Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
26929 Downar Henryk.
26930 Downar I.
26931 Downar Zapolski Adolf.
26932 Downar-Zapolskij M.
26928 Downar.
26933 Downarowicz Antoni.
26934 Downarowicz Elżbieta. Komórki nerwowe i ciałka wędrujące podała... Z tablicą. Z pracowni Patologii Ogólnej przy Cesarskim Warszawskim Uniwersytecie. Odbitka z Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1894,
26935 Downarowicz Elżbieta.
26936 Downarowicz Franciszek.
26937 Downfall. Downfall of Russia (1854),
26943 Dowod. Dowod rocznego postępku w naukach: Grammatyki Języków Polskiégo i Łacińskiégo, Nauki Chrześciiańskiéy, Moralney, Jeografii, Arytmetyki, Jeometryi we wszystkich częściach, Algebry, Budownictwa, Matematyki wyższey, Logiki, Ogrodnictwa, Fizyki, Wymowy, Poezyi, Prawa Przyrodzonégo, Politycznégo i Prawa Narodów, Historyi, Języków: rosyyskiégo, francuzkiégo oráz Rysunków przez Uczniów szkoły Powiatowéy Boruńskiéy Na doświadczéniu Publiczném Roku 1811. Miesiąca Czerwca 27. dnia okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, b. r. (1811),
26944 Dowod. Dowod rocznego postępku przez uczniów szkoły publiczney Datnowskiey przez XX. Bernardynów roku 1813 czerwca... okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1813),
26945 Dowod. Dowod postępku rocznego przez uczniow szkoły publiczney Datnowskiey pod dozorem X.X. Bernardynów zostającey, Roku 1814. Czerwca Dnia 28. okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1814),
26946 Dowod. Dowod rocznego postępku przez Uczniów Szkoły Publiczney Datnowskiey utrzymywaney przez XX. Bernardynow. Roku 1815 czerwca 27 dnia okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1815),
26947 Dowod. Dowod rocznego postępku z Nauki Chrześciańskiey i Religii, Geografii, Arytmetyki, Charakteru, z Grammatyki Języków Łacińskiego i Polskiego, z Wymowy, Poezyi, Polityki, Prawa, Geografii i dzieiów starożytnych, Mythologii, z Zoologii, Botaniki, Mineralogii Fizyki i początków Chemii, z Geometryi, Trygonometryi płaskiey Sferyczney, Bryłomierstwa, Algebry, z Języków Rossyyskiego, Francuzkiego, Niemieckiego i Greckiego oraz z Rysunków. przez Uczniów Gymnazyum Grodzienskiego pod dozorem Hiacynta Krusinskiego NN. WW. J. Filozofii Doktora... Szkół i Gymnazium Gubernii Grodzieńskiey Dyrektora w Dniu 29. Czerwca 1810 Roku Okazany. Grodno, w Drukarni Nowej, 1810,
26948 Dowod. Dowod całorocznego postępku młodzieży narodowey uczącey się w Szkole Powiatowey Kaniowskiey pod dozorem XX. Bazylianów w oczach Przeswietney Publicznosci Dnia 29. Miesiąca Czerwca 1808. Roku okazany. B. m. b. r. (1808),
26949 Dowod. Dowod rocznego postępku Z Wymowy i Poezyi. Z Nauki Moralney, Prawa przyrodzonego i politycznego. Z Historyi starożytney i nowożytney, z Jeografii. Z Ogrodnictwa. Z Fizyki. Geometryi, Trygonometryi, praktyki. Z Algiebry. Z Grammatyki ięzyków Łacińskiego i Polskiego. Z Nauki Chrześciiańskiey i moralney, Ieografii, Arytmetyki i charakterów; tudzież z języków Rossyyskiego, Francuzkiego i Niemieckiego: oraz z Rysunków przez Uczniow Szkoły powiatowey Kieydańskiey, Dnia 27 czerwca 1810 Roku okazany. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, (1810),
