Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
75373 Istorije. Istorije szwęta Genoje Istatima. Nu sutwierima pasaules lig užgimima Kristaus Wieszpaties. Treti Karta Iszspausta. Wilniuj, Kasztu ir spaustuwi Juozapa Zawadzkia, 1858,
64940 Garbie Diewa. Knigiele jaunumenej pawesta. Wilniuj, Kasztu ir Spaustuweja Juzupa Zawadzkie, 1857,
49318 Kałwaria. Kałwaria arba Kialas kriżiaus sopulun Jezusa Kristusa isz namu Piłota ant Kałna Kałwarios turenczia kiaturiolika staciu diel Diewa-Bajmingu Źiamajcziu suprastinaj partajsita ir isz nauja spaustuwien paduota. Wilniuj, Kasztu ir Spaustuwe Jozapa Za wadzkie, 1862,
49317 Kałwaria. Kałwaria arba kialas kriżiaus sopulun Jezusa Kristusa isz namu Piłota ant Kałna Kałwarios turenczia Kiaturiolika staciu 16. Wilniuj, 1855,
1180 Aktas. Aktas ir Potierei. (Modlitwy litewskie czcionk. rossyjskiemi). Wilnioi, druk. A. Syrkina, 1867,
91312 Katalogi. Zawadzki Adam (1814—1875), syn Józefa, pod firmą Józefa Zawadzkiego. Spis nowszych dzieł wydanych nakładem i drukiem księgarni pod firmą: Józefa Zawadzkiego w Wilnie. (Wilna), w tipografii Osipa Zawadzkiego, (1871),
106481 Kossakowskij Maksim Grigorjewicz. K woprosu ob uczeniczeskich ekskursijach s piedagogiczeskoj celju. Statja priepodawatiela Wilenskoj 2-oj gimnazii M. G. Kossakowskago. (Odb. z: Cyrk. po Wilen. Uczeb. Okr. za 1900 g.). (Wilna), tip. A. G. Syrkina, b. r. (1900),
95551 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj Gubiernii na 1900 god. Izdana Wilenskim Gubiernskim Statisticzeskim Komitietom, pod riedakcijej I. A. Czirikowa. Wilna, Wilenskaja Gubiernskaja Tipografija, 1899,
95550 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj gubiernii na 1893 god. Izdanije Wilenskago Gubiernskago Statisticzeskago Komitieta, pod riedakcijej A. I. Szwierubowicza. (Cz. I — Cz. II). Wilna, Wilenskaja Gubiernskaja Tipografija, 1892,
95549 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj gubiernii na 1890 god. Izdanije Wilenskago Gubiernskago Statisticzeskago Komitieta, pod riedakcijej A. I. Szwierubowicza. (Cz. I — Cz. II). Wilna, Wilenskaja Gubiernskaja Tipografija, 1889,
64837 Gałkowski M. Z. Priejs-Kurant z Kalendariem na 1874 god, Bordosskago winnago pogrieba M. Z. Gałkowskago. Wilna, w typografii M. R. Romma, 1873,
95592 Kniżka (Sprawocznaja) dla załoga. Sprawocznaja Kniżka dla załoga ziemiel i gorodskich niedwiżymych imuszczestw w Wilenskom Ziemielnom Bankie. Wilna, w tipografii Wilenskago Gubiernskago Prawlenija, 1872,
75233 Isajkowski Dołmat Piotr Karol (zm. 1641), Białozor Krzysztof. Ordinacija korolewskich puszcz w lesniczestwach bywszago Wielikago Kniażestwa Litowskago, sostawiennaja po instrukcii korola Władisława IVgo kommissarami Wilenskim kanonikom i korolewskim siekrietariem Pietrom Dałmatom Isajkowskim i Upitskim marszałkom Christoforom Biełozorom w 1641 godu. (Izdanije Wilenskoj Archieograficzeskoj Kommissii). Wilna, w tipografii Sztaba Wilenskago Wojennago Okruga, 1871,
67413 Giltiebrandt Piotr Andriejewicz (ur. 1840). Sbornik pamiatnikow narodnago tworczestwa w siewiero-zapadnom kraje. Izdanije Riedakcii Wilenskago wiestnika. Wypusk pierwyj. Wilna, w tipografii R. M. Romma, 1866,
89468 Katalogi. Koreywo Bolesław (1843—1912). Katalog nowych książek do nabycia w księgarni B. Korejwy. W Kijowie i Odessie. Kijów 1888. Wilna, w tipografii p. F. Osipa Zawadzkago, (1888),
95539 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj gubiernii na 1852 god. Czast' II. (Tak na okładce i karcie przedtytułowej; na karcie tytułowej:) Istoriczeski-statisticzeskije oczerki Wilenskoj gubiernii. Izdany, s razrieszenija Naczalstwa, Wilenskim Gubiernskim Statisticzeskim Komitietom. Wilna, w Tipografii Osipa Zawadskago, 1852,
73589 Ikona. Ikona (Żyrowickaja czudotwornaja) Bożej Matieri i żyrowickaja obitiel. Wilna, w Tipografii Osipa Blumowicza, 1867,
