Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
8664 Bojanus Ludwik Henryk (1776—1827). Découvertes relatives à l'allantois et la vésicule ombilicale du poulain et observations sur l'opercule bronchiale des poissons. (Wilno ?), 1815.
6220 Bartnikowski Piotr ks. Kjelawiedis apwaykszcziajuńcziem paminkłu Iżganitojaus Musu Jezusa Pona Kielu Jerozolimsku, Dieceziay Wileńskay, ant kałnu Werkowsku, pa Wilnium ażudietu pa sergibu Kunigu. Iżdotas par Kunigu Pietru Bartnikowsku, S. T. M. Plebonu Werkowsku, isz iżguldinima Letuwiszka par Kunigu Henriku Balewiczu S. T. K., Plebonu Wiłkomiersku. Wilniuy, Józef Zawadzki, 1857,
1891 Ałtorius. Auksa ałtorius arba afieras Kwiepanczias ant auksa ałtoriaus prisz Majestota Diewa tay ira małdas skutecznas bażnicziay szwętay zwyczaynas. Wilniuy, druk. S. Blumowicza, 1845,
59858 Dydyński J. Moksłas letuwiszko skajtimo ir katechizmas arba moksłas krykszcioniszkas apéj artykałus wieros szwentos katalikiszkos per kuniga... Wilniuy, druk. M. Zymelowicza, 1852,
106447 Kossakowski Kalikst (Kasakauskas, Kasakauskis Kalikstas), badacz języka litewskiego, prałat katedry żmudzkiej (ok. 1794-1866). Gyrtibe yr błajwiste. Apraszi Kunigs Prałots Kassakauskis. Wilniuji, spaustuwieji Juzupa Zawadzkie, 1859,
70836 Griesznikas. Griesznikas priwerstas metawoties, arba kałba użkietejuse griesznika su Wieszpacziu Diewu. Knigelę tą atweju atwejejs lankiszkaj drukawotą, Kunegas Peliksas Werejka, żemajtiszkaj iszguldze ir iszspaudina, o nujau ir żemajtiszkaj antra karta drukau paduota. Wilniuje, Zawadzki, 1854,
81964 (Jezus). Jezus, Maria, Jozapas Szwętas, knigiała ta ape tajemniczia septinia sopulu ir linksmibiu Jozapa Szwęta. Isz nauja spaustuwien paduota. Wilniuje, u XX. Missyonarzy, 1835,
83409 Juzumowicz Wincenty ks. (1819—1900). Paskutini wałąnda giwenima żmogau ant szio swieta diel naudos kajp ligoniu tejp ir swejku żemajtiszkaj parasze Kunigas Wincentas Juzumowicze. Wilniuje, spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1856.
83399 Juzumowicz Wincenty ks. (1819—1900). Apłankimas parakwijos par jos klebona arba Iszgpudimas Daliku tikiejima S. Rima-Katalikiszka. Ziamajtiszkaj paraszitas par Kuniga Wincenta Juzumowicze. Wilniuje, Spaustuwiej ir kasztu Juozopa Zawadzkia, 1860,
87425 Kalendorius. Kalendorius arba metu skajtlaus ukiszkas ant metu nuog użgimima Wieszpaties 1847. Kursaj tur sawieje Atsitikimus ant źiames garsesniusius, Szwentes Rima-Kataliku pagał senowes su dienomis naujoses gadines, Atmajnas Mienesia ir ora; Paźienklinima Karaliszkunju dienun, Suraśzima Atpusku, Jomarku ir Kiarmośziu Ziamajcziu szalieje, Rodikła saules tekiejima ir uźsibejdima, Zinias diet ukininku apej wisokius rejkalingiausiunsius dajktus. Metaj antri. Wilniuje, spanstuwieje Juozapa Zawadzkia, 1847,
