Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3422 Arystobul,
3423 Arystofanes (450–380 p.n.e.). Chmury, przekład Marcelego Mottego. Poznań nakł. Tow. Przyj. Nauk., czcionk. N. Kamieńskiego i Sp., 1866,
3424 Arystofanes (450–380 p.n.e.). Eirene. (Tł. Zygm. Węclewski; odb. z Bibl. Warsz.). 1864,
3425 Arystofanes (450–380 p.n.e.). Lysistrata czyli wojna i pokój, komedya w 4 aktach prozą podług... ułożył dla sceny krakowskiej St. Koźmian. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1896,
3426 Arystofanes (450–380 p.n.e.). Rycerze. Komedya... grana w 425 roku przed Chrystusem w Atenach. Przedstawiona w Styczniu 1873 roku na scenie krakowskiéj w tłómaczeniu Józefa Szujskiego. Warszawa, nakład Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera w Warszawie, Daniłowicza nr. 619. (Oddruk z Bibliot. Warsz.), 1875,
3427 Arystofanes (450–380 p.n.e.). Komedya Rycerze, akt I. z oryginału wierszem przełożył i wstępem opatrzył Franciszek Konarski, słuchacz filoz. w Uniwersytecie lwowskim. (Odbitka z Albumu uczącéj się młodzieży polskiéj, poświęconego J.I. Kraszewskiemu). Lwów, druk. Gazety Narodowéj, 1879,
3428 Arystofanes (450–380 p.n.e.).
3429 Arystokracja,
3430 Arystomen,
3431 Arystoneusz,
3432 Arystoteles (384–322 przed Chr.). Konstytucya ateńska... z greckiego na język polski przełożył Józef Wierzbicki. Wadowice, nakł. tłómacza, Spółka Wyd. Pols. w Krakowie, druk. Fr. Foltyna, 1894,
3433 Arystoteles (384–322 przed Chr.). Konstytucya Aten. Przekład Emila Paszkiewicza. (Odb. ze Sprawozdania Dyrekcji c. k. Gimn. Arcyksiężn. Elżbiety w Samborze za r. szk. 1894 i 1895). Sambor, druk. Schwarza i Trojana, 1894–1895,
3434 Arystoteles (384–322 przed Chr.). Poetyka, w tłómaczeniu polskiem z objaśnieniami, wydał Stanisław Siedlecki. (Odb. ze Sprawozd. gimnazyum Św. Anny). Kraków, nakł. wydawcy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887,
3435 Arystoteles (384–322 przed Chr.).
3436 Arystydes,
3437 Aryt. Mickiewicz jako poeta idei. Wypowiedział w stuletnią rocznicę urodzin wieszcza... Kraków, nakł. autora, druk. Józefa Fiszera, (1898),
3438 Arytmetyka. Arytmetyka.Cztery działania z liczbami całemi. Warszawa, staraniem Red. Bibl. Warsz., drukiem Gaz. Polskiej, 1862,
3439 Arytmetyka. Arytmetyka dziecinna, czyli nauka o rachunkach początkowych. Wilno, bez r.,
3440 Arytmetyka. Arytmetyka praktyczna kieszonkowa 1811,
3441 Arytmetyka. Arytmetyka dla szkół narodowych. Nowa edycya. Poczajów, 1802; Wilno, 1804, 1810, 1811, 1814, 1817 (cztery odbicia z datą r. 1817); (Warszawa), 1809; Kraków, 1819(?);
3442 Arytmetyka. Arytmetyka krótko zebrana dla wygody uczącéj się młodzi. Część I. Połock, 181.?
3443 Arytmetyka.
3444 Arytmetyzacja matematyki,
3445 Ein Praktischer Arzt,
3446 As (pseud.),
3447 As-Kier. (pseud.),
3448 As-Pik,
3449 Asanizacja. Asanizacja Krakowa 1. Osobne odbicie z „Przeglądu Lekarskiego" z r. 1881. B. m. i b. r. (Kraków),
3450 Asbóth Oszkár dr (ur. 1852, zm.?). A hangsuly a szláv nyelvekben . Budapest, Akadémia, 1891,
3451 Asbóth Oszkár dr (ur. 1852, zm.?). Szlavság a magyar kevészteny terminologiájábau. Budapest, 1884.