46916 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Otwiet na izdannuju za granicej broszuru „O priesledowanii schizmatikami rimsko i griekokatoliczeskoj cerkwi i jeja posledowatielej”. (Tytuł polski:) Odpowiedź na wydaną za granicą broszurę: „O prześladowaniu kościoła rzymsko- i grecko-katolickiego i jego wyznawców przez schizmę”. Wilna, w tipografii J. Jakowcera i F. Wajnsztiejna, 1874,
88044 Katalogi. Sistiematiczeskij Katałog russkago otdielenija Wilenskoj Publicznoj Bibliotieki. Sistiematiczeskij Katałog russkago otdielenija Wilenskoj Publicznoj Bibliotieki. Czast' I. (Bogosłowije, fiłosofija, fiłołogija, Istorija). Wilna, w Tipografii I. Jałowcera i F. Wainszteina, 1879,
95544 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj gubiernii na 1869 god. Wilna, w Tipografii Gubiernskago Prawlenija, 1869,
47500 Horbaczewskij (Gorbaczewskij) Nikita Iwanowicz. Kratkija tablicy, nieobchodimyja dla istorii, chronołogii, woobszcze dla wsiakago roda archieołogiczeskich izsledowanij i w czastnosti dla razbora driewnich aktow i gramot zapadnago kraja Rossii i Carstwa Polskago. Sostawleny Archiwariusom Centralnago Archiwa driewnich aktowych knig Gubiernij: Wilenskoj, Grodnienskoj, Minskoj i Kowienskoj, Czlenom Wilenskoj Archieograficzeskoj Kommissii N. Gorbaczewskim, Izdany Wilenskoju archieograficzeskoju Kommissijeju. Wilna, w tipografii Gubiernskago Prawlenija, 1867,
77671 Jakowicki Ignacy (1793—1847). Sistiematiczeskaja opis' minierałogiczeskago kabinieta impieratorskoj wilenskoj miediko-chirurgiczeskoj Akadiemii. Sostawlennaja ... magistrom fiłozofii, wietierinarnym lekariem pierwago otdielenija, czlenom impieratorskago moskowskago obszczestwa ispytatielej prirody. Czast pierwaja — Czast' wtoraja. Wilna, w tipografii F. Glüksbierga, 1836,
73369 I...ь. Panskija facecii. (Iz Wiestnika zapadnoj Rossii). Wilna, w tipografii A. Syrkina, 1865,
88038 Katalogi. Katałog knigam dla ucziliszcznych bibliotiek w sriednich uczebnych zawiedienijach Wilenskago Uczebnago Okruga. Katałog knigam dla ucziliszcznych bibliotiek w sriednich uczebnych zawiedienijach Wilenskago Uczebnago Okruga. Wilna, w Tipografii A. Syrkina, 1865,
95441 Kniga (Piscowaja) bywszago Pinskago starostwa. Piscowaja Kniga bywszago Pinskago starostwa sostawlennaja po powieleniju Korola Sigizmunda Awgusta w 1561—1566 godach pinskim i kobrynskim starostoju Ławrinom Wojnoju s pieriewodom na russkij jazyk. Czast' I. Wilna, w tipografii A. I. Zaka, 1874,
97912 Kołosow Mitrofan Aleksiejewicz (profesor Uniwersytetu Warszawskiego; 1839—1880). Staro-sławianskaja grammatika. Uczebnik dla gimnazij. Odobrien Uczonym Komitietom Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija. Sostawił ..., Profiessor Warszawskago Uniwiersitieta. Izdanije 3-je izmieniennoje i dopołniennoje. Wilna, w Tipografii A. G. Syrkina, 1873,
47497 Horbaczewskij (Gorbaczewskij) Nikita Iwanowicz. Archieograficzeskij kalendar' na dwie tysiaczi let (325—2324) po Julianskomu sczisleniju i na siem'sot sorok dwa goda (1583—2324) po Grigorianskomu sczisleniju. Sostawlen Naczalnikom Centralnago Archiwa driewnich aktowych knig Gubiernij — Wilenskoj, Grodnienskoj, Minskoj i Kowienskoj, Czlenom Wilenskoj Archieograficzeskoj Kommissii N. Gorbaczewskim, Izdan iżdiwienijem Wilenskago Uczebnago Okruga. Wilna, w tipografii A. G. Syrkina, 1869,
39900 Gogiel Nikołaj Walerianowicz (1838—1870). Iosafat Ogryzko i Pietierburgskij Riewolucyonnyj rżond w diele posledniago miatieża. Sostawił czlen wilenskoj osoboj sledstwiennoj po politiczeskim diełam kommissii, 3-j artillerijskoj brigady sztabskapitan... Wilna, w tipogr. R. M. Romma, 1866,
88042 Katalogi. Katałog dubletow Wilenskoj publicznoj bibliotieki. Katałog dubletow Wilenskoj publicznoj bibliotieki. Wypusk pierwyj. Doubletten-Catalog der Öffentlichen Bibliothek in Wilna. Erstes Heft. Catalogue des volumes existant en double à la Bibliothèque Publique à Wilna. Premier cahier. Wilna, w tipogr. I. Ja. Jałowcera, 1880,
69521 Goworskij K. Joasafat Kuncewicz, połockij-unijatskij archijepiskop. (Kanonizowannyj papoju Pijem IX). Wilna, w Tipogr. Gubiernskago Prawlenija, 1865,