Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]: Miejsce i rok wydania:
13123 Castelar y Ripoll Emil (1832—1899). Mowa Pana ... Profesora historyi przy Uniwersytecie w Madrycie, miana na posiedzeniu Kortezów dnia 12 kwietnia 1869 r. przy rozprawach nad prawem o wolności wyznania religijnego. Zürich, drukiem J. Kossobudzkiego,1872,
64780 Gałęzowski Józef (1834—1916). Mowa p. ...na rozdaniu nagród w Szkole Polskiej na Batignolles dnia 28-go Lipca 1900 r. Paris, impr. G. Maurin, 1900,
109194 Koźmian Kajetan (1771-1856). Mowa O życiu i pismach Ignacego Nagurczewskiego, czytana na posiedzeniu publiczném Towarzystwa Królews: Warszawskiego Przyiaciół Nauk, dnia 30 Kwietnia 1811 roku, przez ..., Referendarza w Radzie Stanu, Członka tegoż Towarzystwa. (W Rocznikach Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, t. IX, 1816, str. 233-250).
96333 Koćmierowski Feliks ks. Mowa o skutkach nieoświecenia, czytana przy publicznem rozpoczęciu Szkół powiatowych pińskich przez ... Franciszkanina. Wilno, druk akademicki, 1801,
6848 Bazyli Śty Wielki (IV w.). Mowa o pożytkach, jakie odnieść może młodzież z czytania pisarzy pogańskich; przekład X. Pawła Rzewuskiego. Warszawa, 1845,
40222 Golian Zygmunt ks. (1824—1885). Mowa o patryotyzmie chrześciańskim miana na pogrzebie ś. p. Aleksandra Kurtza w kościele N. Panny Maryi w d. 20 marca 1876 r. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. redakcji Czasu, druk. Czasu, 1876,
33334 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Mowa o pamięci na śmierć miana Przy spuszczaniu do Grobu zwłok ś. p. Anieli Rydzewskiey Starościny Raygrodzkiey, Sędziny Pokoiu Powiatu Biebrzańskiego, w Kościele Raygrodzkim dnia 28 Czerwca 1811 Roku, przez Xiędza S. P. Roku 1811,
10523 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Mowa o narodowści (!) Polaków i Posłanie do braci wygnańców przez... (z przedmową Józ. Boh. Zaleskiego). Biblioteka ludowa polska (zeszyt 3). Paryż, Księg. Luksemburgska, druk. Braci Rouge, Dunon et Fresné, b. r. (1867?),
10525 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Mowa o Narodowości Polaków i Posłanie do Braci Wygnańców. (Z przedmową Józefa Bohdana Zaleskiego pisaną 29 czerwca 1850 r.). Poznań, czcionkami i w komisie W. Simona, 1880,
10524 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Mowa o narodowości Polaków i Posłanie do braci wygnańców. (Biblioteka Mrówki, tom 52). Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1878,
15800 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Mowa o naczelnem dowództwie Gn. Pompejusza. Wydanie A. Kornitzera. Do potrzeb gimnazyów polskich zastosował T. Sołtysik. Biblioteka klasyków łacińskich i greckich dla młodzieży szkolnej. Lwów, nakł. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, z I Związkowej Drukarni, 1890,
15801 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Mowa o naczelnem dowództwie Gn. Pompejusza (De imperio Gnei Pompei sive pro lege Manilia). Przetłumaczył tudzież słowniczkiem i komentarzem opatrzył P. B. Biblioteka Klasyków Rzymskich i Greckich, zesz. 45—47. Złoczów, nakł. tłumacza, skład główny w Księgarni Wilhelma Zukerkandla, 1900,
23916 Degurow Antoni Antonowicz (profesor historii uniwersytetu w Petersburgu; zm. 1849). Mowa o kierunku nadanym wykładowi nauk w uniwersytetach, miana na publiczném posiedzeniu Imperatorskie o petersburskiego Uniwersytetu, dnia 28 lutego r. 1823, z powodu zakończenia od uczniów pięcioletniego kursu nauk, przez ... przetłumaczona na język polski przez Leona Rogalskiego. (Odb.z Dziejów Dobroczyn., tomu III, nru 9, r. 1823). Wilno, Zawadzki, 1823,
