Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
107122 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Swiętych (!) Sług przez Ks. Hilarego Koszutskiego. Oddział czwarty. (Żywoty świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. X). Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1870,
5639 Barącz Sadok o. dominikanin (1814— 1892). Żywoty sławnych Ormian w Polsce na pisał ... z portretem X. Stefanowicza Arcyb. Lwów, nakł. W. Maniecki, druk. Zakł. Ossolińskich, 1856,
108876 Kozłowski Karol, pedagog, literat i wydawca (1833-1917). Żywoty prymasów i arcybiskupów gnieźnieńskich i poznańskich w skróceniu. Wydał K. Kozłowski. Poznań, nakł. wydawcy, Druk. Dziennika Poznańskiego, 1887,
41831 Hahn Wiktor (1871—1959). Żywoty Plutarcha wobec Arystotelesa ,,Αϑηναίων Πολιτεία”. (Odb. ze Sprawozdania Dyr. Lwowskiego Gimnazjum im. Franciszka Józefa za r. 1896). Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, I Związkowa Drukarnia, 1896,
10499 Brodowski Samuel (zm. ok. 1775). Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księztwa Litewskiego. Z materyałów po... w Podhorcach znalezionych wydał Żegota Pauli. Lwów, Stanisławów, Tarnów, nakł. Jana Milikowskiego, druk. Breitkopfa i Härtela w Lipsku, 1844,
12511 Bużeński Stanisław (kanonik krak. i gniezn., zm. 1692). Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, prymasów Korony Polskiéj i W. K. Litewskiego, od Wilibalda do i Andrzeja Olszowskiego włącznie opisał... dziekan i officyał warmiński, kanonik gnieźnieński i krakowski, z niewydanego dotąd rękopismu łacińskiego na język polski przełożył Michał Bohusz Szyszko. Wstęp i wiadomość o założeniu arcybiskupstwa, tudzież o jedenastu późniejszych prymasach, do zgonu książęcia Michała Poniatowskiego, dodał Mikołaj Malinowski. Wilno, nakł. Księgarni Rubena Rafałowicza, druk. Józ. Zawadzkiego, [t. 1 1852; t. 2—5 1860]
33983 Fénelon Franciszek de Salignac de La Mothe (1651—1715). Żywoty (!) dawnych mędrców i mistrzów sektarskich s treścią Jch (!) zasad, układów, zdań obyczaiowych, obwiesczeń (!) i t. d. Przekład z ... Wilno, druk. S. Blumowicza, 1837,
69399 Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832). Żywot ziemski artysty. Przełożył z..., Ludwik Jenike. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1863). Bez osobnego tytułu, miejsca i roku,
54216 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Goethe Jan Wolfgang (1749—1832). Żywot ziemski artysty,
81981 (Jezus). Żywot Zbawiciela świata Pana naszego Jezusa Chrystusa, spisany wedle czterech ewangelistów. Kraków, nakładem Księgarni Gebethnera i Spółki, w drukarni Wł. L. Anczyca i Sp., 1877,
107105 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot X. Dr. Feliksa Kozłowskiego opisał X. ... Dziekan i Proboszcz Mielżyński. (Odb. z Tygodnika Katolickiego). Poznań, w komisie T. H. Daszkiewicza, druk. A. Schmaedickego, 1873,
15639 Chwalibóg Józef (1808—1841). Żywot wzorowy Józefa Chwaliboga, opisał i pisma jego zebrał i ułożył Prosper Chwalibóg. Lwów, tłoczono w Drukarni Stauropigiańskiej, 1847,
96434 Koczyński Michał (1821—1903). Żywot Wojciecha Majera ze szczegółowym rozbiorem jego prac naukowych. Rzecz napisana i na posiedzeniu Tow. Nauk. Krak. w dniu 1 Lipca 1862 r. odczytana przez Prof. Dra ... (Odb. z XXXII tomu Rocznika Tow. Nauk. Krak.). Kraków, (w komisie D. E. Friedleina), druk. c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1865,
79551 Jaroszewicz Florian ks. (1694—1771). Żywot wielebnej Anny Kossakowskiej Zakonu ś. Benedykta Ksieni lwowskiej. Zebrany i spisany przez ks. ... kapłana Zakonu św. Franciszka Reformatów Roku Pańskiego 1767 w Krakowie. (Odb. z: Matka Świętych Polska) Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1884,
60448 Dzieduszycki Maurycy (1813—1877). Żywot Wacława Hieronima Sierakowskiego arcybiskupa lwowskiego. Przez... (Odb. z Dodatku Tygodn. do Gazety Lwowskiej). Kraków, druk. Czasu, własność Towarzystwa Przyjaciół Oświaty w Krakowie, nakł. Wydawnictwa Dzieł Tanich i Pożytecznych, X seria drugoroczna, ogólnego zbioru tom XV, 1868,
