Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
34615 Fiet (Szenszyn) Afanasij (1820—1892). Moi wospominanija. 1848—1889. Czast' I. Moskwa, tip. A. J. Mamontowa, 1890,
79255 Janżuł Iwan Iwanowicz. Istoriczeskij Oczerk razwitija fabriczno-zawodskoj promyszlennosti w Carstwie Polskom. Riecz proizniesiennaja w torżestwiennom sobranii Impieratorsk. Moskowskago Uniwiersitieta 12-go janwaria 1887 g. Moskwa, Tip. A. J. Mamontowa i Ko., 1887,
106541 Kossow Ildefons, polski profesor uniwersytetu w Charkowie (1822-1890). O prigotowlenii tak-nazywajemoj iskusstwiennoj szersti iz triapja. Sostawił I. Kossow. (Iz I i II kniżki żurnała Politiechniczeskij Wiestnik, 1872 goda). Moskwa, tip. A. I. Mamontowa i K°, 1872,
78303 Janczuk Nikołaj A. Małorusskaja swad'ba w Kornickom prichodie Konstantinowskago ujezda Siedleckoj gubiernii. Sostawił po sobrannym liczno matieriałam ... Moskwa, Tip. A. A. Karcewa, 1885,
78301 Janczuk Nikołaj A. Oskar Kolberg. Po powodu 50-letia jego diejatielnosti. S portrietom. (Iz II kn. Etnograficzeskago Obozrienija). Moskwa, Russkaja Tipo-litografija, Twierskaja, D. Gincburga, 1889,
108731 Kozłowski Bronisław (Bronisław Julian), docent chirurgii Uniw. Św. Włodzimierza w Kijowie (1857-1919). Chirurgiczeskij otczot Sofiejskoj bolnicy grafów Bobrinskich w m. Smiele Kijewskoj gub. za 1892-1898 g. (Odb. z: Chirurgija 1899). Moskwa, postawszczik dwora Jego Wieliczestwa t-wo skoropieczatni A. A. Lewienson, 1899,
81696 Jewarnickij D. J. Istorija zaporożskich kozakow. 2 isprawlennoje i dopołniennoje izdanije. Tom 1. Moskwa, Pierwaja żenskaja tip. E. K. Gerbek, 1900,
17253 Cwietajew Dymitr. Warszawskije Archiwy. Ottisk iz 2-go T. Trudow XI Archieołogiczeskago sjezda w Kijewie. Moskwa, piecz. A. J. Sniegiriewoj, 1900,
15336 Christianowicz Mikołaj (1828—1890). Pisma o Szopenie, Szubertie i Szumanie. Moskwa, P. Jurgenson, 1876,
46899 Hołota (Gołota) Piotr. Chmielnickij ili prisojedinienije Małorossii. Istoriczeskij roman. Tom I—III. Moskwa, Łazarewicz, 1834.
96265 Kocipiński Antoni (1816—1866). Piśni, dumki i szumki ruśkoho naroda na Podoli, Ukraini i Małorossii, połnyj zbomik małorossijskich narodnych pieseń dla pienia, z akompanimentom fortepiano, izd. 2je prosmotrennoje i isprawłennoje G. K. Chodorowskim. Moskwa, litogr. W. Grosse, 1892,
2238 Andriejewskij A. Cyganka Aza, dram. w 4ch diej. i 5ti kartinach, fabuła zaimstwowana iz romana Kraszewskago Chata za okolicej. Moskwa, Litogr. E. Razsochinowoj, 1893,
102440 Korzeniowski Józef (1797–1863). Izabiełła d'Aiamont. Drama w 5-ti d. I. Korżeniewskago. Pier. L. K. M. (Ludwig Kazimirowicz Majewskij). Moskwa, lit. Mosk. tieatr. b-ki S. F. Rassochina, b. r. (cenzura: 1894),
82131 Jodko-Narkiewicz Witold (1864—1924). Istorija socjalisticzeskago dwiżenija w Polsze. Pieriewod s niemieckago T. G. (Nadb. z: Istoriczeskij Otdieł Gołosa Żizni). Moskwa, izdatielnica Je. A. Burcze, riedaktor N. W. Turkin, Tip. N. N. Bułgakowa, b. r. (ok. 1895),
49612 Kamienskij-Bantysz Dmitrij Nikołajewicz (1788—1850). Istorija Małoj Rossii. Czast' pierwaja Ot wodworienija Sławian w siej stranie do prisojedinienija onoj, w 1654 godu, k Rossijskomu gosudarstwu Cariem Aleksiejem Michajłowiczem. S diewiatnadcat'ju portrietami, piat'ju risunkami, dwadcat'ju sziest'ju raskraszennymi izobrażenijami Małorossijan i Małorossijanok w starinnych odieżdach płanom Bieriestieczskago srażenija, snimkami podpisiej raznych Gietmanow i Priedwoditielej Kozakow, i s Kartoju priedstawlajuszczeju Małorossiju pod władienijem Polskim w naczale XVII wieka. Izdanije trietije. Moskwa, izdanije W. Łoginowa, w tipografii Nikołaja Stiepanowa, 1842,
