Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108728 Kozłowski Bronisław (Bronisław Julian), docent chirurgii Uniw. Św. Włodzimierza w Kijowie (1857-1919). Piatnadcat‘ opieracij na żełudkie. B. S. Kozłowskago. Iz Sofijewskoj bolnicy grafów Bobrinskich w m. Smiele, Kijewsk. gub. (Odb. z: Chirurgija 1900). (Moskwa), postawszczik dwora Jego Wieliczestwa t-wo skorop. A. A. Lewenson, b. r. (1900),
108727 Kozłowski Bronisław (Bronisław Julian), docent chirurgii Uniw. Św. Włodzimierza w Kijowie (1857-1919). Paralicz nervi accessorii wsledstwie narywa w nadkluczicznoj obłasti. D-ra B. S. Kozłowskago. Iz jarosławskago miestnago lazarieta. (Odb. z: Miedicynskoje Obozrienije 1893). (Moskwa), towariszczestwo tipografii A. I. Mamontowa, b. r. (1893),
108726 Kozłowski Bronisław (Bronisław Julian), docent chirurgii Uniw. Św. Włodzimierza w Kijowie (1857-1919). Odnowriemiennaja pieriewjazka narużnoj biedriennoj artierii i wieny pri łożnoj (trawmaticzeskoj) aniewrizmie ich. Awtoriefierat. D-ra B. S. Kozłowskago. (Odb. z: Trudy Obszczestwa Kijewskich Wraczej). Kijew, tip. N. T. Korczak-Nowickago, 1897,
108725 Kozłowski Bronisław (Bronisław Julian), docent chirurgii Uniw. Św. Włodzimierza w Kijowie (1857-1919). Konsierwatiwnoje i opieratiwnoje leczenije bugorczatki kostiej i sostawow. Litieraturno-kliniczeskij oczerk. Dissiertacija na stiepień doktora miedicyny B. S. Kozłowskago. Cenzorami, po poruczeniju konfieriencii, byli profiessory: I. I. Nasiłow, Je. W. Pawłow i prozektor Je. G. Saliszczew. S.-Pietierburg, Tip. Diepartamienta Udiełow, 1890,
108724 Kozłowski Bronisław (Bronisław Julian), docent chirurgii Uniw. Św. Włodzimierza w Kijowie (1857-1919). O leczenii wodobojazni po mietodu prof. Pastiera. (Odb. z: Priłożenija k Protokołam Zasiedanij Obszczestwa Kijewskich Wraczej za 1886-1887 g.). Kijew, tip. G. T. Korczak-Nowickago, 1887,
108723 Kozłowski Bronisław (Bronisław Julian), docent chirurgii Uniw. Św. Włodzimierza w Kijowie (1857-1919). Sur la conservation des préparations microscopiques des sediments urinaires.
108722 Kozłowski Bronisław Marian Franciszek, chirurg, członek Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego (1869-1935).
108721 Kozłowski Bolesław.
108720 Kozłowski Baltazar, z parafii licheńskiej.
108719 (Kozłowski Antoni, biskup Polskiego Kościoła Starokatolickiego w Chicago, 1857-1907). Al novello sacerdote Polacco ... nel di 31 agosto 1890, giorno delia sua ordinazione. B. m. b. r. (Taranto, 1890),
