Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
14754 Chodźko Jan Borejko (1777—1851). Jonas Iszwisłoczius kromininkas. Pirmu kartu isz Lenkiszkos in Lietuwiszką kałbą perstatitas per Juozapą Rupejką, kanaunika Płocka, kleboną Szaduwos, Żenkliniką S. Onos, o dabar isz naujo perwejzdetas ir spaustuwen paduotas per Jurą Warneli (Mikołaj Akielewicz). Wilniuja, Spaustuweja A.H. Kirkora, 1860,
1021 Akielewicz Mikołaj (1829–1887). Lamentorius arba pradżia moksło sudeta mażiems Wajkeliems. Wilniuja, Spaustuweja A. Syrkina. Kasztu kunigajkszczia Ireneusza Oginskia isz Rytawa, 1860,
1024 Akielewicz Mikołaj (1829–1887). Tewe musu, małda wieszpaties iszganitojaus. (Ojcze nasz, modlitwa Pana Zbawiciela). Wilniuja, Spaustuweja A. H. Kirkora, 1860,
1020 Akielewicz Mikołaj (1829–1887). Kwestorius po Lietuwa ważinedamas żmonis bemokinasis. (Kwestarz po Litwie wędrujący i lud nauczający). Wilniuja, Spaustuweja A. H. Kirkora, 1860,
67255 Giesmes. Giesmes Szwętas dieł Krikszczionu Kataliku suriszitas ir iszpaustas. Wilniuj, Zawadzki, 1855,
1179 Aktas. Aktas ir poterej kurius kas diena turime kalbieti, o łabiausej atejnant i prota, kiekwiename smerczio priepuole, prijemant Szwętus Sakramentus ir dienomis Szwętomis. Wilniuj, Kasztu ir Spaustuwi Juzapa Zawadzkia, 1861,
75373 Istorije. Istorije szwęta Genoje Istatima. Nu sutwierima pasaules lig užgimima Kristaus Wieszpaties. Treti Karta Iszspausta. Wilniuj, Kasztu ir spaustuwi Juozapa Zawadzkia, 1858,
64940 Garbie Diewa. Knigiele jaunumenej pawesta. Wilniuj, Kasztu ir Spaustuweja Juzupa Zawadzkie, 1857,
49318 Kałwaria. Kałwaria arba Kialas kriżiaus sopulun Jezusa Kristusa isz namu Piłota ant Kałna Kałwarios turenczia kiaturiolika staciu diel Diewa-Bajmingu Źiamajcziu suprastinaj partajsita ir isz nauja spaustuwien paduota. Wilniuj, Kasztu ir Spaustuwe Jozapa Za wadzkie, 1862,
49317 Kałwaria. Kałwaria arba kialas kriżiaus sopulun Jezusa Kristusa isz namu Piłota ant Kałna Kałwarios turenczia Kiaturiolika staciu 16. Wilniuj, 1855,
1180 Aktas. Aktas ir Potierei. (Modlitwy litewskie czcionk. rossyjskiemi). Wilnioi, druk. A. Syrkina, 1867,
91312 Katalogi. Zawadzki Adam (1814—1875), syn Józefa, pod firmą Józefa Zawadzkiego. Spis nowszych dzieł wydanych nakładem i drukiem księgarni pod firmą: Józefa Zawadzkiego w Wilnie. (Wilna), w tipografii Osipa Zawadzkiego, (1871),
106481 Kossakowskij Maksim Grigorjewicz. K woprosu ob uczeniczeskich ekskursijach s piedagogiczeskoj celju. Statja priepodawatiela Wilenskoj 2-oj gimnazii M. G. Kossakowskago. (Odb. z: Cyrk. po Wilen. Uczeb. Okr. za 1900 g.). (Wilna), tip. A. G. Syrkina, b. r. (1900),
95551 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj Gubiernii na 1900 god. Izdana Wilenskim Gubiernskim Statisticzeskim Komitietom, pod riedakcijej I. A. Czirikowa. Wilna, Wilenskaja Gubiernskaja Tipografija, 1899,
95550 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj gubiernii na 1893 god. Izdanije Wilenskago Gubiernskago Statisticzeskago Komitieta, pod riedakcijej A. I. Szwierubowicza. (Cz. I — Cz. II). Wilna, Wilenskaja Gubiernskaja Tipografija, 1892,
95549 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj gubiernii na 1890 god. Izdanije Wilenskago Gubiernskago Statisticzeskago Komitieta, pod riedakcijej A. I. Szwierubowicza. (Cz. I — Cz. II). Wilna, Wilenskaja Gubiernskaja Tipografija, 1889,
64837 Gałkowski M. Z. Priejs-Kurant z Kalendariem na 1874 god, Bordosskago winnago pogrieba M. Z. Gałkowskago. Wilna, w typografii M. R. Romma, 1873,
95592 Kniżka (Sprawocznaja) dla załoga. Sprawocznaja Kniżka dla załoga ziemiel i gorodskich niedwiżymych imuszczestw w Wilenskom Ziemielnom Bankie. Wilna, w tipografii Wilenskago Gubiernskago Prawlenija, 1872,
