Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
5660 Baraniecki Adrian dr med. (1828—1891). Wyższy zakład naukowy dla kobiet przy Muzeum techniczno-przemysłowem krakowskiem. (Program wykładów). Kraków, druk. A. Słomskiego, 1881,
40701 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Wyzwolona. Powieść. Tom I—II. Warszawa, nakł. i druk. Warszawskiego Towarzystwa Akc. Artystyczno-Wydawniczego, J. Fiszer, 1901 (data cenzury: 16 IV 1900),
34916 Filochowski Roch ks. (1838—1896). Wyznawcy chrześcijańscy. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1896,
52567 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bernhardt Sara (1844—1923). Wyznanie. Dr. w 1 a.
109100 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Wyznanie wiary politycznej Dra Włodzimierza Kozłowskiego na przedwyborach w Jaworowie dnia 30. Kwietnia 1888 r. wypowiedziane. (Odb. z Gazety Narodowej). Lwów, nakł. Autora, druk. Pillera i Spółki, 1888,
21973 Czerski Jan (1813—1893). Wyznanie wiary apostolsko-katolickiej przyjęte od apostolsko-katolickiej gminy w Toruniu. (Toruń), E. Lambeck, (1845).
58363 Droz Gustaw (właściwie: Antoni Gustaw; 1832—1895). Wyznanie chrześcijańskie obłąkanego filozofa, ułożył... Wilno, 1855,
3794 Augustyn Aureliusz św. (353–430). Wyznania św.... przeł. z łacińskiego Michał Bohusz Szyszko. Tomów 2. Wilno, J. Zawadzki, 1844,
45029 Hesse Otto (1811—1874). Wyznaczniki opracowane elementarnie, przekład Antoniego Zdziarskiego. Warszawa, B. Heinrich, 1880,
50803 Karliński Franciszek Michał Ignacy (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1830—1906). Wyznaczenie szerokości jeograficznej środka kopuły zachodniej w obserwatorium astronomiczném krakowskiém. Przez Prof. Dra ... (Odb. z Rozpraw Wydziału Matem.-przyr. Akademii Umiejętności). B. m. dr. b. r. (Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1877),
72868 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Wyznaczenie jednowymiarowego powiększenia lunety ziemskiej. Przez... c. k. profesora gimnazyjum III. w Krakowie. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1893,
15504 Chrzanowski Tadeusz (1822—1892). Wyznaczenie grubości ścian murowanych podtrzymującach nasypy przez ... według notat i wskazówek autora spisał Feliks Kucharzewski. Warszawa, druk. Aleksandera Ginsa, 1871,
7302 Birkenmajer Ludwik Antoni dr prof. (1855—1929). Wyznaczanie długości wahadła sekundowego w Krakowie oraz dwóch innych miejscowościach W. księstwa krakowskiego. (Odb. z t. XXXII Rozpraw Wydz. Matem.przyr. Akademii Umiej.). Tamże [Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag.], 1896,
26799 Dornfeld Franciszek Ksawery. i Piątkowski Paweł (patron). Wywód sprawy ze strony Fr. Sal. hr. Krasickiego i Ign. hr. Komorowskiego, zawierający od powiedź na skargę W. Konstancyi z Rymińskich 1-ych ślubów Giżyckiéj a powtórnych Gorajskiéj o zaprzeczenie dziedzictwa dóbr Michałowa i Palczewa itd. Warszawa, 14 września 1819,
94433 (Klicki Józef). Wywód sprawy sukcessorów po Józefie Klickim przeciwko Stanisławowi Klickiemu,
92821 Kiedrzyński Ksawery. Wywód sprawy Sukcessorów niegdy Józefa Wincentego Hrabi Gołuchowskiego, i Angeli z Jordanów Hrabiny Gołuchowskiéy Małżonków, toczącéy się w Sądzie Appellacyinym Xięstwa Warszawskiego — z powodztwa Stanisława Hrabi Potockiego Prezesa Rady Stanu Xięstwa Warszawskiego i Jana z Tęczyna Hrabi Ossolińskiego Pierwszego Prezesa Sądu Appellacyinego przychodzącéy z obopólnego odwołania się od Wyroku Trybunału Cywilnego Departamentu Krakowskiego w Mcu Marcu Roku 1813 zapadłego. B. m. b. r. (Warszawa, 1813),
108849 Kozłowski Kajetan, adwokat. Wywód sprawy Sukcessorow płci żeńskiey, po niegdy W. Józefie Klickim Dóbr Grodziska, Czerwina, Łukowy, Młodzianowa, i innych w Departamencie Płockim leżących, Dziedzicu bezpotomnie i bez Testamentu zmarłym - Przeciwko W. Stanisławowi Klickiemu, zmarłego Bratu, o Sukcessyą po bezpotomnym spadłą, z odwołania się od Wyroku Trybunału Płockiego do Sądu Appellacyinego przychodzącey. B. m. b. r. (po 1805),
7221 (Billewicz Jan). Wywód sprawy między Skarbem publicznym a Janem Billewiczem, dzierżawcą dóbr narodowych Chodów, z dołączonym wyrokiem Delegacyi administracyiney w sprawie tey zapadłym w Warszawie. B. m., 1817,
