Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109088 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Przemówienie dr. Włodz. Kozłowskiego w Radzie państwa w obradach nad budżetem kolejowym wypowiedziane. Przemyśl, nakł. dr. Wł. Kozłowskiego, druk. S. F. Piątkiewicza, 1889,
109087 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Austryacka polityka handlowa. Przemówienie Dra Włodz. Kozłowskiego jako generalnego mowcy za budżetem ministerstwa handlu w Izbie poselskiej Rady państwa w dniu 6. maja 1890 wypowiedziane. Według zapisków stenograficznych. (Odb. z Rolnika). Lwów, Druk. Dziennika Polskiego, 1890,
109086 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Austracka (!) polityka agrarna. Przemówienie Dra Włodzimierza Kozłowskiego jako generalnego mowcy nad budżetem minister. rolnictwa w Radzie państwa wypowiedziane. Przemyśl, nakł. dr. Wł. Kozłowskiego, druk. S. F. Piątkiewicza, 1889,
109085 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). List otwarty do Sz. wyborców z większych posiadłości okręgu Jaworów, Mościska, Cieszanów. Zabłotce 18 maja, 1888 r. B. m. b. r. (1888).
109084 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Liga cłowa. Przemówienie dra Włodz. Kozłowskiego, posła na Sejm Krajowy i do Rady Państwa, na 2-giem posiedzeniu sekcyi ekonomicznej kongresu rolniczego d. 4 września 1890. (Odb. z Rolnika). Lwów, Druk. Dziennika Polskiego, 1890,
109083 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Fiskalizm gorzelniany. Przemówienie Dr. Włodzimierza Kozłowskiego w uzasadnieniu wniosku Oddziału Przemyskiego na posiedzeniu Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie dnia 3 marca 1887. Lwów, druk. i lit. Pillera i Sp.,
109082 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Edward Adam Hr. Stadnicki przez Wł. K. (Odb. z Czasu 1885). Kraków, nakł. Drukarni Czasu, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1885,
109081 Kozłowski Włodzimierz Marian Bolesta, dr praw (1858-1917). Branntweinsteuerfrage Memorandum von Dr. Wladimir Ritter v. Kozlowski Delegirter der k. k. landwirthschaftlichen Gesellschaft in Krakau. den Ausschüssen des ungarischen Landes-Agriculturvereines und des Landesverbandes der landwirthschaftlichen Vereine vorgelegt. Budapest, Druck von Sam. Markus, b. r. (1887),
109080 Kozłowski Władysław Ryszard (1866-1915).
109079 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935).
109078 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Życie rośliny, z 40-ma rysunkami. Warszawa, (M. Machwitz), druk. J. Sikorskiego, 1894,
109077 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Psychologiczne źródła niektórych zasadniczych praw przyrody. (Odb. z Przeglądu Filozoficznego). Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, (skład główny w Księgarni Jana Fischera), 1899,
109076 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Za zasłoną przeszłości. Idea postępowa wieku. Przez Jana Zamorskiego. Kraków, nakł. Stefana Kowalskiego, druk. L. Anczyca i Spółki, 1900,
109075 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Zaćmienie słońca w Krasnojarsku. Sprawozdanie ze spostrzeżeń, wykonanych w celu otrzymania pierścieni Respighiego podczas zaćmienia całkowitego słońca w dniu 19 Sierpnia 1887 r. przez Władysława Kozłowskiego. (Odb. z Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności, t. XVIII). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1888,
109074 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Kilka uwag o charakterze Adama Mickiewicza. Napisał Władysław Kozłowski. (Nadb. z Kosmosu 1898). B. m. b. r. (Lwów, 1898),
109073 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Zasadnicze twierdzenia wiedzy przyrodniczej w zaraniu filozofii greckiej. Przez W. M. Kozłowskiego. Odczyt wygłoszony dnia 24. listopada 1898 na posiedzeniu krakowskiego oddziału polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika. (Nadb. z Kosmosu 1899). Lwów, nakł. polskiego towarzystwa przyrodników im. Kopernika, I. Związkowa Drukarnia we Lwowie, 1899,
109072 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Szkice filozoficzne. Łódź, Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego, druk. S. Dębskiego, skład główny w księgarni J. Fiszera w Warszawie, 1900,
109071 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Pierwotna synteza białka w roślinach przez Wł. M. Kozłowskiego. (Odb. z Kosmosu 1893). B. m. b. r. (Lwów, I. Drukarnia Związkowa, 1893),
109070 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Rozalia Lubomirska jako ofiara terroryzmu w 1794 roku. Warszawa, druk. i lit. Jana Cotty, skład Główny w Księgarni E. Wendego i S-ki, 1900,
109069 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Przyczynek do flory wodorostów okolic Ciechocinka przez Władysława Kozłowskiego. (Odb. z Pamiętnika Fizjograficznego 1890). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1890,
109068 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). La Pologne et la paix générale. Paris, Édition de L'Humanité Nouvelle, Typ. A. Davy, 1899,
109067 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Oświata i wiedza przyrodnicza. (Odb. z Ateneum 1893), Warszawa, druk J. Cotty, 1893,
109066 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Nawozy chemiczne, ich znaczenie i użycie. Warszawa (?), 1896.
109065 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Misya Kościuszki do Paryża w r. 1793 napisał Wł. M. Kozłowski. Lwów, nakł. Autora, druk. Władysława Łozińskiego, (H. Altenberg), 1899,
109064 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Mikroskop i jego użycie. (Odb. z Encyklopedyi Rolniczej). Warszawa, (G. Centnerszwer), druk. artystyczna Saturnina Sikorskiego, (Kraków, G. Gebethner i Sp.), 1896,
109063 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Mickiewicz i Puszkin oraz społeczeństwa polskie i rosyjskie przez ***. Kraków, nakł. Zygmunta Czaczki, Druk. Związkowa, (G. Gebethner i Sp.), 1899,
109062 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Matieriały dla fłory wodoroslej Sibiri. W. Kozłowskago. (Odb. z: Zapiski Kijewskago Obszczestwa Jestiestwoispytatielej). Kijew, tipo-lit. I. N. Kusznieriewa i K°, 1888,
109061 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Matieriały dla fłory wodoroslej. W. Kozłowskago. (Kijów), pieczatano po opriedieleniju Kijewskago Obszczestwa Jestestwoispytatielej, 17 fiewrala 1878,
109060 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Matieriały dla fłory wodoroslej. Kijów, 1879.
109059 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Manfred, Hr. Henryk i Płoszowski jako przedstawiciele trzech pokoleń XIX stulecia. Studyum z psychologii społecznej. Warszawa, (M. Arct), druk. Jana Cotty, 1896,