Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
71402 Groza Aleksander Karol (pisze pod imieniem Aleksander; 1807—1875). Śmieciński. Powieść szlachecko-ukraińska przez... Żytomiérz, nakł. Księg. J. Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Spółki, 1860,
5900 Barański Franciszek (ok. 1840—1881). Kaligrafia polska, podająca łatwy sposób nauczenia się w krótkim czasie pisać po polsku, poprzedzona początkowemi wiadomościami gramatyki, ułożył... Żytomierz, nakł. Kon. Budkiewicza, druk. A. Kwiatkowskiego, 1860,
95630 Knoll Ignacy. Słówko z powodu banów kredytowych ziemskich przez ... Żytomierz, nakł. F. Nowickiego, Druk. J. Chrząszcza i Comp., 1860,
71403 Groza Aleksander Karol (pisze pod imieniem Aleksander; 1807—1875). Śmieciński. Powieść szlachecko-ukraińska przez... Część Piérwsza. Żytomiérz, nakł. autora, w Druk. i Litogr. A. Kwiatkowski, J. Chrząszcz i Ko., 1860,
48398 Hugo Wiktor (1802—1885). Legenda wieków po polsku przez Adama Pługa (tj. Antoniego Pietkiewicza) i Apolla Nałęcza Korzeniowskiego. Zeszyt pierwszy. Żytomiérz, nakł. A. N. Korzeniowskiego, druk. J. Chrząszcza i Spółki, 1860,
52095 Kaszowski Erazm. Kazimierz Łyszczyński. Dramat w pięciu aktach, przez ... Żytomierz, księgarnia i skład nut muzycznych Konstantego Budkiewicza, Warszawa, u Gebethnera i Wolffa, Kijów, u Bolesława Koreywy, druk. S. P. Brodowicza (w Kijowie?), 1879,
84411 Kalendar'. Kalendar' na god ... (Żytomierz, Kijów),
2615 (Antoni Padewski św.; 1195–1231). Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego. Żytomierz, K. Budkiewicz, u M. Orgelbranda w Warszawie, 1862,
5901 Barański Franciszek (ok. 1840—1881). Koleżeństwo szkolne, dramat w 5 aktach. Żytomierz, K. Budkiewicz, druk. A. Kwiatkowskiego i Komp., 1860,
109001 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Służba Boża, czyli nabożeństwo domowe i kościelne używane przez chrześcijan Rzymsko-Katolickiego Kościoła z przydaniem nauki: o powinnościach chrześcijanina, o sposobie czynienia rachunku sumieuia (!) i o Sakramentach świętych, tudzież ze zbiorem Pieśni nabożnych. Zebrane przez Arcy-Bisk. S. Kozłowskiego. Wydanie nowe. Żytomierz, Józef Zawadzki, 1893,
96212 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał współ-kapłański dla osób świeckich, zawierający czterdzieści modlitw podczas mszy św. odmawiać się mających, stosownie do tego, jak kapłan według różności tajemnic Boskich różne msze święte czyta i ofiaruje. Żytomierz, J. Zawadzki, tipogr. Osipa Zawadzkago w Wilnie, 1895,
104024 Belke Gustaw (1810—1873). O szarańczy i sposobach jej wygubienia napisał... z przypisami Edwarda Maryana Galligo (Galii). Żytomierz, J. Hussarowski, druk. A. Kwiatkowski, Chrząszcz i Komp., 1860,
104021 Belke Gustaw (1810—1873). O owadach szkodliwych gospodarstwu wiejskiemu, i o sposobach ustrzeżenia się od nich lub zmniejszenia ich liczby. Żytomierz, Hussarowski, 1861,
108989 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Rok kościelny czyli wykład obrzędów kościelnych i całej nauki chrześcijańskiej Rzymsko-Katolickiego Kościoła. Wydanie drugie skrócone. Żytomierz, druk. sukcessorów S. Brodowicza, 1889,
108953 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Ewangelje i lekcyje z krótkiem ich objaśnieniem które Kościół Rzymsko-katolicki naznacza do czytania na niedziele i święta całego roku. Żytomierz, druk. sukcessorów S. Brodowicza, 1888,
108985 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Nabożeństwo kościelne na niedziele i święta całego roku w przekładzie polskim obok z tekstem łacińskim. Żytomierz, druk. sukcessorów S. Brodowicza, (J. Zawadzki), 1887,
14856 Choina J. Poezye. Żytomierz, druk. sukcesorów S. Brodowicza, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1886,
63737 Ewangelie. Ewangelie i lekcye z krótkim ich objaśnieniem które Kościół Rzymsko-katolicki naznacza do czytania na niedziele i święta całego roku. Żytomierz, druk. sukc. S. Brodowicza, 1888,
