Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
107326 Kotlinskij Aleksandr. Oda. Gołos sierdca, na smierť caria-muczenika impieratora Aleksandra II-go. 1-go marta 1881 goda. W pamiať wielikago monarcha. Głubokskago błagoczinnago, swiaszczennika Aleksandra Kotlinskago. Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, 1882,
107379 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Istoriczeskaja zapiska o Litowskoj Duchownoj Sieminarii. Protoijerieja Ioanna Kotowicza. Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, 1878,
109118 Kozłowskij Ignatij. Sud'by russkago jazyka w Litwie i na Żmudi. Soczinienije Ignatija Kozłowskago. (Odb. z: Wiestnik Zapadnoj Rossii). Wilna, tip. Gubiernskago prawlenija, 1870,
107365 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Igumienija Fławiana. Nekrolog. Wilna, tip. Gubiernskago prawlenija b. r. (1878),
107369 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Protoijeriej Antonij Kotowicz. P. I. K. (Protoijeriej Ioann Kotowicz). Wilna, tip. Gubernskago prawlenija, 1876,
9835 Brafman Jakub (1825—1879). Jewriejskija bratstwa, miestnyja i wsiemirnyja. Soczmieniie... Ottisk iz Wilenskago Wiestnika. Wilna, Tip. Gub. Prawlenija, 1868,
105885 Bielajew Iwan (1810—1873). Oczerk istorii siewiero zapadnago kraja Rossii. Wilna, tip. A. Syrkina, 1867,
101787 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901). Obszczija zamieczanija k otczotu o sostojanii Wilenskogo uczebnogo okruga za 1864 god. Wilna, tip. A. Syrkina, 1865,
25186 Diewianostoletije. Diewianostoletije Impieratorskago Wilenskago Miedicynskago Obszczestwa 12 Diekabrja 1895 goda... Wilna, tip. A. Minskiera, 1895 (tak na karcie tyt., na okładce: 1896),
89023 Katalogi. Horbaczewskij (Gorbaczewskij) Nikita Iwanowicz. Katałog driewnim aktowym knigam gubiernij: Wilenskoj, Grodnienskoj, Minskoj i Kowienskoj, także knigam niekotorych sudow gubiernij Mogilewskoj i Smolenskoj chraniaszczimsia nynie w Centralnom archiwie w Wilnie. Sostawlen Archiwariusom onago, CzlenomWilenskoj Archijeograficzeskoj Kommissii N. Gorbaczewskim (izdanije officyalnoje). Wilna, tip. A. J. Zaka, 1872,
47499 Horbaczewskij (Gorbaczewskij) Nikita Iwanowicz. Słowar’ driewniago aktowago jazyka siewiero-zapadnago kraja i carstwa polskago. Sostawlen Archiwariusom Centralnago Archiwa driewnich aktowych knig gubiernij: Wilenskoj, Grodnienskoj, Minskoj i Kowienskoj, Czlenom Wilenskoj Archieograficzeskoj Kommissii N. Gorbaczewskim, izdan Iżdiwienijem Wilenskago Uczebnago Okruga. Wilna, tip. A. I. Zaka, 1874,
47498 Horbaczewskij (Gorbaczewskij) Nikita Iwanowicz. Katalog driewnim aktowym knigam gubiernij: Wilenskoj, Grodnienskoj, Minskoj i Kowienskoj, także knigam niekotorych sudow gubiernij Mogilewskoj i Smolenskoj chraniaszczimsia nynie w Centralnom archiwie w Wilnie. Sostawlen Archiwariusom onago, Czlenom Wilenskoj Archieograficzeskoj Kommissii N. Gorbaczewskim (izdanije officyalnoje). Wilna, tip. A. I. Zaka, 1872,
38311 Fridman Bernard Andriejewicz. K woprosu o czastnoj adwokaturie. (Ottisk iz „Wil. Wiestn”). Wilna, tip. A. G. Syrkina, 1897,
109503 Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903). Russko-polskija otnoszenija. Niekotoryja zamieczatielnyja po etomu priedmietu mysli, słowa, rieczi, razmyszlenija i razsużdienija. Sobral iz gazet, żurnalow i otdielnych izdanij Bibliofił. Wilna, tip. A. G. Syrkina, 1896,
109507 Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903). Staraja Wilna do konca XVII stoletija. K. Kraczkowskij. Wilna, tip. A. G. Syrkina, 1893,
38312 Fridman Bernard Andriejewicz. Czinsz i propinacya. Opyt izsledowanija s toczki zrienija zakona sprawiedliwosti i kassacionnoj praktiki. Sostawił czastnyj powieriennyj pri Poniewieżskom Sudiebno-mirowom Sjezdie ... Wilna, tip. A. G. Syrkina, 1890,
