Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102670 Korzenovski J.
102671 Korżenowskij Jewgraf.
102672 Korzin Spiridon Iwanowicz. Podrobnaja raskładka, po kotoroj isczisleny wsie ogniestrielnyje pripasy i dieńgi, priczitajuszczijesia k jeżegodnomu otpusku ot Artillerijskago wiedomstwa czastiam wojsk dla prakticzeskoj strielby. Sostawlena i izdana Pomoszcznikom Starszago Adjutanta Warsz. Okr. Artillerijskago Uprawlenija, Titularnym Sowietnikom Korzinym. Warszawa, 1880,
102673 Korzin Spiridon Iwanowicz. Podrobnaja raskładka. Ogniestrielnych pripasow i dienieg, otpuskajemych wojskam ot Artillerijskago wiedomstwa dla prakticzeskoj strielby s podrobnym izłożenijem wsiech suszczestwujuszczich po siemu priedmietu położenij. Sostawlena i izdana Pomoszcznikom Starszago Adjutanta Warszawskago Okrużnago Artillerijskago Uprawlenija, Kolleżskim Assiesorom Kor­zinym. Warszawa, piecztano w Tipografii Władisława Szulca i Komp., 1880,
102674 Korzin Spiridon Iwanowicz. Swod tabielej orużyju s prinadleżnostiju, powierocznymi lekałami, instrumientami i bojewym komplektom patronow, — położennomu sodierżat´ w czastiach wojsk i wojskowych sztabach i uprawlenijach. Sost. i izdan pom. st. adjutanta Warsz. okr. art. upr. titular. sowietnikom Korzinym. Warszawa, 1880,
102675 Korzin Spiridon Iwanowicz. Dokładnaja zapiska pomoszcznika starszago adjutanta Warszawskago okrużnago artillerijskago uprawlenija (o wtorom izdanii tabielej orużyju wsiech czastiej). 1882 g.g. Warszawa. — Katałog izdanijam, kotoryje możno priobriesti ot pomoszcznika starszago adjutanta Warszawskago okrużnago artillerijskago uprawlenija, kolleżskago assiesora Korzina. Warszawa, tip. S. Szulca i Ko, (1882),
102676 Korzinek F. Br.
102677 Korzistka C.
102678 Korzkwi (z) Jakub bp (1350–1425).
102679 Korzon Edvige.
10268 Breton Juliusz (1827—1906). Artysta (Savarette), przekład z franc. Dod. do Gaz. Pol. T. 5. (XVIII). Warszawa, nakł. Red. Gazety Polskiej, druk J. Sikorskiego, 1899,
102680 Korzon Jadwiga. Un cas de diplopie monoculaire post-diphtéritique par Mlle Edvige Korzon Thèse inaugurale présentée à la Faculté de Médecine de l'Université de Genève pour obtenir le grade de Docteur en médecine. Genève, Imprimerie Rey & Malavallon, 1896,
102681 Korzon Michał.
102682 Korzon T.
102683 Korzon Tad.
102684 Korzon Tadeusz (1872–1942).
102685 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Błędy historyografii naszej w budowaniu dziejów Polski. Referat ... z Warszawy. (Odb. z Pamiętnika Drugiego Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie, t. I). Lwów, 1890,
102686 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629–1674. Jean Sobieski avant son avénement au trône. I. vol. p. VIII–586, 2. vol. p. VI–446, 3. vol. p. VI–570. (Extrait du Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie). Cracovie, Imprimerie de l'Université Jagellonne, 1898,
102687 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629–1674. T. I. Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1897,
102688 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Nowe dzieje starożytnéj Mezopotamii i Iranu. Przez ... Warszawa, druk. Józefa Bergera, 1872,
102689 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Wewnętrzne Dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764–1794. Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego przez ... Wydanie Akademii Umiejętności w Krakowie. T. I–IV. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
10269 Breton Piotr (omyłkowo),
102690 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Elekcya za życia króla. Electio vivente rege. Wyjątek z niewydanej monografii Dola i niedola Jana Sobieskiego. B. m. b. r. (1896),
102691 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Historya nowożytna przez ... Z 64 rysunkami w tekście, mapą historyczną i tablicami genealogicznymi. Tom I do 1648 roku. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1889,
102692 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Historya starożytna wyłożona sposobem elementarnym przez ... Z dołączeniem 3-ch map, planu, tablicy synchronistycznéj i 97-iu drzeworytów Upoważnienie do tłumaczeń na języki obce autor sobie zastrzega. Warszawa, Skład Główny w Księgarni G. Sennewalda, druk. J. Bergera, 1876,
102693 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Historya wieków średnich wyłożona sposobem elementarnym przez ... Z dołączeniem 4 map kolorowanych, 46-u rysunków i tablic genealogicznych. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1884,
102694 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Historycy pozytywiści: Buckle, Draper, Kolb. Studyum krytyczne. Napisał ... (Nadb. z Biblioteki Warszawskiej). B. m. b. r. (Warszawa, 1870),
102695 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Jean Sobieski avant son avénement au trône.
102696 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta przez K. Poprzedzona rzutem oka na dzieje Muzeum Narodowego w Rappers­wylu i Katalogiem zbiorów kościuszkowskich, w temże muzeum przechowywanych. Kraków, nakł. Muzeum Narodowego w Rapperswylu, druk. Wł. L. Anczyca i sp., 1894,
102697 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Kurs historyi wieków średnich napisany przez ... z dołączeniem 4-ch mapp historycznych i 25-iu tablic genealogicznych. Warszawa, nakł. Jana Brzozowskiego, druk. Józefa Bergera, 1872,