Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
1480 Aleksandrowicz Adolf (1811–1875) i Czyrniański Emil. Wypracowania w przedmiocie korzystniejszego zużytkowania zdrojów krajowych dokonane stosownie do wniosków poczynionych na walném Zgromadzeniu Balneologiczném w Krakowie r. 1859. (Osobne odbicie z T. XXVII Roczn. C. K. Tow. Nauk. Krak.). Tamże [Krakau, Druk. Uniw., ], 1860,
66074 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypjsy (!) z rozmaitych pisarzy dla poczynaiących się uczyc języka łacińskiego, przez F. Gedykie ułożone. W Krzemieńcu, nakł. i druk. N. Glücksberga, w Krzemieńcu i Warszawie w księgarniach tegoż, 1822,
41619 Haberkant Ferdynand. Wypisy z różnych autorów niemieckich służące do nauki języka niemieckiego, z dodatkiem słownika niemiecko-polskiego. Wilno, Zawadzki, 1817,
66072 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy z rozmaitych pisarzy, dla poczynaiących się uczyć języka łacinskiego, przez Fryderyka Gedykie ułożone: a do użycia Polaków przystosowane przez Felixa Bentkowskiego drugiego Professora dawnéy Literatury i Historyi w Liceum Warszawskiém. Drugie wydanie poprawne. Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1809,
66073 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy z rozmaitych pisarzy łacińskich. Na klassę pierwszą Przez Fryderyka Gedykie. Kraków, w Drukarni Akademickiej, 1817,
66075 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy z rozmaitych pisarzy dla poczynających uczyć się języka łacińskiego przez Fryderyka Gedykie ułożone, z dodatkiem słownika Łacińsko-Polskiego, znaydujących się w tem dziele wyrazów. Wilno, Józef Zawadzki własnym nakładem, 1829,
66076 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy z rozmaitych pisarzy dla poczynaiących się uczyć języka łacińskiego, przez... ułożone, a do użycia Polaków przy stosowane: z dodatkiem słownika łacińsko-polskiego znayduiących się w tém dziele wyrazów. Berdyczów, druk. 00. Karmelitów Bosych, 1830,
38560 Fritz Jan Mikołaj (1809—1870). Wypisy z pisarzów polskich. Dla użytku młodzieży szkolnej ułożył ..., Lektor przy wszechnicy, i nauczyciel języka polskiego przy obu szkołach realnych pierwszego rzędu w Wrocławiu. (Także tytuł niemiecki:) Auswahl polnischer Lesestücke, Zum Gebrauch für Schulen zusammengestellt von ... Wrocław, nakł. Jana Urbana Kerna, czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1861,
21744 Czepieliński Florian (1822—1900). Wypisy z pisarzów polskich. Część I. Mińsk, nakł. wydawcy, druk. E. Adamowicza, 1860,
65065 Gargulski Stanisław (1828—1897). Wypisy z pisarzów polskich, dla szkół męzkich i żeńskich. Ułożył... Przełożony Zakładu Naukowego. Część wstępna na klassę wstępną i pierwszą. Warszawa, nakł. autora, druk. A. Pajewskiego, 1881,
65066 Gargulski Stanisław (1828—1897). Wypisy z pisarzów polskich dla szkół męskich i żeńskich, część średnia na pierwsze trzy klasy. Warszawa, nakł. autora, druk. A. Pajewskiego, 1880,
52065 Kaszewski Kazimierz (1825—1910). Wypisy z autorów starożytnych dla użytku młodzieży ułożył ... Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1880,
77776 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Wypisy z autorów klassycznych rzymskich dopełniające naukę przypadkowania i czasowania łacińskiego (Wilno, 1825);
66061 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy większe z autorów francuzkich przez... zebrane, dla Szkoł kraiowych przerobione. Warszawa, w Drukarni XX. Pijarów, 1810,
81625 Jeske August Adam (1836—1875). Wypisy polskie. Stopień I. Z „Wstępem”, podającym zasady i drogi, jakich się trzymać należy w wykładzie Wypisów. Ułożył... (Wydawnictwo Pedagogiczno-Szkolne (M. Arcta w Lublinie). Warszawa, druk. J. Jaworskiego, nakł. Księgarni Stanisława Arcta w Lublinie, 1874,