61226 Dziubalski Klekot (pseud.). To i owo, przez... bociana z nad Nurza. Żytomierz, druk. Kwiatkowskiego, 1862.
66621 Gersdorf Charlotte Eleonore Wilhelmine (1768—1847). Grafowie Wallbergowie. Drama w 5ciu Aktach z Niemieckiego na Polski Język Przez Seweryna Malinowskiego przełożona. Grana pierwszy raz na Teatrze Żytomierskim Dnia 19. Junii 1809. Roku. Żytomierz, Druk. A. Statkiewicza, 1810,
5899 Barański Franciszek (ok. 1840—1881). Elementarz według nowej metody z abecadłem ruchomem i wizerunkami królów polskich. Żytomierz, druk. A. Kwiatkowskiego, nakł. Budkiewicza, 1860,
11603 Budkiewicz Konstanty (zm. 1891). Wykaz nowych dzieł, znajdujących się w księgarni i składzie nót... w Żytomierzu. Żytomierz, druk. A. Kwiatkowskiego, 1862,
88148 Katalogi. Budkiewicz Konstanty (ok. 1831—1891). Wykaz nowych dzieł, znajdujących się w księgarni i składzie nót ….. w Żytomierzu. Żytomierz, druk. A. Kwiatkowskiego, 1862,
64650 Galli Edward Marian (1816—1893). Sprawozdanie czynności Towarzystwa Lekarskiego Wołyńskiego, złożone na posiedzeniu 15 lipca 1860 r. przez sekretarza i redaktora Towarzystwa... Żytomierz, druk. A. Kwiatkowskiego i Sp., 1861,
9256 Borowski Kasper (biskup łucko-żytomierski, później płocki; 1802—1885). Katechizm rzymsko-katolicki, czyli nauka chrześciańska przez X. Chwaliboga. (Biblioteka Domowa, oddział nauk element.) Żytomierz, druk. A. Kwiatkowski i J. Chrząszcz, 1860,
100997 Kopijowski Adam. Nauki w Szkole Akademickiey Powiatowey Żytomierskiey Dawane W ciągu Szkolnego Roku pod dozorem Adama Kopiiowskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim Krakowskim Nauk Wyzwolonych i Filozofii Doktora z przedmiotow Nauki Chrześciańskiéy Rzymsko-Katolickiego i Greko-Rossyiskiego Wyznania; — Nauki Moralnéy, Jeografii Arytmetyki; — Grammatyki Polsko-Łacińskiéy i Kaligrafii; — Wymowy, Poezyi, Literatury Starożytnéy, Estetyki, Wyższéy Moralności, Prawa przyrodzonego, politycznego, i narodowego; Historyi Polskiéy, Greckiéy, Rzymskiéy i Powszechnéy; — Wyższéy Arytmetyki, Jeometryi, Solidometryi, Trygonometryi, Fizyki, Statyki, Chemii, Historyi naturalnéy i Ogrodnictwa; Języka Rossyiskiego, Francuskiego i Rysunków; z ktorych Uczniowie Klass wszystkich, dowód swoiéy pilności, na publicznym popisie okażą, w ostatnich dniach Miesiąca Czerwca, 1823 Roku. W Wołyńskiém Guberskiém (!) Mieście Żytomierzu. Żytomierz, b. r. (1823),
26875 Dosyńczuk Fiodor. Bezumije na Rusi galickoj, w polzu strażduszczych Galiczan. Żytomierz, 1886,
88149 Katalogi. Budkiewicz Konstanty (ok. 1831—1891). Katalog książek, nut, map, atlasów, rycin itp. Księgarni ... Żytomierz, 1875.
62008 Elementarz. Elementarz dla dziatek wiejskich. (Żytomierz, 1862);
20023 Czasopisma. Pamiętnik dla Gospodarzy. Pamiętnik dla Gospodarzy Wiejskich. Żytomierz, 1861.