Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
72830 Gussow (radca w Wilnie). Rys dziejów Litwy (po ros.). Wilno (u Stargardta w Berlinie), 1864,
7283 Birkenmajer Ludwik Antoni dr prof. (1855—1929). Mikołaj Kopernik. Część pierwsza. Studya nad pracami Kopernika oraz materyały biograficzne. Kraków, Spółka Wydaw. Pol., druk. Uniw. Jag., MCM (1900),
72829 Gusson (sędzia pokoju w Łodzi).
72828 Gusserow Adolf Ludwik Zygmunt (1836—1904).
72827 Gussenbauer Carl (1842—1903).
72826 Guessefeld Fr. L. Karte von Königr. Preussen, nebst dem Herzogt. Warschau, nach dem Tilziter Frieden. Nüremberg, 1807,
72825 Guessefeld Fr. L. Charte vom Herzogthum Warschau. Nuremberg, 1810,
72824 Guessefeld Fr. L. Charte von Polen etc. nach dem Theilungstractat von 1795. Weimar, 1806,
72823 Gusnar Frider. Wilh. Bernh. De acidulis Silesiacis Flinsbergensibus. Dissertatio inauguralis medica, quam consensu et auctoritate Gratiosi Medicorum Ordinis in Academia Ludoviciana Giessensi, ut summos in medicina et chirurgia honores rite assequatur, publico examini submittit auctor... Burgo-Magdeburgensis. Giessae, typis Lichtenbergeri, MDCCCXXX (1830),
72822 Gusmann Arnold. Dissertatio inauguralis medico-practica de apoplexia quam consensu et auctoritate Excellentissimi ac Illustrissimi Domini Praesidis ac Directoris, Perillustris, et Spectabilis Domini Decani, nec non Clarissimorum, ac Celeberrimorum D. D. Professorum pro rite consequenda doctoris medici laurea, atque summis in medicina capessendis honoribus in Antiquissima, ac Celeberrima Universitate Vindobonensi publicae eruditorum disquisitioni submittit..., Galicianus Podcaminiensis. In Theses adnexas disputabitur in Universitatis Palatio die Mensis Aprilis MDCCCXXVIII. Vindobonae, excudebat Antonius Nob. de Schmid, (1828),
72821 Gusła.
72820 Guslar. Guslar Gwardyi Honorowéy. Wydany przez Kaz. Wład. Wojcickiego. Warszawa, 1830,
7282 Birkenmajer Ludwik Antoni dr prof. (1855—1929). Über die durch die Fortpflanzug des Lichtes hervorgerufenen Ungleichheiten in der Bewegung der physischen Doppelsterne, Analyse der Bahn ξ Ursae majoris, Struve 1523. (Odb. z Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, XCIII, 2, April-Heft). Wien, Hofu. Staatsdruckerei, 1886,
72819 Gusiew Matwiej Matwiejewicz (1826—1866).
72818 Gusiew Matwiej Matwiejewicz (1826—1866). Stoletnieje suszczestwowanije wilenskoj astronomiczeskoj obsierwatorii (1753—1853). (Nadbitka z: Astronomiczeskije Nabludienija, Wilno, 1853). B. m. b. r.,
72817 Gusiew Matwiej Matwiejewicz (1826—1866). Driewnij litowskij kalendar'. (Izwleczeno iz V-go toma „Izwiestij Impieratorskago Archieołogiczeskago Obszczestwa”). (Petersburg), tipogr. Imp. Akadiemii Nauk, b. r. (ok. 1865),
72816 Gusiew J.
72815 Gurzyński W. ks.
72814 Gurwicz F.
72813 Gurwicz B.
72812 Gurski Walenty (zm. 1832).
72811 Gurski Walenty (zm. 1832). Tryumf cnoty, komedya w pięciu aktach (oraz:) Areszt ślubu, komedya we trzech aktach. Warszawa, 1800,
72810 Gurski Walenty (zm. 1832). Różne dzieła... Tom V. Tłumaczenia. Lwów, druk. Józefa Schnaydera, 1817,
7281 Birkenmajer Ludwik Antoni dr prof. (1855—1929). O całkowaniu algebraicznem funkcyi algebraicznych napisał... Fragment wyjęty z rozpr. „O ogólnych metodach całkowania". (Odb. z Albumu młodz. pols. pośw. Kraszewskiemu). Lwów, druk. Gaz. Narod., 1879,
72809 Gurski Walenty (zm. 1832). Rozne dzieła... Tom I. Sielanki i ody. Kraków, druk. Jana Maja, 1804,
72808 Gurski Walenty (zm. 1832). Nowe bayki i powieści... Lwów, druk. Piotra Pillera, 1827,
72807 Gurski E. F.
72806 Gurski Bolesław Pobóg.
72805 Gurski Bolesław Pobóg. O użyciu nawozów sztucznych. Napisał... krajowy nauczyciel gospodarstwa wiejskiego. Wydał Łańcucko-Jarosławski Oddział c. k. galic. Towarzystwa gospodarskiego. Jarosław, skład główny w Sekretariacie Łańcucko-Jarosławskiego Oddziału C. K. Galic. Towarzystwa Gospodarskiego w Jarosławiu, druk. Ludwika Styrny, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 1898,
72804 Gurski Bolesław Pobóg. O uprawie buraków cukrowych. Napisał... krajowy nauczyciel gospodarstwa wiejskiego. (III. Rok Wyd. Tow. „Kółek rolniczych”, L. 6). Lwów, nakł. Zarządu Głów. Tow. Kółek Rolniczych, Drukarnia Udziałowa, 1900,