Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109208 Koźmian Kajetan (1771-1856). Dwa ułamki z Ziemiaństwa Polskiego przez .., niewydrukowane w wydaniu wrocławskiem tegoż poematu. (Odb. z Przeglądu Poznańskiego 1857). B. m. b. r. (Poznań, 1857),
109207 Koźmian Kajetan (1771-1856). Uczniowie Dawnéy Szkoły Kadetów, do twórcy i szefa teyże Szkoły, Jaśnie O. Xcia Jmci Adama Czartoryskiego. Dnia 24 Grudnia roku 1809. w Puławach. Wiersz. Lublin, b. r. (1809),
109206 Koźmian Kajetan (1771-1856). Stefan Czarniecki. Poemat w 12 Pieśniach przez... Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. Ludwika Merzbacha, 1858,
109205 Koźmian Kajetan (1771-1856). Rys życia Jana Felixa hrabiego Tarnowskiego, przez ... Z portretem Tarnowskiego. Lwów, druk. Józefa Schnaydera, 1842,
109204 Koźmian Kajetan (1771-1856). Pochwała Jana Henryka Dąbrowskiego z polecenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk Warszawskiego napisana przez ... (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, nakł. Redakcyi, druk. Leona Paszkowskiego, 1874,
109203 Koźmian Kajetan (1771-1856). Pisma prozą... Kraków, nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i spółki, 1888,
109202 Koźmian Kajetan (1771-1856). Pieśń kościelna dla uczniów szkółki w Bychawce, ułożona 1854 roku przez... B. m. b. r. (1854),
109201 Koźmian Kajetan (1771-1856). Z pamiętników ... Część pierwsza od r. 1779. do epoki Czteroletniego Sejmu. Objaśnieniami zaopatrzył Piotr Parylak. (Biblioteka dla młodzieży, V). Lwów, nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Druk. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1891,
109200 Koźmian Kajetan (1771-1856). Pamiętniki... obejmujące wspomnienia od roku 1815. Oddział III i ostatni. Kraków, nakł. Konstantego Wodeckiego, Druk. Czasu W. Kirchmayera, (w Komisie J. Priebatscha w Ostrowie), 1865,
109199 Koźmian Kajetan (1771-1856). Pamiętniki ... obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815. Oddział II. Tamże [Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. Ludwika Merzbacha], 1858,
109198 Koźmian Kajetan (1771-1856). Pamiętniki... obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815. Oddział I. Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. Ludwika Merzbacha, 1858,
109197 Koźmian Kajetan (1771-1856). Odpowiedź 82 letniego starca do Zygm. Kaczkowskiego. Lwów, 1855.
109196 Koźmian Kajetan (1771-1856). Oda, czytana na publiczném posiedzeniu u Jaśnie Wielmożnego Kajetana Hebdowskiego, Zastępcy Ministra Woyny, i Generała Kommenderuiącego w Obydwóch Gallicyach, w dzień uroczystości zawieszenia orłów francuzkich w Lublinie, przez Kajetana Koźmiana. w Zamosciu, dnia 4 Sierpnia 1809 roku. Warszawa, Druk. Gazety-Korrespondenta, b. r. (1809),
109195 Koźmian Kajetan (1771-1856). Oda, na zawarcie pokoju, w dzień publikacyi onego w Lublinie, 25go Października, 1809 roku Na Posiedzeniu u JW. Ordynata, Prezesa Rządu Centralnego Gallicyów, czytana przez autora Kajetana Koźmiana. Warszawa, Druk. Gazety-Korrespondenta, b. r. (1809),
109194 Koźmian Kajetan (1771-1856). Mowa O życiu i pismach Ignacego Nagurczewskiego, czytana na posiedzeniu publiczném Towarzystwa Królews: Warszawskiego Przyiaciół Nauk, dnia 30 Kwietnia 1811 roku, przez ..., Referendarza w Radzie Stanu, Członka tegoż Towarzystwa. (W Rocznikach Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, t. IX, 1816, str. 233-250).
