Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
271 Abłamowicz Josephus. De vertigine. Dissertatio inauguralis medica, quam... publico medicorum judicio submittit. Vilnae, in typographia dioecesana Congreg. Missionis, 1828,
272 Abłamowicz Marya,
273 Aborigen. Głos wołającego na puszczy. T. Paprocki, 1896,
274 About Edmund. (1828–1885). Album pułku, powieść. Toruń, Rakowicz, 1869,
275 About Edmund. (1828–1885). Córka pastora, powieść. Toruń, Rakowicz, 1869,
276 About Edmund. (1828–1885). Etienne, opowiadanie tłum. z francusk. (Odbitka z Gazety toruń.) Toruń, Rakowicz, 1869,
277 About Edmund. (1828–1885). Księżniczka Ermancya, powieść, przekład z 9. wydania. Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskiego, 1888,
278 About Edmund. (1828–1885). Kwestye pieniężne, zabezpieczenie (asekuracya) przez... Z przedmową E(ugène) Reboul i zdaniem Michała Chevalier, przekład z francuzkiego Karola Forstera (Biblioteka podręczna nauk moralnych i politycznych, tom XVII). Berlin, wyd. Księgarnia B. Behra (E. Bock), druk. Juliusza Sittenfelda, 1867,
279 About Edmund. (1828–1885). Małżeństwa prowincyonalne. (Odcinek z Gazety warszawskiéj). Warszawa, M. Orgelbrand, 1869,
280 About Edmund. (1828–1885). Miasta i wsie we Francyi;
281 About Edmund. (1828–1885). Morderca, komedyja w 1 akcie..., przekład A. Walewskiego. (Biblioteka teatrów amatorskich Nr. 15). Lwów, F. H. Richter, druk. Gazety Narodowéj, 1879,
282 About Edmund. (1828–1885). Nos notaryusza, powiastka z francuzkiego. (Zbiór powieści T. XII). Toruń, Rakowicz, 1870,
283 About Edmund. (1828–1885). Turkos, tłomaczył Stan. Bojcza (Odcinek z Gazety Polskiej). Warszawa, M. Orgelbrand, (1869?),
284 About Edmund. (1828–1885).
285 Abraham,
286 Abraham syn Maimonidesa. Listy (po hebrajsku). Wilno, 1821,
287 Abraham Moses Ben,
288 Abraham Władysław (1860–1941). L'affaire Muskata 1306–1310. (Nadbitka z Bulletin de l'Academie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1893,
289 Abraham Władysław (1860–1941). Exhortatio visitationis synodalis z dyecezyi Włocławskiej z w. XIV. wydał... (Odb. z t. V Archiwum Komisyi histor. Akademii Umiej.). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888,
290 Abraham Władysław (1860–1941). O justycyaryuszach w Polsce w XIV i XV wieku. (Odbitka z t. XIX Rozpraw Wydziału historyczno-filozoficznego Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885,
291 Abraham Władysław (1860–1941). La première lutte entre l'église et l'état en Pologne. (Nadbitka z Bulletin de l'Académie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1895,
292 Abraham Władysław (1860–1941). Organizacya Kościoła w Polsce do połowy w. XII. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. im. Ossolińskich, 1890,
293 Abraham Władysław (1860–1941). Początek biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie. Nadb. z Rocznika Krakowskiego, t. IV, 1900. (Kraków, 1900),
294 Abraham Władysław (1860–1941). Początki prawa patronatu w Polsce. Nap.... (Odbitka z Przeglądu Sądowego i Adm.). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1889,
295 Abraham Władysław (1860–1941). Pojęcie i stanowisko kradzieży w prawie polskiem. Napisał... (Odbitka z IV zeszytu I Rocznika Przeglądu Akademickiego). Kraków, Druk. Związkowa, 1882,
296 Abraham Władysław (1860–1941). O powstaniu dziesięciny swobodnej. Studyum z dziejów prawa kościelnego w Polsce. (Nadb. z Biblioteki Warszawskiej, 1891, t. IV), b. m. i b. r.,
297 Abraham Władysław (1860–1941). Prawo małżeńskie kościelne w porównaniu z prawem małżeńskiem austryackiem według wykładów... Lwów, 1897,
298 Abraham Władysław (1860–1941). Proces inkwizycyjny w ustawach Innocentego III i we współczesnej nauce. (Odbitka z t. XX Rozpraw Wydziału histor.-filoz. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887,
299 Abraham Władysław (1860–1941). Przemówienie Rektora Uniwersytetu Lwowskiego prof. dr... dnia 10 października 1899 podczas uroczystości otwarcia nowego roku uniwersyteckiego 1899/1900. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1899,
300 Abraham Władysław (1860–1941). Pierwszy spór kościelno-polityczny w Polsce. (Odczyt na publicznem posiedzeniu Akademii w d. 3 maja 1895 r.). (Odbitka z XXXII tomu Rozpraw Wydziału histor.-filoz. Akademii Umiej.). Kraków, Spółka wydawnicza, druk. Uniw. Jag., 1895,