Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80201 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Podział przyrodzony czasu rocznego i dziennego, oparty na głównych zmianach zachodzących w przyrodzeniu i zastosowany do głównych zatrudnień ludzkich, uskuteczniających się w ciągu roku i dnia; tudzież Przepowiednie niestałych zmian powietrza i zależących od nich powodzeń ogólnych. Przez ... Warszawa, druk. Stanisława Strąbskiego, 1851,
80200 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Pobudki do pracy, czyli Rozmowa dwóch młodych ludzi o Życiu. Rzecz osnuta na wiadomościach Poczerpniętych z Nauki Przyrody i do pojęcia ogółu zastosowana. przez ... b. Professora Marymontu. Warszawa, wyd. staraniem Redakcji Zorzy, Drukarnia Aleksandra Lewińskiego, 1870,
80199 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Owoc siedmdziesięcioletniej pracy... b. professora Marymontu Ner 2gi obejmuje Pomysły do nauki „O gospodarstwie Bożem” i o mogącem się na jego wzór urządzić gospodarstwie ludzkiem. Rzecz ta jest rozwinięciem pierwszéj pracy, umieszczonej w N. 1-ym pod nazwą: „Więcej Bóg ma, niż rozdał”. Warszawa, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1872,
80198 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Owoc 701etniej pracy... nr 1, 2. Warszawa, 1872,
80197 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Owoc siedmdziesięcioletniej pracy ..., b. professora Marymontu. Ner 1 szy. Składa się z trzech części: 1) Więcej Bóg ma niż rozdał. 2) Dziesięcioro przypomnień dla rolnika. 3) Pobudki do pracy. Warszawa, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa, (cz. 1—2:), druk. Czerwińskiego i Spółki, (cz. 3:) druk. Ch. Keltera, 1871,
80196 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Ogrodnictwo podług wykładu profesora... w Marymoncie. Z portretem M. Oczapowskiego. (Na drugiej karcie tytułowej:) Wykład początków zasadniczych rolnictwa, historji naturalnej ziemiańskiej, ogrodnictwa, podług stanu oraz metody nauczania tych umiejętności w b. Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie zebrał i opracował tudzież dodatkami odpowiedniemi, doprowadzonemi aż do pojęć najświeższych, to jest po r. 1870 sięgającemi uzupełnił Karol Majewski b. ucz. Marymontu i b. Szkoły Gł. Warszawskiej. Tom III. Ogrodnictwo. Warszawa, u Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1876 (na okładce: 1877),
80195 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Trzecia odpowiedź na uczynione u nas przed ćwiercią wieku pytanie: Która nauka najpotrzebniejsza dla człowieka i najwielostronniej go u-bogacająca. Rzecz napisana na kolanie, w chwilach wolnych od pracy Bożej dokonywanej wśród pustyni Czerwonoborskiej przez... Wydanie trzecie poprawione i pomnożone, poprzedzone ryciną przedstawiającą Obraz świata ziemiańskiego. Warszawa, druk. J. Noskowskiego, 1872,
80194 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Druga odpowiedź na uczynione u nas przed ćwiercią wieku, a nierozwiązane dotąd pytanie: która nauka najpotrzebniejsza jest dla człowieka i najwielostronniéj go ubogacająca? Rzecz pisana na kolanie w chwilach wolnych od pracy Bożéj, dokonywanéj wśród pustyni Czerwonoborskiéj przez Wojciecha z Pobożan, a wydana staraniem Redakcyi Zorzy, na pomnożenie środków wydawnictwa innych prac tegoż autora. Warszawa, druk. Ignacego Krokoszyńskiego, 1869,
80193 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Obraz kultury ogólnéj wystawiający wszystkie odcienia zajęć życia ziemiańskiego czyli polańskiego, ułożony przez ... B. m. b. r.,
