Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107355 Kotowa Wola.
107354 Kotoński.
107353 Kotoni Józef (ur. ok. 1810).
107352 Koton Jakub (ur. 1844). Ucieczka z Syberyi. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1891,
107351 Kotnowski Piotr.
107350 Koetnitz A.
107349 Kotły parowe.
107348 Kotłubaj Władysław. Torf i jego zastosowanie w rolnictwie. Opracował Władysław Kotłubaj. z drzeworytami w tekście. Warszawa, Wydawnictwo redakcyi Rolnika i Hodowcy, druk. Władysława Szulca, 1900,
107347 Kotłubaj M., mylnie.
107346 Kotłubaj Henryk (1851-1911).
107345 Kotłubaj Henryk (1851-1911). Weterynarya gospodarska z anatomią, fizyologią, nauką o powierzchowności oraz hygieną zwierząt domowych. Napisał Henryk Kotłubaj Magister nauk weterynaryjnych. Z drzeworytami w tekście. Warszawa, Wydawnictwo Redakcyi Rolnika i Hodowcy, druk. Władysława Szulca, 1893 (1893-1894),
107344 Kotłubaj Henryk (1851-1911). Prospekt na rok 1890. Rok VII. Rolnik i Hodowca Tygodnik rolniczo-przemysłowy, ilustrowany, poświęcony sprawom ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom rolnictwa i przemysłu wiejskiego, oraz hodowli inwentarza żywego. Najbardziej rozpowszechnione rolnicze pismo polskie. Kierunek pisma praktyczny w zastosowaniu do potrzeb i warunków naszego kraju. Tamże [Warszawa, druk. Władysława Szulca i S-ki], (1889),
107343 Kotłubaj Henryk (1851-1911). Prospekt na rok 1888. Rok V-ty. Rolnik i Hodowca Tygodnik rolniczo-przemysłowy, poświęcony sprawom ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom rolnictwa i przemysłu wiejskiego, oraz hodowli inwentarza żywego, z bezpłatnym dodatkiem Biblioteki Rolniczej. Najtańsze Pismo Rolnicze Polskie. Kierunek pisma praktyczny w zastosowaniu do potrzeb i warunków naszego kraju. Warszawa, druk. Władysława Szulca i S-ki, (1887),
107342 Kotłubaj Henryk (1851-1911). Prospekt na rok 1887. Hodowca Pismo tygodniowe poświęcone sprawom ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom rolnictwa i przemysłu wiejskiego, oraz hodowli inwetarza żywego. Wychodzić będzie z początkiem 1887 roku w znacznie powiększonej objętości bez podniesienia ceny prenumeracyjnej. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, (1886),
107341 Kotłubaj Henryk (1851-1911). Prospekt na rok 1885. Hodowca pismo tygodniowe ilustrowane poświęcone hodowli inwentarza żywego, sportowi i weterynaryi popularnej. Wychodzić będzie w 1885 roku w znacznie powiększonej objętości bez podniesienia ceny prenumeracyjnej. (Warszawa), druk. B. Kopczyńskiego, (1884),
107340 Kotłubaj Henryk (1851-1911). Patałogo-anatomiczeskija izsledowanija okołousznoj i podczelustnoj żelez posle pieriewiazki ich wywodnych protokow. Dissiertacyja na stiepień Magistra Wietierinarnych Nauk wietierinarnago wracza Gienricha Kotłubaja. Iz patołogo-anatomiczeskago kabinieta Warszawskago Impieratorskago Uniwiersitieta. Warszawa, tip. K. Kowalewskago, 1882,
107339 Kotłubaj Henryk (1851-1911). Hodowca. Pismo tygodniowe poświęcone sprawom ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom przemysłu wiejskiego, a w szczególności hodowli inwentarza żywego w najobszerniejszem znaczeniu tego słowa. Wychodzić będzie w 1886 roku w dotychczasowej objętości i pod dotychczasowym kierunkiem. (Warszawa), druk. Ig. Zawiszewskiego, (1885),
107338 Kotłubaj Henryk (1851-1911). Bydło bezrogie. (Odb. z Rolnika i Hodowcy). Warszawa, 1896, druk. Władysława Szulca,
107337 Kotłubaj H.
107336 Kotłubaj G.
107335 Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879).
107334 Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879). Życie Janusza Radziwiłła ś. Państwa Rzymskiego Xiążęcia na Birżach i Dubinkach, Hrabi na Newlu i Siebieżu; Wojewody Wileńskiego, Hetmana Wielkiego W. X. L. Mścisławskiego, Kazimirskiego, Kamienieckiego, Sejwenskiego, Bystrzyckiego, Retowskiego, etc. Starosty. Przez Edwarda Kotłubaja. Wilno i Witebsk, nakł. M. Mindelsohna Księgarza, druk. A. Marcinowskiego, 1859,
107333 Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879). Prospekt. Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich. Opisana historycznie przez Edwarda Kotłubaja. Z drzeworytami Michała Starkmana. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1857,
107332 Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879). Odsiecz smoleńska i pokój polanowski. (Odb. z Czasu. Dodatek miesięczny na październik). Kraków, Druk. Czasu, 1858,
107331 Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879). Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich. Opisana historycznie przez Edwarda Kotłubaja. Z drzeworytami Michała Starkmana. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1857,
107330 Kotłowi palacze.
107329 Kotłów.
107328 Kotliska.
107327 Kotlinskij Aleksandr. Torżestwo oswiaszczenija cerkwi w m. Głubokom (Disnienskago ujezda). (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej 1787). Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, b. r. (1878),
107326 Kotlinskij Aleksandr. Oda. Gołos sierdca, na smierť caria-muczenika impieratora Aleksandra II-go. 1-go marta 1881 goda. W pamiať wielikago monarcha. Głubokskago błagoczinnago, swiaszczennika Aleksandra Kotlinskago. Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, 1882,