10343 Briancew Paweł Dmitriewicz. Istorija litowskago gosudarstwa s driewniejszych wriemien. Soczinienije... Wilna, tip. A. G. Syrkina, 1889,
109505 Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903). Piatidiesiatiletije wozsojedinienija zapadno-russkich uniatow s prawosławnoju cerkowiju 1839-1889 g. Sostawił Ju. Kraczkowskij. Izdano na sriedstwa Wilenskago uczebnago okruga. Wilna, tip. A. G. Syrkina, 1889,
51371 Karskij Jewfimij Fiedorowicz (1861—1931). O tak nazywajemych barbarizmach w russkom jazykie. Riecz, skazannaja na godicznom aktie w Wilenskoj 2-oj gimnazii 21 Awgusta 1886 goda ... (Otdielnyj ottisk iz Kratkago otczeta Wilenskoj 2-oj gimnazii). Wilna, Tip. A. G. Minskiera, 1886,
107378 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Iz wospominanij o pocziwszem mitropolitie Iosifie Siemaszko. Swiaszczennika Ioanna Kotowicza. Wilna, Pieczatnia O. S. Blumowicza, 1870,
49380 Kamienieckij W. P. Ałfawitnyj ukazatiel postanowienij i rasporiażenij, pomieszczennych w cirkularach po Wilenskomu Uczebnomu Okrugu za 1871—1879 gody. Sostawił... Wilna, Pieczatnia A. G. Syrkina, 1880,
95547 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj gubiernii na 1878 god. Izdanije Wilenskago Gubiernskago Statisticzeskago Komitieta. Adries-Kalendar' i Statisticzesko-Sprawocznyja swiedienija. Wilna, Pieczatnia A. G. Syrkina, 1877,
95546 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj gubiernii na 1874 god. Izdanije Wilenskago Gubiernskago Statisticzeskago Komitieta. Wilna, Pieczatnia A. G. Syrkina, 1874,
95545 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj gubiernii na 1871 god. Izdanije Wilenskago Gubiernskago Statisticzeskago Komitieta. Wilna, Pieczatnia A. G. Syrkina, 1870,
1887 Ałtarik (Rimsko-Katoliczeskij). Molitwosłow dla junoszeskago wozrasta. Po izdaniju, odobriennomu Wilenskim Rimsko-Katoliczeskim Jepiskopom Wacławom Żylinskim ot 10 Sientiabria 1854 goda, pieriewieł s polskago jazyka Priełat Wilenskago Rimsko-Katoliczeskago kapituła Antonij Niemieksza. Izdanije wtoroje. Wilna, Pieczatnia A. G. Syrkina, 1870,
87725 Katalogi. Katałog priedmietow. Katałog priedmietow Muzieja Driewnostiej, sostojaszczego pri Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekie. Wtoroje Izdanije. Wilna, Pieczatano w Tipografii O. S. Blumowicza, 1885,
95432 Kniga dla cztienija i pieriewodow. Kniga dla cztienija i pieriewodow w ujezdnych ucziliszczach po okrugu impieratorskago wilenskago uniwiersitieta. P.(ierwoje) O.(tdielenije) dla I. kłassa. (Na stronie przedtytułowej tytuł polski:) Wypisy rossyyskie. Dzieło przez zwierzchność szkolną do użycia po szkołach powiatowych w wydziale wileńskim przepisane. Wilna, pieczatano iżdiwienijem F. Gliksberga, Knigoprodaw. i Tipografa Impieratorskago Wilenskago Uniwiersitieta, 1830,
74012 Instrukcija dla g. Agientow. Instrukcija dla g. Agientow pierwago i jedinstwiennago w Impierii Rossijskago Obszczestwa iskluczitielno strachowanija żyzni pod wys. utw. firmoju: Rossijskoje Obszczestwo zastrachowanija kapitałow i dochodow utwierżdiennoje w 1835 g. w S. Pietierburgie Gławnoje agentstwo dla Carstwa Polskago i Siewiero-Zapadnago kraje w g. Warszawie s otdielenijem w Wilnie. Wilna, piecz. w tip. O. S. Blumowicza, 1882,
62853 Engiel Andriej Michajłowicz (1818—1871). Archiw Wilenskago Gienierał-Gubiernatorstwa izdawajemyj Andriejem Engielem (pri sodiejstwii K. N. Gomolickago. Tom wtoroj. Czast' pierwaja. Zakluczajuszczaja prodołżenije istoriczeskich dokumientow, otnosiaszczichsia do polskago wozstanija 1794 g. i do kampanii protiw Kostiuszki, s 19 Maja po 21 Ijunia 1794 g. Wilna, piecz. A. G. Syrkina, 1870,
67412 Giltiebrandt Piotr Andriejewicz (ur. 1840). Rukopisnoje otdielenije Wilenskoj Publicznoj Bibliotieki ... Wypusk pierwyj. I — Cerkowno-sławianskija rukopisy. II — Russkije piergamieny. Trud ... Wilna, izdanije Wilenskoj Publicznoj Bibliotieki, pieczatnia A. G. Syrkina, 1871,