Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113916 (Kraszewski Józef Ignacy). Rodacy i pobratymcy Czesi z Bielska: Czcigodnemu panu Józefowi Ign. Kraszewskiemu w pięćdziesięcioletni jubileusz niezrównanej pracy na niwie ojczystej. (Wiersz). Bielsk, bez wyrażonej drukarni, 3 października 1879,
113915 (Kraszewski Józef Ignacy). Punkta zasadnicze polityki polskiej w dzień jubileuszu J. I. Kraszewskiego (?). 1879 (?).
113914 (Kraszewski Józef Ignacy). Prospekt na Zbiór powieści J. I. Kraszewskiego. (Inc.: Pisarze znakomici, żyjący wśród narodów, które umieją czcić talent, pracę rzetelną i zasługę prawdziwą, mają prawo żądać, aby jeszcze za ich życia społeczeństwo zajęło się zbiorowem wydaniem wszystkich ich utworów..., z datą: Lwów we Wrześniu r. 1871). B. m. i r. (Lwów, 1871),
113913 (Kraszewski Józef Ignacy). Prospekt. Wybór pism Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wydanie Jubileuszowe, z portretem i życiorysem, na wyłączną korzyść czcigodnego autora. (Inc.: Szeroko już oddawna po kraju całym rozbiegła się wieść o mającym nastąpić w roku przyszłym obchodzie pięćdziesięcioletniej działalności literackiej szanownego Nestora...). Warszawa, druk. Józefa Ungra, b. r. (1877),
113912 (Kraszewski Józef Ignacy). (Prospekt, inc.: Redakcya Książki jubileuszowej J. I. Kraszewskiego podaje do powszechnej wiadomości...). Warszawa, druk. J. Bergera, 1879,
113911 (Kraszewski Józef Ignacy). (Prospekt, inc.: Wyszło z pod prasy i jest do nabycia we wszystkich księgarniach J. I. Kraszewskiego Przemówienie w Sukiennicach w Krakowie dnia 3go Października 1879 roku). B. m. (Kraków), druk. Wł. L. Anczyca i spółki, b. r. (1879),
113910 (Kraszewski Józef Ignacy). (Prospekt, inc.: Złote myśli z dzieł J. I. Kraszewskiego zebrał Stanisław Wegner krytycznym przeglądem pism Jubilata opatrzył Stefan Buszczyński. Z fotodrukiem rysunku W. Eljasza (Radzikowskiego). Wydanie jubileuszowe na korzyść Jubilata. Oprawne w ang. płótno z złoconemi wyciskami i złotym brzegiem i nieoprawne egzemplarze do nabycie w księgarni G. Gebethnera i Sp. i S. A. Krzyżanowskiego...). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
113909 (Kraszewski Józef Ignacy). Program Książki Jubileuszowej dla J. I. Kraszewskiego. (Inc.: Grono literatów i publicystów warszawskich powzięło na zgromadzeniu r. z. zamiar upamiętnienia 30-ej rocznicy zawodu literackiego J. I. Kraszewskiego wydaniem książki zbiorowej, na którą złożyć się mają prace rozmaitych pisarzy polskich...). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1878,
113908 (Kraszewski Józef Ignacy). La Presse Italienne à propos de la mise en liberté provisoire de I. J. (!) Kraszewski et de son arrivé a Milan. Quelque extraits traduits des journaux italiens. (Inc.: La Tribuna, un des journaux le plus important de Rome ecrit: Le Fanfulla hier soir a donné une bonne nouvelle, qui révele une bonne action...). Rome, Imprimerie La Tribuna, 1885,
113907 (Kraszewski Józef Ignacy). Polacy w Szwecyi J. I. Kraszewskiemu. (Adres). Altuna-Göksbo, 4 października 1879,
113906 (Kraszewski Józef Ignacy). Piśma jużnorussa po powodu jubileja Kraszewskago. Kijew, izdanije riedakcyi Kijewlanina, w Uniwiersitietskoj Tipografii I. Zawadzkago, 1879,
113905 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamięci Kraszewskiego! Na dzień 19. Marca 1887 r. Lwów, nakł. Redakcji Urzędnika i Prawnika, Druk. Gazety Narodowej, 1887,
