Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113214 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Jasełka. Wyciąg z pamiętników Ktosia. Część I. (Wybór pism ... Wydanie jubileuszowe. Wydawnictwo na korzyść Jubilata, t. 4). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1878,
113470 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiątka drukarni J. I. Kraszewskiego w Dreznie. 1868-1871. Drezno, druk. J. I. Kraszewskiego, 1871,
113726 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). System Trentowskiego treścią i rozbiorem analytyki loicznej okazany przez J. I. Kraszewskiego. Lipsk, wydanie J. N. Bobrowicza, nakł. Księgarni Zagranicznej (Librairie Étrangère), druk. F. A. Brockhausa, 1847,
112959 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Po Barze. Tom pierwszy Tułaczów. Opowiadania Historyczne przez B. Bolesławitę. Chicago, Illinois, druk. J. F. Smulskiego i Sp., 1897,
113215 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Jasełka. Wyciąg z pamiętników Ktosia. Część I. (Wybór pism ... Wydanie jubileuszowe, wyd. II, t. 4). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1884,
113471 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamięci Wincentego Pola. 1807-1872. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), b. r. (1872),
113727 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). System Trentowskiego treścią i rozbiorem analityki loicznej okazany przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe. (Biblioteka domowa. Zbiór najlepszych utworów piśmiennictwa polskiego, dawnych i nowych, t. 21). Bruxella, u Zygmunta Gerstmanna (na okładce: u Zygmunta Gerstmanna i we wszystkich krajowych i zagranicznych księgarniach), Lipsk, druk. F. A. Brockhausa (na czwartej stronie okładki: Lipsk, druk. Bera & Hermanna), 1862,
112960 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Stara baśń. Powieść z IX wieku. Tom I. (Powieści historyczne. I). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1876,
113216 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Złoty Jasieńko powieść współczesna przez J. I. Kr. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga Księgarza, druk. S. Lewentala, 1869,
113472 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta,
113728 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Szalona, powieść J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1882,
112961 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Stara baśń. Powieść z dziewiątego wieku. Illustrował E. M. Andriolli. Wydanie jubileuszowe z portretem autora 1879. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1879,
113217 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik. Jagiełłowie do Zygmunta. Tom I. (Powieści historyczne. XIX). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1884,
113473 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętnik Mroczka,
113729 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Szaławiła. Staroszlachecka powieść przez B. Bolesławitę. (Zbiór powieści, t. 13). Toruń, nakł. F. T. Rakowicza, druk. J. Buszczyńskiego, 1870,
112962 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Stara baśń. Przekład rosyjski z drzeworytami Andriollego (1880),
113218 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik. Jagiełłowie do Zygmunta. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XIX, t. 49). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1890,
113474 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętnik panicza. Z francuzko-polskiego (!) oryginału, na polsko-francuskie (!) przełożony z niektóremi dodatkami. (Odb. z Gazety Narodowej 1874). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, (druk. J. Dobrzańskiego), 1875,
113730 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Szaławiła. Staroszlachecka powieść przez B. Bolesławitę. Chicago, druk. W. Smulskiego, 1893,
112963 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Stara baśń. Powieść z IX wieku przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. I, t. 1). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1888,
113219 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik. Jagiełłowie do Zygmunta. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 49). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. P. Laskauera & W. Babickiego, 1898,
113475 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętnik panicza przez J. I. Kraszewskiego. Z francuzko-polskiego oryginału, na polsko-francuzkie przełożony z niektóremi dodatkami. (Wybór powieści ... Wydanie tanie, ser. II, t. 33). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
113731 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Szatan i kobieta fantazya dramatyczna w XI nocach przez J. I. Kraszewskiego. Wilno, nakł. i druk. Teofila Glücksberga księgarza i typografa Wileńskiej Cesarskiej Med. Chir. Akad. i szkół Białoruskiego Naukowego Wydziału, 1841,
112964 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Stara baśń. Powieść z IX wieku. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. I, t. 1). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889,
113220 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Jelita. Legenda herbowa z r. 1331. Tom I. (Powieści historyczne. XIII). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1881,
113476 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętniki nieznajomego przez J. I. Kraszewskiego. Warszawa, (Klukowski), druk. S. Orgelbranda, 1846,
113732 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Szekspir William. Dzieła dramatyczne,
112965 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Stara baśń. Opowiadanie z dawnych czasów (1889),
113221 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Jelita. Legenda herbowa z roku 1331. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XIII, t. 33). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889,
113477 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Pamiętniki nieznajomego przez I. I. (!) Kraszewskiego. Wydanie drugie poprawne i przerobione przez autora. Tom Pierwszy. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1854,