Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]: Miejsce i rok wydania:
22145 Czetyrkin Roman (lekarz; 1797—1865). O zarazie morowéj. Przez ... Warszawa, druk. Stan. Strąbskiego, 1846,
23587 Dawid Jan Władysław (1859—1914). O zarazie moralnéj, studyum psychologiczno-społeczne. Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, M. Arct, druk. Br. Jeżyńskich (J. Unger), 1886,
8674 Bojanus Ludwik Henryk (1776—1827). O zarazie bydlęcej, czyli zarazie bydła rogatego, rzecz wyjęta z dzieła p. t. O ważniejszych zarazach bydła rogatego lub koni, przez... Warszawa, 1832,
8675 Bojanus Ludwik Henryk (1776—1827). O zarazie bydlęcej (księgosusz), wyjątek z dzieła... p. t. O ważniejszych chorobach bydła i koni. Bochnia, nakł. i druk. W. Pisza, 1846,
13959 Chełchowski Kazimierz (1858—1917). O zarastaniu naczyń krwionośnych w płucach gruźliczych i przy marskości płuc. Napisał ... Warszawa, druk K. Kowalewskiego, 1884,
65802 Gawryłow Dymitr. O zaprowadzeniu, utrzymywaniu i użyteczności owiec rasy romanowskiéj, ze szczegółowym opisem przymiotów téj rasy. Przekład J. Nasalskiego. Warszawa, 1874,
15241 Chotomski Bolesław Dienheim Prawdzic (ur. 1827). O zapisach kupieckich (buchhalteryi). Chełmno, 1869.
81572 Jerzykowski Stanisław (1847—1927). O zapaleniu ropnem opon mózgowych u starców. Poznań, 1898,
93971 Klecki Karol (1866—1931). O zapaleniu otrzewny w cierpieniach przewodu pokarmowego napisał Dr. ... Kraków, nakł. autora, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1895,
35405 Flatau Edward (1868—1932). O zapaleniu mózgu. (Odczyty Kliniczne, seria XII, zeszyt 7, nr 139). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1900,
11088 Brünner (Brunner, Bruner) Władysław dr. O zapaleniu kiszek błoniastem (Enteritis membranacea). Odbitka z Gazety Lekarskiej Nr. 28 z d. 9. VII. 1892. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1892,
78587 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). O zanurzaniu (Immersio) i o znaczeniu tego środka w chirurgii zachowawczéj. Skreślił ... Lekarz szpitala Ś-go Jana Bożego w Lublinie, Członek Cesarskiego Towarzystwa lekarskiego kaukazkiego w Tyflisie. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. J. Jaworskiego, (1873),
6901 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). O zamianie zaciągów na daniny zbożowe lub pieniężne przez... Wrocław, W. B. Korn, 1808,
37863 Frankowski Józef. O założeniu Szkoły Rycerskiéy Kaliskiéy, a odmianach dotąd w niéy zaszłych, kilka słów, przez które zapowiada się rozpoczęcie kursu lekcyy na rok. 1816/17, w Szkole téy będącéy pod kommendą Wielmożnego Regulskiego, Półkownika, różnych Orderów Kawalera. Następnie Wiersz, czytany przy wystawieniu w Sali Popisów obrazu JWgo Hrabi Potockiego, senatora woiewody, ministra oświecenia publicznego i wyznań religiynych, kommendanta jeneralnego kadetow,. wielkich rożnych orderów kawalera etc. etc. Dołączone iest Wyszczególnienie Nauk dawanych Kadetom w roku 1815/16. Kalisz, 1816,
8037 Bobrzyński Michał (1849—1935). O założeniu sądów wyższych prawa niemieckiego na Zamku Krakowskim, skreślił... Zeszyt pierwszy. (Odbitka z IV t. Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydz. Hist.filoz. Akad. Umiejęt.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875,
6961 Biernacki Edmund dr (1866—1911). O zależności siły środków przeciwgnilnych od ilości fermentu. Z pracowni farmakologicznej prof. L. J. Tumasa w Warszawie. (Odb. z Pam. Tow. Lek. t 84, zesz.l). (Warszawa, 1888),
42630 Hanusz Jan (1858—1887). O zakończeniu instrumentalu i locativu singul. masc.-neutr. i instrumentalu pluralis deklinacyji zaimkowej i złożonej w języku polskim przez ... (Odb. z Przeglądu Akademickiego). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880,
6348 Bartoszewski Witold. O zakonach wedle austryackiego prawa kościelnego i prawa kanonicznego . Lwów, nakł. H. Altenberga, Druk. Polska, 1893,
69728 Grabowska Olimpia z Tarnowskich (żona Tomasza Grabowskiego; zm. 1874). O zakonach płci żeńskiéj. Tłumaczenie z francuzkiego, przez Olimpię z hrabiów Tarnowskich Grabowską. Na korzyść Sióstr Miłosierdzia. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1842,
2768 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. O zakonach mowa na uroczystość Wszystkich Świętych zakonu św. Benedykta, miana w kościele PP. Benedyktynek w Staniątkach. Lwów, nakł. autora, druk A. B. Winiarza, 1849,
76146 Jaccoud Sigismond (1830—1877). O zakłóceniach mowy w chorobach nerwowych (Aphasia, Alalia). Przekład z francuskiego. (Wykłady kliniczne nr. 1.). Warszawa, druk. Karola Kowalewskiego, 1874,
47872 Hoszowski Konstanty Moroz (1805—1884). O zakładzie wychowawczym panien ubogich Zofii Czeskiej. Kraków, 1862.
102160 Kortum Karol Ludwik (1749–1808). O zakładaniu konduktorów na budowlach. Warszawa, 1804,
108430 Kozdraś Franciszek. O zakładaniu i utrzymaniu sadów napisał ... Z szesnastoma rycinami w tekście. (Wydawnictwo Macierzy Polskiej, książeczka XXXIX). Lwów, nakł. Macierzy Polskiej, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, Główny skład w Administ. Tow. Pedag., 1888,
1499 Aleksandrowicz Benedykt (1796–1881). O zakładaniu fabryk cukru z buraków. (Oddruk z Roczn. gosp. kraj.). Warszawa, 1853, w 8ce, str. 22.
34205 Fertig Zygmunt. O zakładach rzeźnianych w średnich i większych gminach z uwzględnieniem obowiązujących w kraju przepisów. (Odb. z Przeglądu Weterynarskiego). Lwów, Druk. Ludowa, 1900,
101106 Kopyciński Adam ks. (pierwotne nazwisko: Kopyto; 1849—1914). O zagrodach włościańskich. Skreślił Ks. Dr. ... poseł. Tarnów, nakł. i druk. Józefa Pisza, Skład główny w księgarni Karola Raschki, 1889,
97261 Koleczko Walenty. O zagajaniu lasów w zastosowaniu do obowiązującej ochrony leśnej. Rady dla obywateli ziemskich, kolonistów i włościan. Napisał ... Noworadomsk, Druk. M. Pańskiego, 1900,
71758 Grus Roman. O zadrzewianiu nieużytków. Poznań, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1901,
5847 Baranowski Mieczysław (1851—1898). O zadaniu szkoły ludowej i o środkach za pomocą których zadanie to można osiągnąć. Napisał... (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. autora, I Związkowa Drukarnia, 1892,