113904 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamiątka pogrzebu J. I. Kraszewsk... (!),
113903 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamiątka jego pogrzebu,
113902 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamiątka obchodu uroczystości imienin Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreznie w roku Jego jubileuszowym 1879. Z polecenia Komitetu medalowego zebrał i wydał Wawrzyniec hrabia Engeström. Poznań, nakł. zbiorowym, druk J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1879,
113901 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamiątka uroczystego obchodu II. rocznicy śmierci J. I. Kraszewskiego, urządzonego staraniem Towarzystwa Bursy im. Kraszewskiego w Stanisławowie, dnia 19. marca, 1889. r. Stanisławów, nakł. Tow. Bursy Kraszewskiego, druk. Stanisława Chowańca, b. r. (1889),
113900 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamiątka obchodu jubileuszu 50-letniej pracy i zasług J. I. Kraszewskiego w Stanisławowie,
113899 (Kraszewski Józef Ignacy). Pamiątka jubileuszu J. I. Kraszewskiego w Tarnowie d. 5 października 1879 uroczyście obchodzonego. Czysty dochód na pomnik K. Brodzińskiego. Tarnów, nakł. i druk. W. Angelusa, 1879,
113898 (Kraszewski Józef Ignacy). Odezwa w sprawie Książki jubileuszowej dla J. I. Kraszewskiego. B. m. i r. (Lwów, 1878),
113897 (Kraszewski Józef Ignacy). (Odezwa do Polaków w Kalifornii, inc.: Fellow countryman: The literary jubilee of J. I. Kraszewski, celebrated in Cracow on the 3d of October...). San Francisco, 1879,
113896 (Kraszewski Józef Ignacy). Odezwa komitetu muzyków kompozytorów warszawskich do kolegów a wielbicieli Jubilata. Warszawa, 1 czerwca 1878,
113895 (Kraszewski Józef Ignacy). Odezwa. (Inc.: Rodacy! Z długów wdzięczności...). Lwów, 1 grudnia 1877,
113894 (Kraszewski Józef Ignacy). Odezwa do wszystkich posiadających jakiekolwiek materiały do opracowującego się Słownika malarzy polskich. Wilno, 1846.
113893 (Kraszewski Józef Ignacy). In occasione della serata di gala ad onore del poeta Kraszewski, alto protettore della Società Filodrammatica Alberto Nota di San Remo, il socio signor Arroni Alfredo lesse la seguente sua poesia. Sanremo, Tip. G. B. Biancheri, 1886,
113892 (Kraszewski Józef Ignacy). Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 1879 r. Kraków, nakł. Komitetu wydawniczego, druk. W. L. Anczyca i Sp., (Kraków, G. Gebethner i Sp., Warszawa, Gebethner i Wolff), 1881,
113891 (Kraszewski Józef Ignacy). Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J. I. Kraszewskiego. Warszawa, druk. J. Ungra, 1880,
113890 (Kraszewski Józef Ignacy). Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J. I. Kraszewskiego dnia 26 lipca 1879 r. (Prospekt). Warszawa, druk. S. Orgelbranda synów, w marcu 1878,
113889 (Kraszewski Józef Ignacy). Najczcigodniejszemu i ukochanemu Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu na pięćdziesięcioletni jubileusz niezmordowanej pracy w dziedzinie piśmiennictwa wdzięcznych pracowników na polu oświaty w Pleszewskiem. 1879. Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W Łebiński), b. r. (1879),
113888 (Kraszewski Józef Ignacy). J. I. Kraszewski. Wilno od początków jego do roku 1750. (Prospekt). Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1848,
113887 (Kraszewski Józef Ignacy). Kraszewski w Pińczycach. Zdarzenie prawdziwe, z notatki reporterskiej Sylfa. (Odcinek z Gazety warsz.) (?).