81653 Jeske Choiński Teodor Józef Fryd. (1854—1920). Poslednije Rimlanie. Istoriczeskij roman iz wriemien Fieodosija Wielikago. Pieriewod s polskago P. Ławrowa. Moskwa, izdanije riedakcii Żurnała Russkaja Mysl, Tipo-lit. Tow. I. N. Kusznierew i K., 1899,
75712 Izwolskij Siergiej. Iwan Maziepa gietman Małorossii. Istoriczeskij razskaz... Moskwa, Izdanije knigoprodawca Manuchina, Tipografija F. Ioganson, 1873,
46918 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Narodnyja piesni galickoj i ugorskoj Rusi sobrannyja ... czast' I: Dumy i dumki, s priłożenijem etnograficzeskoj karty russkago narodonasielenija w Galiczinie, siewierowostocznoj Ugrii i Bukowinie. Moskwa, izdanije impieratorskago Obszczestwa Istorii i Driewnostiej Rossijskich pri Moskowskom Uniwiersitietie, w Uniwiersitietskoj Tipografii (M. Katkow), 1878,
109501 Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903). Byt zapadno-russkago sielanina. Soczinienije Jul. F. Kraczkowskago. (Odb. z: Cztenija w Impieratorskom Obszczestwie Istorii i Driewnostiej Rossijskich pri Moskowskom Uniwiersitietie 1873 g. kn. 4-ja). Moskwa, Izdanije Impieratorskago Obszczestwa Istorii i Driewnostiej Rossijskich pri Moskowskom Uniwiersitietie, w Uniwiersitietskoj tipografii (Katkow i K°), 1874,
75713 Izwolskij Siergiej. Maziepa, gietman Małorossii, istori czeskij razskaz, izd. 3ie. Moskwa, izdanije A. I. Manuchina, 1879,
69803 Grabowski Bronisław (1841—1900). Za druga, s polskago. Moskwa, izd. Nar. Bibliotieki, W. Marakujew, 1894,
75437 Iwanisow N. Karta St. Pietierburgo-Warszawskoj żeleznoj dorogi, sostawił... Moskwa, izd. N. Smirnow, litogr. Bachmana, 1856,
348 Abramowski Edward (1868–1918). Psichołogiczeskije osnowy socjołogii i istoriczeskij matierializm. Pieriewod s franc. S. K. Jerszowa. Moskwa, Izd. Mag. „Kniżnoje Dieło”, 1900,
107318 Kotlariewskij Iwan Pietrowicz (Kotlarewśkyj Iwan Petrowycz) (1769-1838). Natałka Połtawka. Ukrainskaja opiera w 2-ch diejstwijach. Soczinienije I. P. Kotlariewskago. Moskwa, izd. knigoprodawca Je. A. Gubanowa, 1889,
836 Afanasjew–Czużbinskij Aleksandr Nikołajewicz (1826–1871). Poeticzeskija wozzrienija Sławian na prirodu. Opyt srawnitielnago izuczenija sławianskich priedanij i wierowanij, w swiazi s mificzeskimi skazanijami drugich rodstwiennych narodow. Moskwa, Izd. K. Sołdatienkowa, tip. Graczewa i Komp. 1865–1869,
107307 Kotlariewskij Aleksandr Aleksandrowicz (1837-1881). O Pogriebalnych Obyczajach jazyczeskich Sławian. Izsledowanije A. Kotlariewskago. Moskwa, izd. K. A. Popowa, w Synodalnoj Tipografii, 1868,
105259 Bezborodko J. Żurnał priebywanija Jego wieliczestwa korola polskago Stanisława Awgusta w Grodnie 1795—1796 g. wiediennyj pristawom pri niom gienierał-poruczikom... izwleczen iz archiwa Wilenskago gienierał-gubiernatora (przez) M. F. De Pule. Moskwa, izd. Imp. Obszcz. Istorii i Driewnostiej Rossijskich Pri Moskowskom Uniw., w Uniw. Tipogr., 1870,
35767 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Quelques remarques tirées des analyses des eaux de Kief. Moskwa, impr. de l'Université Imperial, 1857,
2826 Antonowicz Włodzimierz (syn Bonifacego, 1830–1908). Archieołogiczeskaja karta Kijewskoj gubiernii. Moskwa, Impieratorskoje Moskowskoje Archieołog. Obszczestwo, 1895,
15090 Chopin Fryderyk Franciszek (1810—1849). Biografija (Kratkaja) F. Szopena. Moskwa, F. Stelowski, Petersburg, A. Gutheil, 1864,