21409 Czasopisma. Wywód. Wywód Słowny Rozpraw i Akta Publiczne Emigracji Polskiej. Paryż (i i.), 1843—1846.
81 Abbadie Jakób ksiądz (1657–1727). Wywód prawdy religii chrześciańskiey. Wzięty na rozwagę rozumu z Dzieł... Tłum. z Franc. (przez xiędza Bazylego Popiela). Łowicz, 1818,
48165 Hube Józef ks. (zmartwychwstaniec; 1804—1891). Wywód praw spadkowych słowiańskich przez ... ogłoszony drukiem i dodatkiem pomnożony przez Romualda Hube. Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego i Komp., 1832,
5701 Baraniecki Marian Aleksander prof. (1848—1895). Wywód pojęcia matematycznej funkcji. Warsz., u Geb. i Wolffa, druk. Kowalewskiego, 1868,
68480 Głębocki Józef Teodor (1806—1886). Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. Przedstawił Józef Teodor Głębocki b. oficer artyleryi polskiéj, ozdobiony Krzyżem Wojskowym polskim. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1866,
25165 Dietrich (de) Franciszek. Wywód o Rozkrzewieniu drzew śliwowych do powszechnego użycia. Wydany przez ces. król. Towarzystwo rolnictwa i sztuk pożytecznych w Margrabstwie Morawskim, ułożony przez kawalera... doktora praw i ziemianina morawskiego, tudzież członka i Assesora ces. król. Towarzystwa rolniczego w Morawie. — Anleitung zur Zwetschkenbaum-Pflanzung, zum allgemeinen Gebrauch aufgelegt (po polsku i po niem.). Lwów, Józ. J. Piller, b. w. r.,
69065 Gosiewski Władysław (1844—1911). Wywód elementarny reguły najmniejszych kwadratów. Napisał... (Odb. z Kosmosu, 1895). B. m. b. r.,
96988 Kojsiewicz (Koisiewicz) Franciszek Ksawery (1799—1864), Wołowski Jan Tadeusz. Wywód appellacyjny w sprawie Franciszka hrabi Potockiego przeciwko Franciszkowi Żelaskowskiemu i sukcessorom Piaseckiego. B. m. b. r. (Warszawa, 1834),
53323 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Dehay i Soulié Fryd. Wywołaniec. Dr.
92822 Kiedrzyński Ksawery. Wywod sprawy. W odwołaniu się Wżnéy Zofii z Górskich Szymanowski Reientowéy Koronnéy, i WWżnych Michała, Ignacego, Jozefa Szymanowskich Jéy Synów, naprzeciw Szlachetnym Małżonkom Motte Bankierom bywszym tuteyszym, od Wyroku Trybunału Cywilnego, Departamentu Warszawskiego, w Wydziale IIgim w Miesiącu Lipcu zapadłego. B. m. b. r. (Warszawa, 1810),
70929 Grocholski Szymon. Wywod Odwołania się naprzeciw Dekretowi Sądu Ziemiaństwa Poznańskiego w dniach 25 i 29. Miesiąca Kwietnia roku 1808 na powodztwo Jaśnie Wielmożnych Katarzyny z Przyiemskich i Felicyana Walknowskiego Sędziego Apellacyinego Xięstwa Warszawskiego Małżonków, tudzież Wgo Wawrzynca Świniarskiego, nieletnich Antoniny i Teresy z niegdy Joanną Przyiemską Swą małżonką spłodzonych dzieci Oyca, w Imieniu tychże czyniącego, jako Sukcessorów Naramowskich do Dóbr Naramowic nieprawnie ubiegaiących się zapadłemu, przez Wielmożną Jozefą z Miaskowskich Lutomską Wgo Woyciecha Lutomskiego żoną, niegdy Ignacego Miaskowskiego Córką, Dóbr Naramowic dziedziczną Właścicielką; tudzież Wielmożnemi Zofią z Kierskich primo Miaskowską Wielmożney Lutomskiey Matką 2do Wgo Ignacego Wilkońskiego Żoną czyli obydwoie Małżonków Wilkońskich Dobra Naramowice na mocy dożywocia od niegdy Wgo Miaskowskiego pierwszego Ur. Wilkońskiey Męża posiadaiących do Sądu Apellacyinego Xięstwa Warszawskiego założonego, i w tymże Sądzie uciążliwości uchybionych wniosków Litis finitae rzeczonego Dekretu popieranego, w obronie Ur. Szymona Grocholskiego Adwokata Sądu Apellacyinego Xsięstwa Warszawskiego. (Z datą: Warszawa 23 stycznia 1810). B. m. b. r.,
93094 Kijanin Dmitrij. Wywod o tom czto w driewniej Rossii porosko-ukrainskije i dunajskije Trojanowy wały postrojeny byli nie rimskim a russkim Trojanom. (Na okładce tytuł:) Wywod o porosko-ukrainskich i dunajskich Trojanowych wałach, postrojennych nie rimskim a russkim Trojanom. Kijew, w Uniwiersitietskoj tipografii, 1845,