Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
106614 Kossowski Henryk Piotr, rektor Akademii Duchownej w Warszawie, biskup sufragan płocki (1828-1903). Mowa miana na ślubie Józefa M. z Marią K. Dnia 2 Maja 1875 roku. (Odb. z Homiletyki). Tamże [Włocławek, druk. H. Neumana], 1898,
106612 Kossowski Henryk Piotr, rektor Akademii Duchownej w Warszawie, biskup sufragan płocki (1828-1903). Mowa miana na ślubie Dr. Franciszka Chłapowskiego z Maryą hr. Łubieńską. Dnia 1 Maja 1878 roku. (Odb. z Homiletyki). Włocławek, druk. H. Neumana, 1898,
106611 Kossowski Henryk Piotr, rektor Akademii Duchownej w Warszawie, biskup sufragan płocki (1828-1903). Mowa miana na ślubie Bogusławskiego-Nakwaskiego. Włocławek, 1900.
18189 Czartoryski Władysław (1828—1894). Mowa miana na posiedzeniu Towarzystwa Literacko-historycznegow Paryżu, 29 Listopada 1861 r. Paryż, Biblioteka Polska, (1861), druk. L. Martinet,
78576 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). Mowa miana na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego w Lublinie przez Dra ... w d. 4 Sierpnia 1874 r. Warszawa, druk. Gazety Lekarskiej, (1874),
77974 Jałowiecki Jan Józef ks. (misjonarz; 1817—1885). Mowa miana na pogrzebie ś. p. Marii z Bujnickich Benisławskiej. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1854,
102220 (Korwinowski Kalikst, zm. ok. 1864). Mowa miana na pogrzebie Kaliksta Korwinowskiego majora 4go Linjowego Pułku z 1831 roku. Paryż, druk. i lit. pp. Renou et Maulde, b. r. (ok. 1864),
50274 Kapczyński Teofil. Mowa miana na ogólnem zgromadzeniu Akademików. Wydana staraniem III. kompanii legii akademickiej. Lwów, druk. Instytutu narodowego im. Ossolińskich, 1848,
5070 Baliński Karol (z Dzierzkowic, 1817—1864). Mowa miana na ogólnem zgromadzeniu akademików. Lwów, 1848,
83445 K. A. Mowa kwiatów, zabawa towarzyska dla dorosłych, ułożył A.K. Lwów, nakł. F.H. Richtera, I. Związkowa Drukarnia, 1878,
59393 Dupanloup Félix-Antoine-Philibert biskup Orleanu (1802—1878). Mowa księdza... biskupa orleańskiego o nauce i wychowaniu w duchu chrześcijańskim, powiedziana w Malines (Mecheln) dnia 31 Sierpnia roku 1864, t. j. w trzecim dniu Walnego Zjazdu Katolików w Belgii. Z oryginału tłómaczył L. R(zepecki). (Odb. z Oświaty). Poznań, nakł. L. Rzepecki, druk. Schmaedickiego, 1866,
18191 Czartoryski Władysław (1828—1894). Mowa księcia ... miana w Paryżu na obchodzie 3 Maja 1870 roku. Paryż, w Bibliotece Polskiej, druk. braci Rouge, Dunon i Fresné, 1870,
40220 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Mowa ks.... miana w kościele N. P. Maryi dnia 21 Marca na pogrzebie ś. p. Aleksandra Kurtza. Z Czasu. Dodatek do „Przeglądu Lwowskiego”, zeszytu VII (1876). B. m. b. r. (Lwów, 1876),
40221 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Mowa ks.... miana na pogrzebie ś. p. Aleksandra Kurtza w kościele P. Maryi w Krakowie dnia 21 marca 1876. (Odb. z Przeglądu Lwowskiego). Lwów, nakł. ks. Edwarda Podolskiego, skład w Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, Druk. Ludowa, 1876,
72502 Gulski H. ks. Mowa ks. kan.... wypowiedziana na obchodzie jubileuszowym papieża Leona XIII w Chicago. Chicago, nakł. W. Dyniewicza,
14013 Chełmicki Zygmunt ks. (1851—1922). Mowa ks. ... wypowiedziana na nabożeństwie żałobném za duszę św. p. dra med. Józefa Mianowskiego, b. rektora Szkoły głównej warszawskiej, które się odbyło w Warszawie dnia 16 stycznia 1879 r. w kościele św. Krzyża staraniem b. wychowańców i profesorów tejże Szkoły. Warszawa, redakcja Wędrowca, druk. Al. Pajewskiego, 1879,