26950 Dowod. Dowod rocznego postępku z Moralności, Prawa, Historyi, Fizyki, Mechaniki, Kopalnopisma, Zwierzętopisma, Rolnictwa, Ogrodnictwa, Logiki, Matematyki, Jeometryi praktyczney i teoryczney, Algebry, Wymowy, Poezyi, z Grammatyki Polskiego i Łacińskiego Językow, Nauki Chrześciańskiey i moralney, Jeografii, Arytmetyki, Tłómaczenia Klassycznych Autorow, Charakterow, Tudziesz z Językow: Rossyiskiego, Francuzkiego i Niemieckiego, oraz z Rysunkow i Muzyki, przez uczniow szkoły publiczney Krozkiey pod dozorem XX. Karmelitow dawney obserwancyi zostaiącey w Roku 1806. Miesiąca Czerwca 27. Dnia okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów,
26951 Dowod. Dowod rocznego postępku z Nauki Chrześciańskiey i Moralnéy, Arytmetyki, Jeografii, Grammatyki Językow Polskiego i Łacińskiego, Wymowy i Poezyi, Jeometryi, Trygonometryi, Jeometryi praktyczney, Solidometryi, Algiebry, Jeometryi wyższey o liniach krzywych, Architektury Cywilney i Loiki, Ogrodnictwa, Zoologii, Fizyki, Chemii, Botaniki, Mineralogii, Prawa przyrodzonego, Politycznego, Ekonomiki Polityczney, Prawa Narodow, Historyi powszechney, Mitologii, Literatury Łacińskiey; Językow: Rossyyskiego, Greckiego, Francuzkiego i Niemieckiego; Kaligrafii, Rysunkow Topograficznych i Malarskich Przez Uczniow Gymnazyum Mińskiego w dniu 28 Czerwca Roku 1811 okazany. Mińsk, w Druk. Rządowej,
26952 Dowod. Dowod rocznego postępku pod zaszczytem Przeswietnego Sądu Ziemskiego Powiatu Nowogrodzkiego pod prezydencyą Wielmoznego Jmsci Pana Eleuterego Siemiradzkiego okazany przez uczniow szkół powiatowych Nowogrodzkich Zgromadzenia XX. Domini kanow dnia 28 Czerwca Roku 1801. B. m. b. r. (1801),
26953 Dowod. Dowod rocznego postępku w naukach młodzi cwiczącey się w szkole publiczney powiatowey Rosienskiey utrzymywaney przez Zgromadzenie XX. Szkół Pobożnych okazany roku 1809 Mca Czerwca 27 Dnia. Wilno, J. Zawadzki, (1809),
26954 Dowod. Dowod rocznego postępku pod zaszczytem JO. X. Józefa Arnulfa Giedroycia biskupa dyecezyi Żmudzkiey, tudzież J. W. Leop. Górskiego marszałka, przez uczniów w szkole publ. Telszewskiej o 6 klasach utrzymywanej przez XX. Bernardynów okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, 1817,
26955 Dowod. Dowod rocznego postępu uczniów szkoły publiczney Teofilpolskiéy XX. Trynitarzów, W Naukach: Chrześciiańskiéy, moralnéy, Grammatyki ięzyków: Polskiégo i Łacińskiégo, Arytmetyki, Jeografii, Jeometryi, Prawa Przyrodzonego, i Politycznego, Historyi Dziejów ludzkich, Historyi Greckiey, Jeografii Fizyczno matematycznéy, Rolnictwa, ięzyków: Rossyyskiego, Francuzkiego, Niemieckiego, oraz Rysunków Malarskich i Topograficznych. Na Popis w przytomności Prześwietnych Obywateli Dnia 30. Miesiąca Czerwca. 1819. Roku okazany. Krzemieniec, 1819,
26956 Dowod. Dowod rocznego postępku uczniów Szkoły Publ. Teofilpolskiej XX. Trynitarzów. W Naukach Chrześciańskiéj, Moralnej, Gramatyki Języków: Polskiego i Łacińskiego, Arytmetyki, Jeografii, Wymowy, Prawa Przyrodzonego, Politycznego, Ekonomiki Politycznéj; Historyi: Dziejów Ludzkich, Greckiej, Państwa Rossyjskiego i Polskiéj; Jeometryi Teoretycznéj i Praktycznéj, Trygonometryi, Geodezyi, Równoważenia i Algebry; Ogrodnictwa, Rolnictwa, Fizyki i Loiki. Języków: Rossyjskiego, Francuskiego i Niemieckiego; oraz Rysunków Topograficznych i Figurnych. Na popisie, w Przytomności Prześwietnych Obywateli Dnia 30. Czerwca 1821 Roku okazany. Krzemieniec, 1821,
