem i słomą wojsk, władz i zakładów wojskowych w Królestwie, wydana. (Warszawa, 1843),
74773 Instrukcya dla Wizytatorów. Instrukcya dla Wizytatorów Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie. Kraków, nakł. Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego, Druk. Związkowa, 1883,
74772 Instrukcya pierwsza Jak za pomocą Visirstabu. Instrukcya pierwsza Jak za pomocą Visirstabu i następnie umieszczonych Tabeli wynaleźć ilość Trunków znayduiących się w Beczkach. Instrukcya druga Służąca do oznaczenia zaymuiącéy się ilości Trunków w Beczce, któréy Szpunt nie może bydź otworzonym. (Warszawa, 1807),
74771 Instrukcya Więzienna. Kraków (1834),