80192 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Obraz kultury powszechnéj przedstawiający wszystkie rodzaje życia życiodawczego w ogólności a w szczególności ziemiańskiego powzięty z życia dawnych Sławian i objawiony jako myśl siedziby i uczelni wiejskiéj na wzór jednego rozwijającego się obecnie Zakładu Kultury ogólnej na Ziemi Sławiańskiej. Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, 1867,
80191 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Krótka nauka najpotrzebniejsza dla człowieka, najwielostronniej go ubogacająca. Warszawa, 1869,
80190 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Napomknienia gospodarskie o mierności i pracy przez ... Warszawa, druk. J. Noskowskiego, 1872,
80189 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). My z łaski najłaskawszego Mikołaja I najszaleńsi Buntownicy Polscy. Najzaciętsi nieprzyjaciele królów, najzapamiętalsi burzyciele praw boskich i społecznych, najzagorzalsi Jakobini, demagogowie etc. etc. etc. narzucamy najzuchwaléj Wszystkim Monarchom i Narodom europejskim następujące w naszéch zapalonéch głowach wylęgłe, i naszemi krwi chciwemi rękoma skreślone prawa. Z zagrożeniem najstraszniejszą zemstą nawet potomstwu tych, którzyby tém naszém, dla szczęścia i cywilizacyi Europy, najzgubniejszém prawom poddać się wzbraniali. — Najprzystępniejsi w tym względzie, jeżeli są ze stanu szlacheckiego, zostaną niepowieszeni i niewysłani na Syberyą; a jeżeli pochodzą z innego stanu, będą nieoddani w dożywotnie sołdaty (z datą: Dan w zbuntowanej Warszawie dnia (21 Kwietnia) 3 Maja, roku naszego krwawego panowania Igo). B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
80188 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Mineralogja czyli nauka o kamieniach, zastosowana do potrzeb ogólnych przez ... Warszawa, druk. Józefa Tomaszewskiego, 1851,
80187 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Sielskaja mietieorołogija, pieriewieł s polskago D. Rentowicz. S. Pietierburg, 1852,
80186 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Kompas polski, czyli Narzędzie służące za kompas powszechny, gnomonograf, obserwatoryum przenośne i narzędzie do kreślenia sekcyj konicznych, wynalezione i opisane przez ... Z dwiema tablicami. Warszawa, wyd. Redakcyi Biblioteki Warszawskiéj, druk. J. Dietricha, 1843,
80185 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Klucz do układu przyrodzonego roślin rosnących na przestrzeni ziemi rozciągającej się między Karpatami i morzem Bałtyckiém. Ułożony na wzór klucza La Marcka i De Candolla. Przez ... Warszawa, druk J. Jaworskiego, 1856,
80184 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Karta meteorograficzna stolicy Królestwa Polskiego przedstawiająca: 1) Obraz głównych wypadków dostrzeżeń meteorograficznych, czynionych w Warszawie od 1803 do końca 1828 r. przez Antoniego Magier C. F. K. W. P. N.; 2) Podział roku na pory naturalne, czyli gospodarskie; 3) Zmiany długości dnia i t. d., ułożony i zmianami długości dnia obliczonemi na szerokość jeogr. warszaw. pomnożony przez... z dołączeniem osobnego objaśnienia potrzebnego do użycia téj karty. — Carte meteorographique de la Capitale du Royaume de Pologne, représentant: 1) etc. tak jak w pols. tytule. Bez m. (Warszawa) b. r. (1828),
80183 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Karta klimatologiczna Warszawy jako środkowego punktu Europy przedstawiająca sposobem rysunkowym, liczbowym i opisowym, obraz ogólny klimatu tego miejsca: co do długości dnia, ciepła, zimna, wilgoci, pogody it.d., skreślony według wypadków rachunku i dostrzeżeń, czynionych w Warszawie blizko przez pół wieku, tojest od 1779 do 1828 roku, przez Karola Bystrzyckiego, astronoma królewskiego, i Antoniego Magiera, członka b. Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego Przyjaciół Nauk, ułożona i ofiarowana Przyjaciołom Nauk Ścisłych i Użytecznych przez ... Warszawa, druk. S. Strąbskiego, w litografii F. Schustra, 1846,