26957 Dowod. Dowod rocznego postępku z Wymowy i Poezyi, z Nauki Moralnéy, Prawa przyrodzonégo, politycznégo, Ekonomiki politycznéy i Prawa Narodów: z Historyi, Mythologii, Jeografii, z Ogrodnictwa, Rolnictwa, i Fizyki, z Jeometryi, Trygonometryi, Jeodezyi, Solidometryi, i Algebry, z Grammatyki Języków Łacińskiego i Polskiego; z Nauki Moralnéy, Jeografii, Arytmetyki i charakterów, tudzież z języków Rossyyskiego, Francuzkiégo, i Niemieckiégo, oraz z Rysunków. Przez Uczniów Gymnazium przy Imperatorskim Wileńskim Uniwersytecie w Dniach 25, 26 i 27 Czerwca 1808. Roku. okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1808),
26958 Dowod. Dowod rocznego postępu uczniów Gymnazium przy Imperatorskim Wileńskim Uniwersytecie w Naukach: Grammatyki języków Polskiégo i Łacińskiégo, Chrześcijańskiéy, Moralnéy, Arytmetyki, Geometryi we wszystkich częściach, Algebry, Loiki, Ogrodnictwa, Rolnictwa, Fizyki, Wymowy, Poezyi, Prawa Przyrodzonégo, Politycznégo, Ekonomiki Politycznéy, Prawa Narodów, Jeografii, Historyi, Mytologii; języków: Rossyysskiégo, Greckiégo, Francuzkiégo, i Niemieckiégo, oraz Rysunków na popisach publicznych Roku 1810 w dniach czerwca okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1810),
26959 Dowod. Dowod rocznego postępku przez Uczniów Gimnazjum Wileńskiego dany Roku 1804 Dnia 28 Czerwca. Z Języków Polskiego i Łacińskiego, z Nauki Chrześciańskiéy i Moralnéy, Jeografii, Arytmetyki, Charakterów. Tudzież z Językow Francuskiego, Niemieckiego i Rossyiskiego. B. m. b. r. (Wilno, 1804),
26960 Dowod. Dowod rocznego postępku przez Uczniów Gimnazium Wileńskiego dany Roku 1804. Dnia 27. Czerwca. Z Nauki Moralnéy, Prawa Przyrodzonego i Politycznego, z Historyi Dziejow ludzkich i Jeografii — z Fizyki, Rolnictwa, Ogrodnictwa i Mechaniki — z Gometryi (!) teoryczney i praktyczney, Trygonometryi, Jeodezyi, Równoważenia, Solidometryi i Rysunkow mierniczych — z Wypisów Łacińskich do Nauki Moralnéy, Historyi Dziejów Ludzkich, Historyi Naturalney, Rolnictwa i Ogrodnictwa stosownych. B. m. b. r. (Wilno, 1804),
26961 Dowod. Dowod rocznego postępku przez Uczniów Gimnazjum Wileńskiego dany Roku 1805. Dnia 27. Czerwca, z Grammatyki ięzyka Łacińskiego i Polskiego, z Nauki Chrześciańskiey i Moralney, Geografii, Arytmetyki, Charakterów. — Tudzież z Językow Rossyiskiego, Francuzkiego i Niemieckiego: Oraz z Rysunkow. B. m. b. r. (Wilno, 1805),
26962 Dowod. Dowod rocznego postępku Z Wymowy i Poezyi. Prawa, Moralnéy (!) i Historyi. Z Ogrodnictwa, Początków Astronomii, z Fizyki i Początków Chemii. Z Geometryi, Trygonometryi, Praktyki Geometrycznéy, Bryłomierstwa i Algebry. Z Grammatyki ięzyków Łacińskiego i Polskiego, z Nauki Chrześciańskiéy i Moralnéy, Geografii, Arytmetyki, Charakterów. Tudzież z języków Rossyyskiego, Francuzkiego i Niemieckiego; oraz z Rysunków. Przez Uczniów Gimnazium Wileńskiego pod Dozorem Tomasza Życkiego... dyrektora. W dniach 26. i 27. Czerwca 1805 Roku okazany. B. m. b. r. (Wilno 1805),