92914 Kiełczewski Ignacy Skarbek. Mowa o duchu klassyczności i romantyczności we względzie filozoficznym. Przez I.S.K. wydane. Warszawa, Druk. Łątkiewicza, 1822,
51349 Karski Józef (ur. 1787). Mowa niżey podpisanego w Warszawie d. 25 Czerwca 1812 (przeciwko zarzutom prefekta bydgoskiego, Gliszczyńskiego). B. m. b. r. (1812),
1402 Aleksander I, car rosyjski (1777–1826). Mowa nayj. cesarza i króla (Aleksandra I.) miana przy otwarciu seymu Królestwa Polskiego dn. 15/27 Marca 1818 w Warszawie. Z Gazety Warszawskiéj Nr. 25, drukowana w Krzemieńcu, (1818),
38705 Fryderyk August, król saski, książę warszawski (1750—1827). Mowa Nayiaśnieyszego Pana miana przy otwarciu seymu dnia 10 Marca 1809, B. m.,
1403 Aleksander I, car rosyjski (1777–1826). Mowa najjaśniejszego Cesarza i Króla (Aleksandra I.) miana przy otwarciu sejmu Królestwa polskiego, dnia 1/13 Września 1820. Warszawa,
8373 Bogucki Baltazar (z Bogut). Mowa nad zwłokami ks. Władysława Czartoryskiego, wypowiedziana w Sieniawie dnia 14/26 lipca 1894 r. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1898,
9086 Borkowski Aleksander Dunin. Mowa nad zwłokami And. de Vohlstein Wolfa, dziedzica dóbr Stawiszyce, miana w Pełczyskach w kościele parafialnym dnia 15. Kwiet. 1828. Kraków, druk. braci Gieszkowskich, 1828
44491 Herbich Józef August ks. (1823 w Błaszkach—13 grudnia 1862). Mowa na żałobném nabożeństwie za pokój duszy ś.p. Edwarda Ślósarskiego Ucznia Klassy Véj Szkoły Wyższéj Realnéj w Kaliszu, zmarłego dnia 21 Listopada 1860 roku, miana dnia 24 Listopada t. r. w Kościele ś. Mikołaja przez Ks. ... Nauczyciela Religji przy téjże Szkole. Kalisz, druk. W. Hindemitha, 1861,
8270 Bogdan Jan ks. Mowa na żałobnem nabożeństwie za duszę śp. Katarzyny z hr. Stadnickich Badeni zmarłej dnia 21 stycznia 1846 r. w Krakowie, miana dnia 28 stycznia t. r. w kościele oo. Kapucynów w Warszawie. Warszawa, druk. I. Glücksberga, 1846,
15417 Chrustowicz Wawrzyniec ks. Mowa na żałobnem nabożeństwie za duszę śp. Jana hr. Działyńskiego miana w kościele Bożego Ciała w Poznaniu dnia 10 kwietnia 1880 przez ks. ... Poznań, nakł. autora, druk. F. Chocieszyńskiego, 1880,
8271 Bogdan Jan ks. Mowa na żałobnem nabożeństwie za duszę ś. p. Jakóba Kazim. Enocha zmarłego dnia 31. Grudnia 1847 roku, miana w kościele parafialnym św. Krzyża w Warszawie dnia 14. Stycznia 1848 r. Warszawa, druk. St. Strąbskiego, 1848,
15475 Chrzanowski Leon (1828—1899). Mowa na zgromadzeniu wyborców m. Krakowa w dniu 23 września 1895 r. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, (1895),
79982 Jasiński X. P. T. Mowa na zgromadzeniu gminném powiatów piotrkowskiego i radomskiego w Województwie Kaliskiém, d. 29 Grudnia 1817 miana przez ... B. m. b. r. (1817),
9096 Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin hr. (1811—1896). Mowa na zgromadzeniu członków towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych we Lwowie dnia 3 listop. 1872. Lwów, druk. K. Pillera, 1872,
79729 Jasieński Antoni. Mowa na zakończenie kursu nauk szkolnych d. 31 Lipca 1834 r. w amfiteatrze Nowodworskim miana przez ... ucznia kl. VI. Kraków, Friedlein, 1834,
7971 Bobrowski Michał ks. (prof. Uniw. Wileńs.; 1784—1848). Mowa na uroczystym obchodzie żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Piusa VII., miana w kościele katedr. Wileńskim d. 8. Październ. 1823. Wilno, 1823,
12395 Buszczyński Stefan (1821—1892). Mowa na uroczystości w Mestre pod Wenecyą, podczas odsłonięcia w dniu 9 grudnia 1883 tablicy pamiątkowej na cześć Teodora Dembowskiego i Konstantego Misiewicza, poległych w 1848 r. (Odb. z Reformy). Kraków, Druk. Związkowa, 1883,