80182 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Zkąd się wzięły u nas kamienie polne, i jakie jest ich znaczenie w gospodarstwie Bożem oraz w naszem ludzkiém przez ... Warszawa, druk. J. Noskowskiego, 1872,
80181 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Izobrażenije wsieobszczej kultury priedstawlajuszczeje wsie rody żiwodatielnoj żizni woobszcze i w osobiennosti sielskogo żytia poczerpnutoje iz żizni driewnich Sławian i objawlennoje wwidie idiei sielskoj usadby i ucziliszcza po obrazu odnago Osnowywajuszczagosia zawiedienija woobszczej kultury w Sławianskoj ziemle. Soczinił Wojtiech Jastżembowskij. Pieriewieł iz polskago Wikientij Olszowskij. Warszawa, w tipografii I. Jaworskago, 1867,
80180 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Historya naturalna ziemiańska podług wykładu profesora ... w Marymoncie z portretem Wojciecha Jastrzębowskiego. (Na drugiej karcie tytułowej:) Wykład początków zasadniczych rolnictwa, historji naturalnej ziemiańskiej i ogrodnictwa, podług stanu oraz metody nauczania tych umiejętności w b. Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie zebrał i opracował tudzież dodatkami odpowiedniemi, doprowadzonemi aż do pojęć najświeższych, to jest po r. 1870 sięgającemi uzupełnił Karol Majewski b. Ucz. Marymontu i b. Szkoły Gł. Warszawskiej. Tom II. Historja naturalna. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. S. Orgelbranda Synów, 1876,
80179 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Historja naturalna zastosowana do potrzeb życia praktycznego i do rzeczy krajowych. Część I. Historja naturalna ogólna. (Na drugiej karcie tytułowej:) Historja na turalna ogólna, zastosowana do potrzeb życia czynnego i pożytecznego, upożytecznienie rzeczy i ludzi na celu mającego przez ... Wydanie drugie pomnożone. Tamże [Warszawa, Drukarnia J. Tomaszewskiego], 1854,
80178 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Historja naturalna, zastósowana do potrzeb życia praktycznego i do rzeczy krajowych przez ... Część I. Historja naturalna ogólna. Warszawa, Drukarnia J. Tomaszewskiego, 1848,
80177 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Description et usage du sciagraphe astronomique instrument propre au tracè de cadrans solaires et à la solution d'un grand nombre de problèmes astronomiques par Albert Jastrzembowski, licencié ès sciences, membre de la Société Royale des amis des sciences de Varsovie. Avec une planche gravée en taille douce. Paris, (nakł. Tytusa Działyńskiego u Barbezata), de l'imprimerie de H. Fournier, 1829,
80176 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Carte climatologique de Varsovie comme point central de l'Europe, représentant d'une manière graphique, numérique et descriptive le tableau général du climat de ce lieu, quant à la longueur du jour, la température, l'humidité, l'état du ciel etc., dressée d'aprés les résultats des calculs et des observations météorologiques faites á Varsovie pendant presque un demi-siécle, depuis l'année 1779 jusqu'a 1828, par Charles Bystrzycki astronome royal et Antoine Magier membre de la société royale philomatique composée et dediée aux Amis des sciences exactes et utiles par Albert Jastrzębowski. Varsovie, chèz F. Spiess et Comp., Litographie de F. Schuster, impr. de S. Strąbski, 1846,
80175 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Więcej Bóg ma niż rozdał, czyli dwadzieścia Królestw Bożych ziemskich dobroczynnych. Warszawa, druk. Czerwińskiego i Ski, 1871,
80174 Jastrzębowski Władysław.
80173 Jastrzębowski Władysław.
80172 Jastrzębowski Stanisław.