Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]: Miejsce i rok wydania:
633 Adamski Jan od Krzyża karmelita (1841–1918; pisał także pod im. zakonnym Celestyn). Mowa na nabożeństwie żałobném za duszę śp. Piusa IX przez... miana w Bołszowcu (pod Haliczem). Poznań, nakł. i druk. W. Simona, b. r. (1878),
109683 Krajewski Alfons ks. dr. Mowa na nabożeństwie żałobnem za duszę ś. p. Bohdana Zaleskiego wypowiedziana w katedrze krakowskiej dnia 15 Kwietnia 1886 r. przez X. Dra Alfonsa Krajewskiego. Kraków, nakł. autora, druk. Antoniego Koziańskiego, 1886,
71830 Gruszka Andrzej ks. Mowa na nabożeństwie solennem w Krynicy, z powodu stuletniej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza miana w kościele 28. lipca 1898 przez... proboszcza Muszyny. Dochód przeznaczony na pomnik Mickiewicza. Nowy Sącz, nakł. Komitetu Mickiewiczowskiego w Krynicy, druk. J. K. Jakubowskiego w Krynicy, 1898,
71829 Gruszka Andrzej ks. Mowa na nabożeństwie solennem w Krynicy z powodu stuletniej rocznicy zakupienia źródła przez c. k. rząd miana w kościele 24 sierpnia 1893 przez... proboszcza łac. Muszyny i Krynicy. Lwów, nakł. Komitetu Budowy Kościoła, druk. Pillera i Spółki, 1893,
58511 Drzewiecki Józef (1772—1852). Mowa na egzekwiach uroczystych J. O. księcia Adama Czartoryskiego jenerała ziem podolskich, feldmarszałka wojsk austr., kawalera orderu Złotego Runa i innych, przez... komisarza sądowego edukacyjnego, miana w kościele krzemienieckim licealnym dnia 12 Maja 1823 r. Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1823,
79496 Jaroński Feliks ks. (1777—1827). Mowa na dzień obchodu imienin Nayjaśnieyszego Fréderyka Augusta Króla saskiego, Xiążęcia Warszawskiego. Dnia 3 Siérpnia 1810 Roku, w kościele katedralnym krakowskim, miana przez X. ... S(więtej) T(eologii) Dra, Professora Filozofii w Szkole Głównéy Krakowskiéy. Kraków, (1810),
72213 Grzymała Wincenty (1756—1824). Mowa na dniu 15. Sierpnia 1809. roku miana, przez Jaśnie Wielmożnego..., Prezesa Urzędu Administracyinego Powiatu Zamoyskiego, na Mieyscu, przy Tronie na którym był Portret Napoleona Wielkiego, w Kościele Kollegiaty Zamoyskiey. W Zamościu Dnia 20. Sierpnia 1809 Roku,
105822 Biegański Karol. Mowa na cześć Wielmożnego Pana Bronisława Trzaskowskiego c. k. dyrektora gimnazyalnego w Tarnowie z okazyi jego jubileuszu 30-letniej pracy w zawodzie nauczycielskim w dniu 13 lutego 1879. miana w imieniu młodzieży gimnazyalnej przez..., ucznia VIII kl. gim. Tarnów, druk. Anastazego Rusinowskiego, 1879,
109158 Koźmian Jan ks. (1814-1877). Mowa na cześć ś. p. o. Hieronima Kajsiewicza Jeneralnego Przełożonego Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, zmarłego w Rzymie dnia 26 lutego 1873 r. miana podczas nabożeństwa żałobnego w kościele św. Marcina w Poznaniu w dniu 15 marca 1873 roku przez X. ... Poznań, w Komisie T. H. Daszkiewicza, druk. A. Schmaedickiego, 1873,
26844 Dorszewski Kazimierz ks. (1826—1915). Mowa na cześć Jana i Jędrzeja Śniadeckich ze Żnina na dniu 24 Maja 1866 r. w kościele żnińskim z powodu odsłonienia pomnika powiedziana i objaśniona przez... (Odbitka z Roczników Tow. Przyj. Nauk. Pozn.). Poznań, nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk (M. Leitgeber w kom.), druk. N. Kamieńskiego, 1866,
109924 Caputa Józef (ks. dr, ur. 1865). Mowa na CIII rocznicę konstytucyi 3 maja wypowiedziana w kościele XX Pijarów przez ... Kraków, nakł. autora, Spółka Wydaw., druk. A. Słomskiego i Sp., 1894,
40007 Goldberg Bernard. Mowa miana w synagodze drohobyckiej podczas nabożeństwa odprawionego na dniu 18 sierpnia 1879 r. na cześć urodzin Najjaśniejszego Pana cesarza i króla Franciszka Józefa I. Przez ... Sambor, druk. J. Czaińskiego, 1879,
49488 Kamieński Jan (1780—1855). Mowa miana w Łomży d. 1 Maja 1808 w dzień uroczystego wprowadzenia Kodexu Napoleona do Księstwa Warszawskiego (drukowana w nrze 48 r. 1808 w Gazecie Warszawskiej).