49004 Kalinka Walerian ks. (zmartwychwstaniec; 1826—1886). Żywot Tadeusza Tyszkiewicza, opowiedział ... Poznań, w Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego. druk. W. Deckera i Spółki, 1853,
7821 Błotnicka z Parvich Maria Taida. Żywot Tadeusza Kościuszki. Skreśliła Marja Taida Parvi. Towarzystwo im. Stanisława Staszica we Lwowie. Rok I. Październik 1889. Tomik VIII. Lwów, nakł. Tow. im. Staszica, wydawca i odp. redaktor Szczepan Wicherek, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1889,
78869 Janochowa Helena z Kaniewskich. Żywot Tadeusza Kościuszki. Opowiadanie księdza proboszcza. Szczawnica, nakł. autorki, gł. skład J. A. Pelara (H. Czerny) w Rzeszowie, 1892,
14829 Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers). Żywot Tadeusza Kościuszki połączony z dziejami Polski i Polaków jego czasu, od r. 1746 do r. 1817. (Paryż), druk. Bourgogne et Martinet, b. r.,
23160 Danielewski Ignacy (1829—1907). Żywot Świętych Cyryla i Metodego Apostołów słowiańskich. Książeczka dla ludu na tysiączną rocznicę śmierci św. Metodego i jubileusz Welehradzki. Napisał Majster od Przyjaciela Ignacy Danielewski w Toruniu. Drugie wydanie. Toruń, nakładem Przyjaciela, druk. J. Buszczyńskiego, 1885,
93233 (Kinga, Kunegunda błog.; 1234—1292). Żywot świętej Kunegundy Królowej Polskiej. Lwów, nakł Alfreda Młockiego, Druk. Narodowa W. Manieckiego, 1867,
93532 Kisielewski Aleksander. Żywot świętéj Kunegundy Królowej polskiej (żyła od roku 1224 do roku 1293). Napisał dla użytku ludu polskiego Leszek Junosza z Jasienicy. Tamże [Kraków, nakł. autora, druk. Czasu W. Kirchmayera], 1868,
107103 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętej Justy. Poznań, 1878.
107101 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętej Jadwigi księżny szląskiej i polskiej, patronki Królestwa Polskiego. Przez Ks. ... Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego; Lwów, K. Wild, J. Milikowski; Warszawa, M. Glücksberg, Gebethner & Wolff, 1872,
39082 Fullerton Georgiana (z domu Granville; 1812—1885). Żywot Świętej Franciszki Rzymianki napisany po angielsku przez Lady... tłumaczony z originału. Lwów, nak. księżny Sapieżyny, druk. E. Winiarza, 1861,
1929 Amborski Jan (1838–1905). Żywot Świętego Wojciecha opisał Darosław Janowski. Wyd. Macierzy, 21. Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1885,
107110 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Wojciecha biskupa i męczennika, patrona Królestwa Polskiego, przez Ks. ... Z ryciną i melodyją do pieśni Boga-Rodzica. (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, IV). Poznań, nakł. Ks. Bażynskiego, w komisie księgarni N. Kamieńskiego i Spółki, Druk. Tygodnika Katolickiego (A. Schmaedicke) w Grodzisku, 1864,
107109 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot Świętego Walfarda, patrona rymarzy i stolarzy. Przez X. H. Koszutskiego. Wydanie drugie. Tamże [Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażynskiego (Władysława Simona), druk. Władysława Simona], 1893,
25506 Długosz Jan (1415—1480). Żywot świętego Stanisława biskupa krakowskiego, oraz Żywoty śś. Patronów polskich, węgierskich, czeskich, morawskich, pruskich i szląskich, nie umieszczone w Historyi lombardzkiej, napisane przez ks. ... kanon. katedr. krakow. przełożył z łacińskiego oryginału według wydania Hallerowskiego z r. 1511 ks. Lud. Feliks Karczewski penitencyarz kościoła św. Anny. Kraków, nakł. Fr. Grzybowskiego, druk. Uniw. Jag., 1865,
107107 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Stanisława biskupa krakowskiego i męczennika, patrona Królestwa Polskiego przez Ks.... Część pierwsza. (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, XIII). Poznań, nakł. ks. Bażynskiego, 1867,