Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
95441 Kniga (Piscowaja) bywszago Pinskago starostwa. Piscowaja Kniga bywszago Pinskago starostwa sostawlennaja po powieleniju Korola Sigizmunda Awgusta w 1561—1566 godach pinskim i kobrynskim starostoju Ławrinom Wojnoju s pieriewodom na russkij jazyk. Czast' I. Wilna, w tipografii A. I. Zaka, 1874,
97912 Kołosow Mitrofan Aleksiejewicz (profesor Uniwersytetu Warszawskiego; 1839—1880). Staro-sławianskaja grammatika. Uczebnik dla gimnazij. Odobrien Uczonym Komitietom Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija. Sostawił ..., Profiessor Warszawskago Uniwiersitieta. Izdanije 3-je izmieniennoje i dopołniennoje. Wilna, w Tipografii A. G. Syrkina, 1873,
47497 Horbaczewskij (Gorbaczewskij) Nikita Iwanowicz. Archieograficzeskij kalendar' na dwie tysiaczi let (325—2324) po Julianskomu sczisleniju i na siem'sot sorok dwa goda (1583—2324) po Grigorianskomu sczisleniju. Sostawlen Naczalnikom Centralnago Archiwa driewnich aktowych knig Gubiernij — Wilenskoj, Grodnienskoj, Minskoj i Kowienskoj, Czlenom Wilenskoj Archieograficzeskoj Kommissii N. Gorbaczewskim, Izdan iżdiwienijem Wilenskago Uczebnago Okruga. Wilna, w tipografii A. G. Syrkina, 1869,
39900 Gogiel Nikołaj Walerianowicz (1838—1870). Iosafat Ogryzko i Pietierburgskij Riewolucyonnyj rżond w diele posledniago miatieża. Sostawił czlen wilenskoj osoboj sledstwiennoj po politiczeskim diełam kommissii, 3-j artillerijskoj brigady sztabskapitan... Wilna, w tipogr. R. M. Romma, 1866,
88042 Katalogi. Katałog dubletow Wilenskoj publicznoj bibliotieki. Katałog dubletow Wilenskoj publicznoj bibliotieki. Wypusk pierwyj. Doubletten-Catalog der Öffentlichen Bibliothek in Wilna. Erstes Heft. Catalogue des volumes existant en double à la Bibliothèque Publique à Wilna. Premier cahier. Wilna, w tipogr. I. Ja. Jałowcera, 1880,
69521 Goworskij K. Joasafat Kuncewicz, połockij-unijatskij archijepiskop. (Kanonizowannyj papoju Pijem IX). Wilna, w Tipogr. Gubiernskago Prawlenija, 1865,
101784 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901). Po woprosu ob izdanii narodnago żurnała w Siewiero-Zapadnom Kraje. (Odb. z Żurnała Minist. Narod. Proswieszczenija). Wilna, w tipogr. A. Syrkina, 1868,
93433 Kirkor Adam Honory (ur. 1818 lub 1819, zm. 1886). Ukazatiel goroda Wilny. Sostawlen po rasporiażeniju g. gławnago naczalnika kraja. Wilna, w tipogr. A. K. Kirkora, 1864,
88811 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). 1843. Uwiadomienie. Wilna, w Tip. T. Glücksberga, 1842,
26289 Dokumienty. Dokumienty k polskomu zagoworu. 1. Nastawlenija kniazia Czartoryjskago. 2. Polskij katichizis. 3. Staniem uczit'sia. 4. Konspiratiwnaja organizacija dla polskich wospitannikow. Wilna, w Tip. Gubiernskago Prawlenija, 1866,
17453 Cyłow N. Sigizmund Sierakowskij i jego kazń s priedszestwowannymi polskimi manifiestacijami w Wilnie w 1861—1863 godach. Iz dieł Wilenskoj sledstwiennoj kommisii po politiczeskim diełam sostawił ... Wilna, w Tip. Gub. Prawlenija, 1867,
91431 Katarzyna II z d. Sophie Auguste von Anhalt-Zerbst, cesarzowa rosyjska (1729—1796). Żyzn' i diejatielnost' impieratricy Jekatieriny II. Wilna, Tipografija Sw. Duchow. Bratstwa, 1898,
93417 Kirkor Adam Honory (ur. 1818 lub 1819, zm. 1886). Istoriczeski-statisticzeskije oczerki Wilenskoj Gubiernii. Izdany s razrieszenija Naczalstwa, Wilenskim Gubiernskim, Statisticzeskim Komitietom. (Tom I). Wilna, tipografija Osipa Zawadskago, 1852,
88043 Katalogi. Opisatielnyj Katałog jestiestwienno-istoriczeskago otdielenija muzieja sostojaszczago pri Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekie. Opisatielnyj Katałog jestiestwienno-istoriczeskago otdielenija muzieja sostojaszczago pri Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekie. Izdanije Wilenskoj Publicznoj Bibliotieki. Wilna, Tipografija I. Ja. Jałowcera, 1881,
51377 Karskij Jewfimij Fiedorowicz (1861—1931). Pamiati Michaiła Juriewicza Lermontowa. Riecz, skazannaja na godicznom aktie Wilenskich 1-oj i 2-oj gimnazij 22 sientiabria 1891 g. ... (Ottisk iz otczeta o sostojanii Wilenskoj Wtoroj Gimnazji za 1890—1891 god). Wilna, tipografija I. J. Jałowciera, 1891,