15349 Chromecki Tadeusz ks. pijar (1836—1901). Mowa miana w katedrze na Wawelu w setną rocznicę przysięgi Tadeusza Kościuszki dnia 31 marca 1894 r. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., Druk. Związkowa, 1894,
36331 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). Mowa miana w czasie żałobnego nabożeństwa za ś. p. Najjaś. Cesarza Franciszka I. w Stanisławowie na dn. 27 Marca 1835. Stanisławów, druk. J. Pillera,
109309 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Mowa miana w czasie żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Stanisława Jachowicza dnia 16 Stycznia 1858 r. w kościele Śgo Karola Boromeusza przez jednego z OO. Kapucynów. Warszawa, druk. Alexandra Gins, 1858,
78607 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa miana w czasie żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Bernardy z Kalksteinów Mittelstaedtowéj w Ludzisku dnia 28 Listopada 1859 przez X. ... Licent. Theologii św., proboszcza w Kościelcu. Dochód na ochronkę w Gnieźnie. Gniezno, Księgarnia J. B. Langego, druk. J. B. Langego, 1860,
39480 Gnatowski Jan ks. (1855—1925). Mowa miana w archik(atedrze) lwow(skiej) o(brz.) ł(ac.) w uroczystość N.P. Maryi Łaskawej Królowej Korony Polskiej, dnia 1 maja 1892. Lwów, nakł. Bractwa, Seyfarth i Czajkowski, druk. Władysława Łozińskiego, 1892,
26329 Doliński Leon (ks. kapucyn; 1834—1890). Mowa miana przy zawarciu związku małżeńskiego między Józefem Łakocińskim a Eleonorą Koturbowną w dniu 1 Lutego 1868 w kościele 00. Kapucynów krakowskich przez... Gwardyana tegoż Zakonu. Kraków, druk. Czasu, 1868,
48959 Kaliniewicz Jan ks. Mowa miana przy poświęceniu nowego Instytutu dla wychowania młodzieńców do stanu duchownego we Lwowie, dnia 29 Września 1842, przez X. … Katechetę Szkoły Sierót u WW. Sióstr Miłosierdzia we Lwowie i przełożonego w Seminarium chłopców. Na korzyść tegoż Seminarium chłopców. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1842,
75887 Jabczyński Jan Nepomucen ks. (1799—1869). Mowa miana przy pochowaniu Zwłok ś. p. JW. Marcina Dunin Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego, Legata Ś. Stolicy Apostolskiéj i Kawalera Orderu Orła Czerwonego drugiéj Klassy z Gwiazdą, w dniu 2. Stycznia 1843 przez X. ... Kanonika i Kaznodzieję Metropolitalnego Poznańskiego. Poznań, nakł. księgarni Jana K. Żupańskiego, czcionkami W. Deckera i Spółki, 1843,
104436 Benningsen Lewin August Gottlieb (generał rosyjski; 1754—1826). Mowa miana przy otwarciu guberni w Grodnie dnia 1 Januarii 1802 r. B. m. dr.,
106496 Kossecki Franciszek Ksawery, legionista, generał (1778-1857). Mowa miana przy otwarciu □ w Krakowie na przywrócenie dawnéj □ S. Jana pod osobnym tytułem Przesąd Zwyciężony, na Wschodzie Krakowskim. W Dniu Nowego Roku. Dnia 1 go Msca 1 go R: p: Ś: 5810. przez B: M: teyże □ F: X: K: C. L. Stey Martyniki w Paryżu. B. m. (Kraków), Druk. Gröblowska, 1810,
104123 Bełcikowski Adam (1839—1909). Mowa miana przez... ucznia klasy 8éj przy uroczystości zakończenia roku szkolnego w amfiteatrze gimnazyum św. Anny w Krakowie na d. 1 Lipca 1859. Kraków, druk. Budweisera, 1859,
10522 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Mowa miana przez Profesora... przy wprowadzeniu uczniów Uniwersytetu składających Gwardyą Narodową, w mury tegoż uniwersytetu. B. m. b. r. b. dr. (Warszawa, 1830),
10337 Brezewski Stan. Mowa miana nad grobem J. W. Stanisława Siestrzeńcewicza Bohusza, metropolity kościołów rzymskokatolickich w Rossyi arcybiskupa mohilewskiego itd. d. 15 Grudnia 1826 r., przez... Dra Teologii w kościele parafialnym nowo ustanowionym w Petersburgu na Kołomnie, przekład z francuskiego w przypisach pomnożony. Wilno, nakł. i druk. Marcinowskiego, 1827,
81219 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Mowa miana na żałobném nabożeństwie za duszę Stefanii z hr. Małachowskich hr. Cezarowéj Platerowéj, zmarłéj w Warszawie z cholery 16 Sierpnia 1852 r. Paryż, 1852,
6545 Batowski Aleksander (1799—1862). Mowa miana na zgromadzeniu przedsejmowém w sali Zakładu narodowego imienia Ossolińskich dn. 25. Kwietnia 1848 r. Lwów, druk. Zakł. Ossolińskich, 1848,
106615 Kossowski Henryk Piotr, rektor Akademii Duchownej w Warszawie, biskup sufragan płocki (1828-1903). Mowa miana na ślubie Stanisława Wańkowicza z Heleną Oskierzanką w Kościele Ostrobramskim w Wilnie dnia 12 Sierpnia 1884 r. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1884,
106613 Kossowski Henryk Piotr, rektor Akademii Duchownej w Warszawie, biskup sufragan płocki (1828-1903). Mowa miana na ślubie Maurycego Kossowskiego z Walentyną Popławską dnia 9 lipca 1899. (Odb. z Homiletyki). Tamże [Włocławek, druk. H. Neumana], 1899,