109193 Koźmian Kajetan (1771-1856). Mowa przy żałobnym obchodzie zgonu, Stanisława Mokronowskiego bywszego Generała Leytnanta Woysk Polskich. W kościele Ś. Krzyża powiedziana. Przez Kaietana Koźmiana. Dnia 6. Listopada 1821. Wydanie drugie. Warszawa, druk. N. Glücksberga, Księgarza i Typografa Uniwersytetu, 1822,
109192 Koźmian Kajetan (1771-1856). Mowa przy żałobnym obchodzie zgonu Stanisława Mokronowskiego bywszego Generała Leytnanta Woysk Polskich. W kościele S. Krzyża powiedziana Przez Kajetana Koźmiana. Dnia 6. Listopada 1821. Warszawa, druk. N. Glücksberga Typografa Uniwersytetu, 1821,
109191 Koźmian Kajetan (1771-1856). Mowa przy żałobnym obchodzie zgonu Stanisława Mokronowskiego, bywszego Jenerała Lejtnanta wojsk polskich, w kościele św. Krzyża powiedziana przez ... d. 6 Listopada 1821. Warszawa, druk. Glücksberga,
109190 Koźmian Kajetan (1771-1856). Mowa na pogrzebie Marcina Badeniego Senatora Woiewody i Ministra Sprawiedliwości Królestwa Polskiego. Miana przy złożeniu zwłok Jego w Kościele OO. Kapucynów. Przez Kaietana Kozmiana, R. S. (Radcę Stanu). Dnia 15 Listopada 1824 roku, w Warszawie. Warszawa, druk. N. Glücksberga, Typografa Uniwersytetu, 1824,
109189 Koźmian Kajetan (1771-1856). Hymn żałobny na obchod zgonu B... Jana Pawła Łuszczewskiego dawniéy M... K... spr... i do... □... Świątyni Izys. w d... 14... m... r... p... św... 5812. przez B... K... Kozmiana. W Warszawie, b. r. (1812),
109188 Koźmian Kajetan (1771-1856). Hymn z okazyi rocznicy koronacyi Nayiaśnieyszego Napoleona Wielkiego. Cesarza Francuzow Krola Włoskiego, Protektora Ligi Reńskiey etc. etc: na Teatrze Publicznym przez Artystów Narodowych śpiewany w dniu 1. Grudnia poprzedzaiącym Uroczystość. B. m. b. r. (Warszawa, 1808),
109187 Koźmian Kajetan (1771-1856). The Georgics of Poland, a poem in four books by ... (Przekład z polskiego, wyjątki z uwagami). Londyn, (1845?),
109186 Koźmian K.
109185 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Przegendza Walenty. (List pasterski zawierający zalecenia w związku z przedłużeniem Jubileuszu w diecezji, inc.: Jubileusz Wielki od dnia 17 Września 1826. w Dyecezyi Naszéy trwaiący, iuż zbliża się do końca..., z datą: Warszawa, 31 I 1827). B. m. b. r. (Warszawa, 1827),
109184 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Przegendza Walenty. (List pasterski dotyczący organizacji Jubileuszu w diecezji, inc.: Rozporządziwszy zaprowadzenie Jubileuszu w Włocławku, w Kaliszu i Częstochowie przez sześć miesięcy trwać mającego..., z datą: Włocławek, 15 IX 1826). B. m. b. r. (Włocławek, 1826),
109183 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Przegendza Walenty. (List pasterski dotyczący ogłoszenia jubileuszu roku 1825, inc.: Odebrawszy od Oyca Ś. Leona XII. Ogłoszenie wielkiego Jubileuszu..., z datą: Warszawa, 15 XII 1824). B. m. b. r. (Warszawa, 1824),
109182 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Przegendza Walenty. (List pasterski w sprawie nauczania zasad wiary, inc.: Rozporządzeniem Naszém pod dniem 5m Kwietnia r. b. Przepisaliśmy iednostayny porządek Nabożeństwa dla wszystkich Kościołów Parafialnych Dyecezyi Naszéy..., z datą: Warszawa, 19 X 1824). B. m. b. r. (Warszawa, 1824),
109181 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Misiński Józef. (List pasterski zalecający modły za zmarłego papieża Piusa VII, inc.: Już Was Naymisli w Chrystusie Bracia! powtórnie zasmucamy..., z datą: Kalisz, 8 X 1825). B. m. b. r. (Kalisz, 1824),
109180 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Misiński Józef. (List pasterski zawierający zalecenia na okres Wielkiego Postu, inc.: Doczekaliśmy się, Naymilsi Bracia, z nieograniczonéy Dobroci i Miłosierdzia Boskiego, czasu Czterdziestodniowego Postu..., z datą: Kalisz, 6 III 1824). B. m. b. r. (Kalisz, 1824),
109179 (Koźmian Józef Szczepan, z Rzeczycy, biskup kujawsko-kaliski, 1773-1831), Misiński Józef. (List pasterski zalecający modlitwy za duszę śp. Szczepana Hołowczyca, arcybiskupa warszawskiego, inc. Nie dawnym czaśem (!), Listem Naszym Pasterskim, ogłosiliśmy Wam Naymilsi w Chrystusie Bracia, o objęciu przez Nas Rządów Dyecezyi..., z datą: Kalisz, 2 IX 1823). B. m. b. r. (Kalisz, 1823),