51825 Kasparek Franciszek Ksawery (1844—1903). Mowa kandydacka Prof. Dra ... wypowiedziana na posiedzeniu krakowskiego komitetu przedwyborczego dnia 1 Marca 1897 r. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, b. r. (1897),
75294 Iskrzycki Aleksander. Mowa kandydacka Dr. ... adwokata krajowego w Sanoku, wypowiedziana na Zgromadzeniu przedwyborczem, odbytem dnia 17. września 1895 r., zwołanem przez Burmistrza miasta Sanoka, celem wysłuchania wyznania wiary politycznej postawionego przez Komitet centralny we Lwowie kandydata na posła z kuryi mniejszych posiadłości powiatu sanockiego, pana Jana Duklana Słoneckiego, przy sposobności zgłoszenia swojej kandydatury. Dodatek do Kuryera Lwowskiego Nr. 270. Lwów, czcionkami Drukarni Ludowej, 1895,
2296 Andrzejkowicz Tadeusz (Andrzeykowicz). Mowa JW.... prezydenta Sądu Głłgo 2go Departt. gubernii grodzieńskiey, kolleskiego sowietnika. Miana na sessyi Sądowey d. 21 Aprila 1809 przy wprowadzeniu na tenże stopień i urząd syna jego J. W. Michała Andrzeykowicza, jako z nowych wyborów na następne trzy lata wezwanego prezydenta. B. m. i b. r. (1809),
25021 Diehl Karol (senior generalny kościoła ewang.-reformowanego w Królestwie Polskim; 1765—1831). Mowa JW. X. ..., prezesa Jeneral. Konsystorza Ewangielickiego, miana dnia 2 Lipca 1828 roku, przy installacyi tegoż konsystorza. (Warszawa, 1828),
15004 Chołoniewski Jan. Mowa JW. Hrabiégo ... Marszáłka Powiatu Włodzimiérskiégo Kawalera Orderu S. Włodzimiérza 4. Klassy. Mianá w Porycku na pogrzebie Tadeusza Czackiego. Dnia 19. Lutégo Roku 1813. (Krzemieniec), w Druk. Krzémiénieckiéy, (1813),
79317 Jarkowski Antoni (1760—1828). Mowa Jmc. Pana ... Prefekta Gymnazium Wołyńskiego, przy odebraniu Monarszego Dyplomatu dla tegoż Gymnazium wydanego. Dnia 1 Października 1805 roku w Krzemieńcu miana,
100681 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Mowa JKsiędza ... na uroczystość oddania mu medalu złotego d. 30 Listopada 1816. Warszawa, 1817,
30387 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mrozowicka Irena (pseud. Nagoda, Irena M., I. M…..a). Mowa jest srebrem a milczenie złotem. Kom. w 1 a.
11252 Brzeziński Andrzej (1755—1819). Mowa Jegomość Pana, obywatela prezyduiącego na zgromadzeniu gminy siodmey Po wykonaniu przysięgi, przy zagaieniu posiedzenia. Miana dnia 31go Stycznia roku 1809. (Warszawa, 1809),
72535 Gumowski Jan. Mowa Jaśnie Wielmożnego... radcy Województwa Augustowskiego, miana na pogrzebie ś. p. Jaśnie Wielmożnego Kajetana Barżykowskiego radcy Województwa Augustowskiego, sędziego pokoju, Powiatu Łomżyńskiego dnia 11 Grudnia 1831 r. B. m. b. r.,
72166 Grzybowski Józef. Mowa Jaśnie Wielmożnego... Prefekta Departamentu Siedleckiego w dniu 15. Sierpnia 1812. w Siedlcach miana. B. m. b. r.,
2292 Andrzejkowicz-Butowt Michał (Andrzeykowicz Buttoft) (zm. po r. 1830). Mowa Jaśnie Wielmożnego... litewsko-grodzieńskiego cywilnego gubernatora, radcę (sic!) stanu i Kawalera miana przy odkryciu gubernskich wyborów w Zgromadzeniu Dworzaństwa Guberni Litewsko-Grodzieńskiej lutego 10 dnia 1821 roku. B. m. i b. r.(1821),
15967 Cieciszowski Kasper Kazimierz herbu Kolumna (1745—1831). Mowa Jaśnie Wielmożnego Jmć Xiędza ..., Biskupa Łuckiego i Żytomierskiego... do Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Jmci Dominika Radziwiłła ordynata, przy pierwszym Tegoż J. O. Xiążęcia Jmci wstępie do Ordynacyi Ołyckiey, w Kościele Ołyckim miana dnia 8 Sierpnia 1805 Roku. B.m.b.r. (1805),
15866 Ciechanowski Ferdynand (biskup chełmski; 1759—1828). Mowa Jaśnie Wielmożnego Jegomości Xiedza ... Biskupa Chełmskiego Obrządku Greko-Katolickiego, miana dnia 9. Grudnia 1811 w Senacie. B.m.b.r.,