1889 Ałtorius. Senas auksa ałtorius arba surinkymas iwayriun małdun ir giesmiun. Diewabaymingam katalikuy wysokiunsy atsyejimunsy reykalingu par J. L. Su pridieimu trumpa pamo-kimaapey Sakramętus Pakutos s. yr kitun reykalingesniu małdun yr giesmiun. Ysz nauja spaustuwien paduotas. Wilniuje, Rubin Rafałowicz, w Typografii M. Zymelowicza, 1850,
75553 Iwiński Wawrzyniec (1808—1881). Kalendorius Arba Metskajtlus ukiszkasis Nuog Uźgimima wieszpaties 1862 Metu paprastunju, turenćziun 365 dienas, kuriame ira: Atsitikimaj garsesniejej. Szwentes Rima Kataliku. Senowes ir Naujoses gadines. Pridiejimas su wisokiomis źiniomis ir Rodikłas saules tekiejima ir uźsilejdima. Paraszitas par Ł. Iwiński. Metaj 15 nuog pirmoja Kalendoriaus ziamajtiszkaj iszduota 1846 M. Wilniuje, Kasztu Spaustuwe Juozapa Zawadzkia, 1861,
108974 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Istorija Szwenta Seno Istatimo. Iszimta Isz Knigu Viskupo Kazlauskio. Wilniuje, Kasztu ir spaystuweje Juozapo Zawadzkio, 1859,
83397 Juzumowicz Tadeusz (Tomasz?) ks. (1809—1854). Didesis elementorius ir Katakismas arba trumpas moksłas Wieros krikszczioniszkos paraszitas par Kun. Tadeusz Juzumowicze. Wilniuje, kasztu ir Spaustuwieje Juzapa Zawadzkie, 1860,
92735 Kialetas. Kialetas żodżiu aplink szkapleriu mukos Pono Jezuso. Wilniuje, kasztu ir spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1861,
75549 Iwiński Wawrzyniec (1808—1881). Genawejte pasaka wiena tarp graźiauśiu ir werksmingiauśiu. apej jos wargus, rupesnius ir stebuklingus Diewa pariedimus, kajp giariems użmok giaru, o piktiems atiduoda piktu. Isz lenkiszka lieżuwia iszguldita par Ł. Iwiński. Wilniuje, Kasztu ir spaustuwie Juozapa Zawadzkia, 1858,
75550 Iwiński Wawrzyniec (1808—1881). Kalendorius arba Metskajtlus ukiszkasis Nuog uźgimima wieszpaties 1855 Metu paprastunju, turenćziun 365 dienas. Kursaj tur sawieje: Atsitikimas ant Źiames garsesniunsius. Szwentes Rima-Kataliku pagał Senowes ir Naujoses gadines. Atmajnas Mienesia ir Ora. Karaliszkanses dienas. Atpuskus ir Jomarkus Źiamajćziu Wiskupistes. Pridiejima su dalikajs ukiminkams rejkalingajs. Rodikła saules tekiejima ir uźsilejdima. Paraśzitas par Ł. Iwinski. Metaj asztuonti nuog pirmoja Kalendoriaus Lietuwiszkaj iszduota 1846 M. Wilniuje, Kasztu ir Spaustuwi Juozapa Zawadzkia, 1855,
83395 Juzumowicz Tadeusz (Tomasz?) ks. (1809—1854). Senas Auksa Ałtorius Arba Surinkimas Iwayriu Małdun ir Giesmiun, Diewa Baymingam Katalikuy Wysokiunsy Atsyejimunsy Reykalingu parwejzietas ir su pridieimu trumpu pamokima apey Sakramenta Pakutos s. ir nekurium rejkalingesniu Małdun ir Giesmiun. Ysz Nauja Spaustuwien Paduotas. Wilniuje, Kasztu ir Spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1861,
75552 Iwiński Wawrzyniec (1808—1881). Kalendorius Arba Metskajtlus Ukiszkasis Nuog Uźgimima Wieszpaties 1860 Metu pribuwiniu, turenćziun 366 dienas, kuriame ira: Atsitikimaj ant źiames garsesniejej. Szwentes Rima-Kataliku Senowes ir Naujoses gadines. Pridiejimas su wisokiomis źiniomis ir Rodikłas saules tekiejima ir uźsilejdima. Paraśzitas par Ł. Iwiński. Metaj 13 nuog pirmoja Kalendoriaus Ziamaitiszkaj iszduota 1846 M. Wilniuje, Kasztu ir Spaustuwe Juozapa Zawadzkia, 1860,