75233 Isajkowski Dołmat Piotr Karol (zm. 1641), Białozor Krzysztof. Ordinacija korolewskich puszcz w lesniczestwach bywszago Wielikago Kniażestwa Litowskago, sostawiennaja po instrukcii korola Władisława IVgo kommissarami Wilenskim kanonikom i korolewskim siekrietariem Pietrom Dałmatom Isajkowskim i Upitskim marszałkom Christoforom Biełozorom w 1641 godu. (Izdanije Wilenskoj Archieograficzeskoj Kommissii). Wilna, w tipografii Sztaba Wilenskago Wojennago Okruga, 1871,
67413 Giltiebrandt Piotr Andriejewicz (ur. 1840). Sbornik pamiatnikow narodnago tworczestwa w siewiero-zapadnom kraje. Izdanije Riedakcii Wilenskago wiestnika. Wypusk pierwyj. Wilna, w tipografii R. M. Romma, 1866,
89468 Katalogi. Koreywo Bolesław (1843—1912). Katalog nowych książek do nabycia w księgarni B. Korejwy. W Kijowie i Odessie. Kijów 1888. Wilna, w tipografii p. F. Osipa Zawadzkago, (1888),
95539 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj gubiernii na 1852 god. Czast' II. (Tak na okładce i karcie przedtytułowej; na karcie tytułowej:) Istoriczeski-statisticzeskije oczerki Wilenskoj gubiernii. Izdany, s razrieszenija Naczalstwa, Wilenskim Gubiernskim Statisticzeskim Komitietom. Wilna, w Tipografii Osipa Zawadskago, 1852,
73589 Ikona. Ikona (Żyrowickaja czudotwornaja) Bożej Matieri i żyrowickaja obitiel. Wilna, w Tipografii Osipa Blumowicza, 1867,
46916 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Otwiet na izdannuju za granicej broszuru „O priesledowanii schizmatikami rimsko i griekokatoliczeskoj cerkwi i jeja posledowatielej”. (Tytuł polski:) Odpowiedź na wydaną za granicą broszurę: „O prześladowaniu kościoła rzymsko- i grecko-katolickiego i jego wyznawców przez schizmę”. Wilna, w tipografii J. Jakowcera i F. Wajnsztiejna, 1874,
88044 Katalogi. Sistiematiczeskij Katałog russkago otdielenija Wilenskoj Publicznoj Bibliotieki. Sistiematiczeskij Katałog russkago otdielenija Wilenskoj Publicznoj Bibliotieki. Czast' I. (Bogosłowije, fiłosofija, fiłołogija, Istorija). Wilna, w Tipografii I. Jałowcera i F. Wainszteina, 1879,
95544 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj gubiernii na 1869 god. Wilna, w Tipografii Gubiernskago Prawlenija, 1869,
47500 Horbaczewskij (Gorbaczewskij) Nikita Iwanowicz. Kratkija tablicy, nieobchodimyja dla istorii, chronołogii, woobszcze dla wsiakago roda archieołogiczeskich izsledowanij i w czastnosti dla razbora driewnich aktow i gramot zapadnago kraja Rossii i Carstwa Polskago. Sostawleny Archiwariusom Centralnago Archiwa driewnich aktowych knig Gubiernij: Wilenskoj, Grodnienskoj, Minskoj i Kowienskoj, Czlenom Wilenskoj Archieograficzeskoj Kommissii N. Gorbaczewskim, Izdany Wilenskoju archieograficzeskoju Kommissijeju. Wilna, w tipografii Gubiernskago Prawlenija, 1867,
77671 Jakowicki Ignacy (1793—1847). Sistiematiczeskaja opis' minierałogiczeskago kabinieta impieratorskoj wilenskoj miediko-chirurgiczeskoj Akadiemii. Sostawlennaja ... magistrom fiłozofii, wietierinarnym lekariem pierwago otdielenija, czlenom impieratorskago moskowskago obszczestwa ispytatielej prirody. Czast pierwaja — Czast' wtoraja. Wilna, w tipografii F. Glüksbierga, 1836,
73369 I...ь. Panskija facecii. (Iz Wiestnika zapadnoj Rossii). Wilna, w tipografii A. Syrkina, 1865,
88038 Katalogi. Katałog knigam dla ucziliszcznych bibliotiek w sriednich uczebnych zawiedienijach Wilenskago Uczebnago Okruga. Katałog knigam dla ucziliszcznych bibliotiek w sriednich uczebnych zawiedienijach Wilenskago Uczebnago Okruga. Wilna, w Tipografii A. Syrkina, 1865,