93281 Kiprianowicz Grigorij Jakowlewicz. Wysokoprieoswiaszczennyj Iosif Siemaszko, Mitropolit litowskij i wilenskij. Oczerk jego żyzni i diejatielnosti po wozsojedinieniju zapadnorusskich uniatow s prawosławnoju cerkowiju w 1839 g. S portrietom M. Iosifa. Soczinienije ... Wilna, Tipografija I. Blumowicza, 1894,
75696 Izwiekow Nikołaj D. Statisticzeskoje opisanije prawosławnych prichodow Litowskoj jeparchii. Sostawleno priepodawatielem Litowskoj duchownoj Sieminarii i zakonouczitielem Wilenskago żenskago ucziliszcza duchownago wiedomstwa, magistrom bogosłowija swiaszcz. ... Wilna, Tipografija I. Blumowicza, 1893,
75694 Izwiekow Nikołaj D. Istorija litowskoj duchownoj sieminarii. Sostawlena priepodawatielem Litowskoj duchownoj Sieminarii i zakonouczitielem Wilenskago żenskago ucziliszcza duch. wiedomstwa, magistrom bogosłowija Swiaszczen. ... Wilna, Tipografija I. Blumowicza, 1892,
94571 Klimowskij Domietij. Joannikij Golatowskij (Joanicjusz Galatowski), Duchownyj pisatiel XVII w. Soczinienije... (Ottisk iz Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej). Wilna, Tipografija Gubiernskago Prawlenija, 1884,
75693 Izwiekow Nikołaj D. Wysokoprieoswiaszczennyj Iosif (Siemaszko) Mitropolit Litowskij i Wilenskij. Soczinienije Priepodawatiela Litowskoj Duchownoj Sieminarii i zakonouczitiela Wilenskago żenskago ucziliszcza i duchownago wiedomstwa, swiaszczennika ... Wilna, Tipografija A. S. Syrkina, 1889,
87726 Katalogi. Katałog priedmietow. Katałog priedmietow Muzieja Driewnostiej, sostojaszczego pri Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekie. Dopełnienije pierwoje. Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1898 (na okładce 1899),
95581 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskago Uczebnago Okruga na 1895/6 uczebnyj god. Izdanije Uprawlenija Wilenskago uczebnago okruga. (Priłożenije k No 12 Cirk. po Wilen. uczebn. okr. za 1895 g.). (Cz. I — Cz. II). Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1896,
51382 Karskij Jewfimij Fiedorowicz (1861—1931). K woprosu o razrabotkie starago zapadno-russkago narieczija. Bibliograficzeskij oczerk ... Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1893,
95580 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskago Uczebnago Okruga za 1890/91 uczebnyj god. Izdanije Uprawlenija Wilenskago uczebnago okruga. (Priłożenije k No 12 Cirkulara po Wilen. uczebn. okrugu za 1890 g.). (Cz. I — Cz. II). Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1891,
51372 Karskij Jewfimij Fiedorowicz (1861—1931). Grammatika driewniago cierkowno-sławianskago jazyka, srawnitielno s russkim (kurs sriednich uczebnych zawiedienij). Sostawił ... Trietije izdanije. Pieczatano so wtorogo izdanija Uczenym Komitietom Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija odobriennago w Kaczestwie rukowodstwa pri priepodawanii cierkowno-sławianskago jazyka. Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1891,
50603 Karcow A. S. Moje chozjajstwo w czernomorskom okrugie. W swiazi s drugimi woprosami ... Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1890,
46903 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Czerty domaszniago byta russkich dworian na Podlasze, t. je. w nynieszniej Siedleckoj i Grodnienskoj gubiernijach po aktam XVI stoletija. Jakowa Gołowackago. Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1888,
95579 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskago Uczebnago Okruga za 1886/7 uczebnyj god. Izdanije uprawlenija Wilenskago uczebnago okruga. (Priłożenije k No 6 Cirk. po Wilen. uczebn. okr. za 1887 g.). (Cz. I — Cz. II). Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1887,
84446 Kalendar' (Wilenskij). Wilenskij Kalendar' na 1885 prostoj god. Wilna, tipografija A. G. Syrkina, 1884,
46924 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Gieograficzeskij słowar' zapadnosławianskich i jugosławianskich ziemiel i prileżaszczich stran sostawlennyj Jakowom Gołowackim. S priłożenijem gieograficzeskoj karty. Wilna, tipografija A. G. Syrkina, 1884,