Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
26770 Döring Gottfried (1801—1869). Versuch einer Geschichte und Beschreibung der evangelischen Hauptkirche zu St. Marien in Elbing (Elbląg) von... Eine Festschrift, veranlasst durch die 6. Säcularfeier der Kirche, nebst beigefügter Festpredigt des ersten Predigers zu St. Marien und Königl. Superintendenten Herrn D. F. Rittersdorff, Festrede des Königl. General-Superintendenten Herrn Dr. E. Sartorius, den Einschaltungen in die Festliturgie von Herrn Prediger F. W. Eggert und einer lithographirten Abbildung der Kirche nach der Zeichnung des Herrn E. Müller. Elbing, Druck und Verlag von F. W. Neumann—Hartmann, 1846,
26773 Döring Henryk dr. Józef Haydn. Życiorys i charakterystyka. Napisał... Przełożył z niemieckiego H.(enryk) Bartsch. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. A. Ginsa, 1877,
26777 Döring Wit.
26779 Dormann Edmund Joseph. Geschichte des Kreises Marienburg (Malbork). Nach Quellen und Urkunden. Mit 182 Regesten und Urkunden. Danzig, A. W. Kafemann, 1862,
26780 Dormann Edmund Joseph. Topographie und Statistik des Kreises Marienburg (Malbork). Nach amtl. Quellen u. Urkunden von... Marienburg, Dormann, 1847,
26778 Dormann.
26781 Dormayer C.
26782 Dormoy Paul. Ladislas, l'éxilé polonais. Bar-sur-Aube, 1884,
26783 Dorn Albert. Finis Poloniae! Historische Novellen aus den Zeiten polnischer Herrschaft in West-Preussen. Herausgegeben von... Berlin, Verlag von Ernst Bergemann, Druck von A. J. Obst, 1861,
26784 Dorn Albert. Opowiadania historyczne za czasów polskich w Prusach zachodnich. Berlin, Bergemann, 1861.
26785 Dorn J. Zadania do pisemnego rachowania w szkołach elementarnych. Z niemieckiego na polskie przełożone przez L. Weiss(a). Zeszyt I i II. Głogów, Handel. 1863,
26786 Dorn Jan Albert Bernard (1805—1881). De affinitate linguae slavicae et sanscritae. Charkow, 1833,
26787 Dorn Jan Fryderyk (1782—?). Nauka poznania nayważnieyszych działań w piwowarstwie i gorzelnictwie i sądzenia o nich. Na rozkaz wyższych Władz rządowych wypracowana przez... technicznego urzędnika w Królewskim wydziale podatków, z przedmową i niektóremi przyłączonemi uwagami. Z 2 obiaśniaiącemi tablicami. Berlin 1811. Poznań, druk. W. Deckera & Comp., 1819,
26788 Dorn Jan Fryderyk (1782—?). Uwagi o dachach z gliny, podług p.... zebrane z własnego doświadczenia z przytoczeniem opisu konstrukcji drzewa i obrachunku kosztów na to potrzebnych. Przez Gustawa Linke. Tłomaczenie polskie. Leszno, nakł. i czcionkami Ernesta Günthera, 1838,
26789 Dorn Jan Fryderyk (1782—?). i Richter J. H. Przewodnik do nowego sposobu pokrywania płaskich dachów, zakładania sztucznych ścieszek i t. d., przez J. F. Dorna, Królewsko-Pruskiego Radzcę Kommissyi fabryk. Wraz z rysunkami i uwagami nad wiązaniem takichże dachów przez J. H. Richtera, Cieślę miejskiego. Przełożył podług drugiego wydania niemieckiego A. Krzyżanowski, Cieśla. Poznań, nakł. Teodora Scherka, czcionkami W. Dekera i Spółki, 1837,