4760 Bądzkiewicz Antoni (zm. 1893). Wypisy polskie. Cz. niższa. Cz. średnia. Warszawa, 1882.
59969 Dygasiński Adolf (1839—1902). Wypisy polskie, ułożył... Część niższa. Warszawa, nakł. B. Lesmana, druk. J. Goldmana, 1881,
49821 Kamiński Zbigniew (1847—1915). Wypisy polskie w zakresie klasy III i IV szkół średnich. Zebrał i ułożył ... Warszawa, nakł. i własność M. Arcta, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1898,
59970 Dygasiński Adolf (1839—1902). Wypisy polskie ułożył... Część średnia dla klasy II i III. Warszawa, nakł. Lesmana i Świszczowskiego, druk. Noskowskiego, 1882,
81626 Jeske August Adam (1836—1875). Wypisy polskie na klasy wstępną i pierwszą ułożył ... Wydanie dziewiąte powiększone. Wydanie szóste tych „Wypisów” Ministeryum Oświaty zaleciło do użytku w Szkołach Okręgu Naukowego Warszawskiego. Warszawa, nakł. i druk. M. Arcta, 1900,
60648 Dziekoński Tomasz (1790—1875). Wypisy polskie dla użytku uczniów klassy pierwszej. Przez... Warszawa, druk. M. Chmielewskiego, 1841,
60649 Dziekoński Tomasz (1790—1875). Wypisy polskie dla użytku uczniów klassy drugiej. Przez... Nowe wydanie. Warszawa, druk. M. Chmielewskiego, 1842,
6330 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). Wypisy polskie dla użytku młodzieży prozą i wierszem. Wilno, 1834,
6331 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). Wypisy polskie dla użytku młodzieży płci męzkiej prozą i wierszem zebrane i ułożone. Wilno, T. Glücksberg, 1836,
22300 Czubek Jan (1849—1932). i Zawiliński Roman. Wypisy polskie dla klasy trzeciej szkół gimnazyalnych i realnych ułożyli ... Lwów, nakł. Zakł. Narod. im Ossolińskich, druk. W.A. Szyjkowskiego, 1893,
58739 Dubrowskij Piotr Pawłowicz (1813—?). Wypisy polskie dla ćwiczenia się w przekładach z języka polskiego na ruski z dołączeniem słownika polsko-ruskiego. Zalecone przez Ministerium Oświecenia Publicznego do użytku gimnazjów i progimnazjów okręgu naukowego warszawskiego. Cz. 1. (też tytuł ros.:) Polskaja christomatija dla uprażnienija w pieriewodach s polskago jazyka na russkij s priłożenijem słowaria polsko-russkago. Odobriena Ministierstwom Narodnago Proswieszczenija dla upotrieblenija w gimnazijach i progimnazijach Warszawskago Uczebnago Okruga. Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösicka, druk. Jana Jaworskiego, 1872,
97933 Kołpaczkiewicz Michał (1785—1829). Wypisy niemieckie. (Lesebuch?). Krzemieniec, 1823.
66070 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy niemieckie, czyli Księga pożyteczna i łatwa do czytania dla uczących się języka niemieckiego. Wilno, Zawadzki, 1828,
42205 Hamerski Edward. Wypisy niemieckie na klasę trzecią szkół średnich ułożył..., profesor c. k. gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie. Wydanie drugie. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, z Drukarni Towarzystwa im. Szewczenki, 1880,
42206 Hamerski Edward. Wypisy niemieckie na klasę trzecią szkół średnich ułożył..., dyrektor c. k. II. gimnazyum we Lwowie. Wydanie trzecie. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Karola Prochaski w Cieszynie, 1883,