Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
96110 Kochanowski Jan (1530—1584). Wybór przedniejszych rymów ... Dla użytku i wygody Młodzi. Część I — (Część II). Połock, Drukarnia Akademicka, 1816,
91558 Katechizm katolicki dla pożytku. Katechizm katolicki dla pożytku wszystkich, zwłaszcza dzieci, krótko zebrany. Połock, Drukarnia Akademicka, 1816,
26911 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Wykład przyrodzonych myślenia prawideł, czyli Logika teoryczna i praktyczna przez X. ... Cz. I. Połock, druk. XX. Pijarów, 1828,
26913 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Herburt Mamert ks., Bobrowski Michał ks. Zbiór mów żałobnych na pogrzebie ś. p. X. Filipa Neryusza Golańskiego Scholar. Piar. zasłużonego na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim Professora, orderu św. Anny II klassy kawalera mianych w kościele Akademickim św. Jana w Wilnie. Połock, druk. XX. Pijarów, 1824,
15823 Cicero Marcus Tullius (106—43 przed Chr.). Rozmowa o przyjaźni, z przekładaniem Bieniasza Budnego na język ojczysty, wydrukowanym niegdyś w Wilnie u Jana Karcana r. 1603. Połock, druk. XX. Jezuitów, 1805,
45982 Historya święta. Historya święta dla młodzi uczącéj się wydana na klasę I. Połock, druk. Soc. Jesu, 1819,
79337 Jarmołowicz (ksiądz Soc. Jes.). Kazanie na pogrzebie JW. Kornelii z Kniaziów Ogińskich Zenowiczowéj. Połock, druk. S. Jesu, 1803.
9530 Bouhours Dominik ks. jezuita (1628— 1702). Uwagi chrześciańskie na każdy dzień miesiąca po francuzku przez... napisane. Z francuzk. na język polski przełóż. przez kapłana tegoż Tow. (Przekład J. Chr. Załuskiego). Połock, Druk. Koll. S. J., 1801,
1875 Alvarez Emanuel X. S. J. (1526–1582). Grammatyka języka łacińskiego. Połock, druk. Jezuitów, 1805,
16277 Clément Dionizy Ksawery (ks., spowiednik Stan. Leszczyńskiego; 1706—1771). Journée (La) du Chretétien sanctifié par la prière et la méditation avec beaucoup d'addition.s en France et ailleurs. Połock, druk. Jezuitów, 1802,
16409 Cointeraux Franciszek (prof.). Szkoła budowli wieyskiéy, czyli sposób jak stawić mocne i trwałe od wielu piątr domy z ubitéy szczeréy ziemi, lub innych pospolitych i tanich materyałów, wynaleziony od J. P. ... Skrócony dokładnie i wiernie, z figur, (z francuskiego). Połock, druk. Jezuitów, 1800,
63722 Ewangelie. Ewangelie i epistoły, Tak Niedzielne, jako i wszystkich świąt, które w Kościele Katolickim, według Rzymskiego porządku przez cały Rok czytają, z przydatkiem nowym na niektóre Święta Królestwa Polskiego i W.X.L. w rozmaitych Zakonach, także na Pogrzeby, i o Męce Pana naszego przez X. Jakuba Wuyka Societatis Jesu Przełożone, Przydane są Modlitwy Kościelne na każdą Niedzielę, i na każde Święto. Połock, druk. Collegii Societatis Jesu, 1802,
23558 Dawid (XI—X w. przed Chr.). Psałterz Dawida. Nowo przetłumaczony przez Franc. Karpińskiego, po edycyach warszawskich nowo przedrukowany. Połock, druk. Coll. Soc. Jesu, 1807,
87141 Kalendarzyk. Kalendarzyk na rok pański 1817. Połock, Druk. Akademicka,
24973 Dictionnaire (Nouveau). Nouveau Dictionnaire françois et polonais — Dykcyonarz franc.-polski. Połock, druk. Akad. S. Jesu, 1813,
62137 Elementarz. Elementarz polsko-francusko-niemiecki. Połock, druk. Acad. Soc. Jesu, 1813,
82684 (Józef Kalasanty św., 1556—1648). Żywot św. Józefa Kalasantego, fundatora Zakonu Szkół pobożnych, z przydaniem nabożeństwa do tegoż Świętego, po różnych wydaniach przedrukowany. Połock, druk XX. Piarów, 1824,
19731 Czasopisma. Miesięcznik Połocki. Miesięcznik Połocki. Połock, 1818, 1820.
66370 Jeografia. Jeografia początkowa krótko zebrana dla wygody uczącej się młodzi. Połock, 1817,
1449 (Aleksander I). Uczniowie wymowy w Akad. połockiej T. I. Mowy na pochwałę N. Imperatora i Samod. W. Ros. Alexandra I z okoliczności dorocznego obchodu wstąpienia na tron pierwiej po łacinie zrobione i na posiedzeniu Akademicznym miane, też późniey od tychże samych na język polski przełożone. Połock, 1816,
101921 Koronka. Koronka N. Maryi Panny i inne szczególne nabożeństwa Braciey Societatis Jesu zwyczayne. Niegdyś w Wilnie za pozwoleniem Zwierzchności Kościelney wydane; Teraz dla Tychże BB. Societatis, Nowo Przedrukowane. Połock, 1808,
6849 Bazyli Śty Wielki (IV w.). Ustawy Św. Ojca naszego Bazylego Wielkiego przez Józ. Wel. Ruckiego zebrane i klasztorowi Mińskiemu panien tegoż zakonu podane. Po wileńskiej 1771 r. edycyi nowo przedrukowane. Połock, 1807,
59989 Dykcyonarz czyli Słownik. Dykcyonarz czyli Słownik praw rossyjskich. Połock, 1803,
87140 Kalendarzyk. Kalendarzyk na rok 1816, Połock,
87142 Kalendarzyk. Kalendarzyk na rok 1818. Połock,
87143 Kalendarzyk. Kalendarzyk na rok 1819. Połock,
85782 Kalendarze. Kalendarz. Kalendarz na rok Pański 1814—1815. Połock, (1813—1814).
70304 Grammatyka języka łacińskiego. Grammatyka języka łacińskiego dla użytku młodzieży w szkołach XX. Jezuitów. Połock, (1809),
86284 Kalendarze. Kalendarz połocki. Kalendarz połocki. Połock, (1807).
85163 Kalendarz połocki. Kalendarz połocki. Połock, (1807).