26790 Dorn Wojciech.
26791 Dornbach Julian. Zdania z umiejętności prawniczych i politycznych, których obronę dnia 21 maja 1867 o godzinie 5 popołudniu podejmuje... praktykant konceptowy przy c. k. prokuratoryi skarbu w celu otrzymania stopnia doktora praw na c. k. Wszechnicy Franciszka I we Lwowie. (Lwów), druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1867,
26792 Dornblüth Otto dr. Hygiena pracy umysłowej. Przełożył z niemieckiego dr. Aleksander Fabian. Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1893,
26793 Dörne Franc. Thorn's Schreckenstage im Jahre 1724. Ein Beitrag zur Geschichte der Jesuiten, von... Danzig, Verlag der S. Anhuthschen Buchhandlung, gedruckt in der Wedelschen Hofbuchdruckerei, 1826,
26794 Dörne Franc.
26795 Dornès.
26796 Dornfeld Franciszek Ksawery. Odpowiedź z strony Maryi Teressy z Xiążąt Poniatowskich hrabiny Tyszkiewiczowey na rekurs Anny z hrabiów Tyszkiewiczów pierwszego ślubu Alexandra hrabi Potockiego, a teraz Stanisława Dunin hr. Wąsowicza małżonki. B. w. m. (Warszawa, 1823),
26797 Dornfeld Franciszek Ksawery. Rekurs Justyny z Szymkowiczów Ludwika Emich, Sekretarza Kommissyi Nadzoru Budowl. Korony małżonki, w assystencyi i za upoważnieniem Męża swego czyniącéy, w Warszawie w Zamku Królewskim zamieszkałéy, przeciwko Wyrokowi Sądu Appel. Królestwa Polskiego Wydziału Feryinego d. 20 Września 1823 r. między tąż Justyną Emich a Magdaleną z Kadłubowskich Szymkowiczową, po niegdy Józefacie Szymkowiczu pozostałą Małżonką wdową, w Warszawie przy ulicy Bonifraterskiey pod liczbą 2170 zamieszkałą zapadłemu do Sądu Nayw. Instancyi Król. Pol. założony. (Warszawa, 1823),
26798 Dornfeld Franciszek Ksawery. Usprawiedliwienie rekursu Stanisława hrabi Ossolińskiego, opiekuna nieletnich Kuszlów, oraz Maryanny z Ossolińskich i Józefa Rosenwerthów, małżonków, tudzież Kazimierza Rudzińskiego imieniem żony swey Apolonii z Ossolińskich czyniącego. Przeciwko wyrokowi Sądu Sprawiedliwości karzącey departamentów lubelskiego i siedleckiego pod dniem 18-tym Stycznia roku 1812 zapadłemu, uznaiącemu: że Trup pod imieniem Anny Ossolińskiey w kościele XX. Reformatów w Białły w r. 1791 złożony iest fałszywy, a tym samym metryka pogrzebowa iest fałszywa, czyli iż istnie czyn fałszywy, i że ten iest występkiem; niemniey skarżącą Rostkową co do wywodu rodu, do Sądów Cywilnych odsełaiącemu. B. w. m. b. r. (Warszawa, 1814),
26799 Dornfeld Franciszek Ksawery. i Piątkowski Paweł (patron). Wywód sprawy ze strony Fr. Sal. hr. Krasickiego i Ign. hr. Komorowskiego, zawierający od powiedź na skargę W. Konstancyi z Rymińskich 1-ych ślubów Giżyckiéj a powtórnych Gorajskiéj o zaprzeczenie dziedzictwa dóbr Michałowa i Palczewa itd. Warszawa, 14 września 1819,
26800 Dornheim M. Jadwiga Königin von Polen, dramatisches Gedicht in 5 Aufzügen. Stuttgart, druk. i nakł. Edwarda Halberger, 1857,
26801 Dornwald Jan ks.
26802 Dorobis Andrzej ks. (wizytator zgrom, misjonarzy; 1815—1883).
26803 Doroga. Doroga (Briest-Chołmskaja Żeleznaja). Obszczyja dannyja k smietie dochodow i raschodow na 1891 g. Warszawa, Warsz. Tip. i Lit., 1890,
26804 Doroga. Briesto-Grajewskaja Żeleznaja Doroga. Położenije o stancyonnom sczetowodstwie. Warszawa, tip. S. Orgielbranda Synowiej, 1873,