75551 Iwiński Wawrzyniec (1808—1881). Kalendorius arba Metskajtlus ukiszkasis nuog uźgimima wieszpaties 1857 Metu paprastunju, turencziun 365 dienas, kuriame ira: Atsitikimaj ant źiames garsesniejej. Szwentes Rima-Kataliku Senowes ir Naujoses gadines. Atmajnas Miensia ir Ora. Atpuskaj ir Jomarkaj. Pridiejimas su wisokiomis żiniomis. Rodikałas saules tekiejima ir uźsilejdima. Paraśzitas par Ł. Iwiński. Meta 10 nuog pirmoja Kalendoriaus Lietuwiszkaj iszduota 1846 M. Wilniuje, Kasztu ir Spaustuwe Juozapa Zawadzkia, 1857,
83404 Juzumowicz Wincenty ks. (1819—1900). Szwentas Izydorius Artojas. Kningele diel żinios ir naudos artoju Żemajtiszkaj iszrasze Wincentas Juzumowicze Kunigas Kałnuju. Wilniuje, kasztu ir spaustowi J. Zawadzkia, 1854,
83396 Juzumowicz Tadeusz (Tomasz?) ks. (1809—1854). Elementorius Didesis ir katakizmas arba trumpas moksłas wieros Krikszczioniszkos paraszitas par Kunigas Tadeusz Juzumowicze Inspektoriu Warniu Seminarios. Wilniuje, J. Zawadzki, 1855,
67113 Giedroyć Józef Arnolf ks. (bp żmudzki; 1754—1838). Naujas istatimas Jezaus Christaus wieszpaties musu Lietuwiszku Leżuwiu iszgulditas par Jozapa Arnulpa Kunigaykszti Giedrayti Wiskupa Żiemayciu, Żenklinika S. Stanislowo. Wilniuje, iszpaustas pas Kunigus Missionorius, 1816,
94924 Kluk Krzysztof ks. (1739—1796). Surinkimas Dasekimu par Mokintus Żmonias, senowias amżiose tikray daritu apey bytes, o par Kunigo Kluko Kanauniko Kruszwickojo metuose 1780 Warszuwoje lenkiszkay yszdrukawotas, yr diel Lenku yszdotas. O dabar pirmo siki ant leżuwio Letuwiszkay-Zemaytiszko, par kunigo Cypriono Juzapo Niezabitawski Kanauninko Minskojo, Prabaszcziu Welonos pargulditas yr Metuose 1823 ing Drukarnia diel yszspaudimo, ant kningu raszto, podatas. Wilniuje, Drukarnioy ant uliczios Sto Jono, po N. 431, 1823,
50260 Kantyczkos. Kantyczkos żemaytyszkos arba giedoimay diewa garbingi metuose 1840. Wilniuje, Drukarnijoy Diecezijos pri Bażniczies Kunigu Missionoriu, 1840,
14753 Chodźko Jan Borejko (1777—1851). Jonas isz Swisłoczes krominikas wędrawois lietuwiszku lieżuwiu iszgulditas kasztu yr storony par Jozapa Rupeyka kanaunika płocka, klebona szaduwos, żenklinika s. Onos (ksiądz kanon. płocki). Wilniuje, druk. przy kościele św. Kazimierza, 1823,
1888 Ałtorius. Ałtorius duchawnas arba afierawone kwepemio (Ołtarz duchowny albo ofiarowanie wonnego ołtarza i t. d.). Wilniuje, druk. Bazylianów, 1802,
83402 Juzumowicz Wincenty ks. (1819—1900). Naujas Żiamajtiszkas elementorius su katekizmais ir ministranturu. Iszdůotas parkun. ... Wilniuje, A. H. Kirkor, 1864,
40710 Gondek Feliks ks. (1821—1892). Arielka ira Szaltiniu wisokiu piktibiu Priesz Diewa ir Zmones. parasze K. P. Gondkus Klebonas Wiskupistes Tarnawos. Wilniuje, 1862,
75323 Istatimas. Naujas Istatimas Jezaus Christaus (Wilniuje, 1816);