108718 Kozłowski Antoni, włościanin z Marmiszek w powiecie władysławowskim w guberni suwalskiej.
108717 Kozłowski Andrzej, z Gatczyny (archid. mohylewska).
108716 Kozłowski Alojzy Kalikst, pseud. A. K. K. Jurowianin (1806-1854). Początkownik polski dla dobrych i pilnych dzieci. Napisany podług zasad filozoficznych języka polskiego, i przez pisanie, uczący nauki czytania, przez Aloizego Kalixta Kozłowskiego Jurowianina, Autora Grammatyki Polskiej i Arytmetyki rozumowo-przykładowej. Kijów, kosztem autora, druk. Teofila Glücksberga, 1850,
108715 Kozłowski Alojzy Kalikst, pseud. A. K. K. Jurowianin (1806-1854). Grammatyka polska rozbiorowa. Ułożona podług zasad zdrowej logiki i naturalnej, przez porównania z innemi językami, krytycznie roztrząsanej, budowy języka polskiego, ze szczegółowym wykładem praw praw ustalonej pisowni, i odmian grammatycznych. Przez Aloizego Kalixta Kozłowskiego jurowianina (!). Część druga, zeszyt drugi. Traktat o Przymiotnikach i o łączących się z niemi Liczebnikach i Zaimkach. Kijów, Druk. Uniwersytetu Św. Włodzimierza (Józefa Zawadzkiego), 1858,
108714 Kozłowski Alojzy Kalikst, pseud. A. K. K. Jurowianin (1806-1854). Grammatyka polska rozbiorowa ułożona podług zasad zdrowej logiki, i naturalnej, przez porównanie z innemi językami, krytycznie roztrząsanej, budowy języka polskiego, ze szczegółowym wykładem praw ustalonej pisowni, i odmian grammatycznych przez Aloizego Kalixta Kozłowskiego Jurowianina. Część druga Obejmująca traktat o Rzeczownikach. Tamże [Kijów, kosztem autora, druk. Teofila Glücksberga], 1853,
108713 Kozłowski Alojzy Kalikst, pseud. A. K. K. Jurowianin (1806-1854). Grammatyka polska rozbiorowa, Ułożona podług zasad zdrowej logiki, i naturalnej, przez porównanie z innemi językami, krytycznie roztrząsanej, budowy języka polskiego, ze szczegółowym wykładem praw ustalonej pisowni, i odmian grammatycznych. Przez Aloizego Kalixta Kozłowskiego Jurowianina. Część pierwsza Obejmująca naukę o Głoskach, tworzeniu Zgłosek, o Przygłosie wyrazowym i mownym; ogólną teorią źródłosłowu; i teorią ustalonej pisowni polskiej. Kijów, kosztem autora, druk. Teofila Glücksberga, 1850,
108712 Kozłowski Alojzy Kalikst, pseud. A. K. K. Jurowianin (1806-1854). Arytmetyka rozumowano-przykładowa Część I. Dział I. Cztery początkowe Działania arytmetyczne. Przez A. K. K. Jurowianina. Wilno, druk. Teofila Glücksberga księgarza i typografa Białoruskiego Nauk. Okręgu, 1843,
108711 Kozłowski Alojzy Kalikst, pseud. A. K. K. Jurowianin (1806-1854). Sokraszczennaja arifmietika po łuczszym rukowodstwam. Sostawił A. K. K. Warszawa, w tipogr. S. Orgelbranda, 1858,
108710 Kozłowski Aleksander, konduktor dróg i mostów (1812-1888). Poprawna mappa kolei żelaznych w Europie, według najnowszych dat statystycznych skreślona. Wyd. 3. Warszawa, litogr. A. Dzwonkowskiego i Spółki, 1863.
108709 Kozłowski Aleksander, konduktor dróg i mostów (1812-1888). Mappa kolei żelaznych w Europie, według najnowszych dat statystycznych skreślona na rok 1861 przez A. Kozłowskiego. Wydanie drugie. Warszawa, Dzwonkowski;
108708 Kozłowski Aleksander, konduktor dróg i mostów (1812-1888). Poprawna mappa kolei żelaznych w Europie według najnowszych dat statystycznych skreślona w r. 1860 przez A. Kozłowskiego. (Warszawa), w Zakładzie Art. Litogr. A. Dzwonkowskiego i Spółki, 1860,
108707 Kozłowski Aleksander, konduktor dróg i mostów (1812-1888). Krótki pogląd na koleje żelazne przez Alexandra Kozłowskiego byłego ucznia szkoły politechnicznej w Paryżu, z mappą. Warszawa, Henryk Natanson, Druk. Gazety Codziennej, 1859,
108706 Kozłowski Aleksander, z Poznania.
108705 (Kozłowski Adam, kapitan 6. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, 1791-1874).
108704 (Kozłowski Adam, kapitan 6. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, 1791-1874). Pożegnanie Pułkownika Adama Kozłowskiego przez towarzyszów na progu nieśmiertelności. Paris, b. r. (1875), Typ. de Rouge, Dunon et Fresné,
108703 Kozłowski Adam, oberamtman dóbr skarbowych w obwodzie białostockim.
108702 Kozłowski Adam.
108701 Kozłowski Adam, budowniczy z Krakowa.
108700 Kozłowski A., ks.
108699 Kozłowski A., ks. Dwie uwagi nad pieśnią Nasza bieda przez X. A. Kozłowskiego. Warszawa, druk. Czerwińskiego i Spółki, 1875,