Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
26950 Dowod. Dowod rocznego postępku z Moralności, Prawa, Historyi, Fizyki, Mechaniki, Kopalnopisma, Zwierzętopisma, Rolnictwa, Ogrodnictwa, Logiki, Matematyki, Jeometryi praktyczney i teoryczney, Algebry, Wymowy, Poezyi, z Grammatyki Polskiego i Łacińskiego Językow, Nauki Chrześciańskiey i moralney, Jeografii, Arytmetyki, Tłómaczenia Klassycznych Autorow, Charakterow, Tudziesz z Językow: Rossyiskiego, Francuzkiego i Niemieckiego, oraz z Rysunkow i Muzyki, przez uczniow szkoły publiczney Krozkiey pod dozorem XX. Karmelitow dawney obserwancyi zostaiącey w Roku 1806. Miesiąca Czerwca 27. Dnia okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów,
26951 Dowod. Dowod rocznego postępku z Nauki Chrześciańskiey i Moralnéy, Arytmetyki, Jeografii, Grammatyki Językow Polskiego i Łacińskiego, Wymowy i Poezyi, Jeometryi, Trygonometryi, Jeometryi praktyczney, Solidometryi, Algiebry, Jeometryi wyższey o liniach krzywych, Architektury Cywilney i Loiki, Ogrodnictwa, Zoologii, Fizyki, Chemii, Botaniki, Mineralogii, Prawa przyrodzonego, Politycznego, Ekonomiki Polityczney, Prawa Narodow, Historyi powszechney, Mitologii, Literatury Łacińskiey; Językow: Rossyyskiego, Greckiego, Francuzkiego i Niemieckiego; Kaligrafii, Rysunkow Topograficznych i Malarskich Przez Uczniow Gymnazyum Mińskiego w dniu 28 Czerwca Roku 1811 okazany. Mińsk, w Druk. Rządowej,
26952 Dowod. Dowod rocznego postępku pod zaszczytem Przeswietnego Sądu Ziemskiego Powiatu Nowogrodzkiego pod prezydencyą Wielmoznego Jmsci Pana Eleuterego Siemiradzkiego okazany przez uczniow szkół powiatowych Nowogrodzkich Zgromadzenia XX. Domini kanow dnia 28 Czerwca Roku 1801. B. m. b. r. (1801),
26953 Dowod. Dowod rocznego postępku w naukach młodzi cwiczącey się w szkole publiczney powiatowey Rosienskiey utrzymywaney przez Zgromadzenie XX. Szkół Pobożnych okazany roku 1809 Mca Czerwca 27 Dnia. Wilno, J. Zawadzki, (1809),
26954 Dowod. Dowod rocznego postępku pod zaszczytem JO. X. Józefa Arnulfa Giedroycia biskupa dyecezyi Żmudzkiey, tudzież J. W. Leop. Górskiego marszałka, przez uczniów w szkole publ. Telszewskiej o 6 klasach utrzymywanej przez XX. Bernardynów okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, 1817,
26955 Dowod. Dowod rocznego postępu uczniów szkoły publiczney Teofilpolskiéy XX. Trynitarzów, W Naukach: Chrześciiańskiéy, moralnéy, Grammatyki ięzyków: Polskiégo i Łacińskiégo, Arytmetyki, Jeografii, Jeometryi, Prawa Przyrodzonego, i Politycznego, Historyi Dziejów ludzkich, Historyi Greckiey, Jeografii Fizyczno matematycznéy, Rolnictwa, ięzyków: Rossyyskiego, Francuzkiego, Niemieckiego, oraz Rysunków Malarskich i Topograficznych. Na Popis w przytomności Prześwietnych Obywateli Dnia 30. Miesiąca Czerwca. 1819. Roku okazany. Krzemieniec, 1819,
26956 Dowod. Dowod rocznego postępku uczniów Szkoły Publ. Teofilpolskiej XX. Trynitarzów. W Naukach Chrześciańskiéj, Moralnej, Gramatyki Języków: Polskiego i Łacińskiego, Arytmetyki, Jeografii, Wymowy, Prawa Przyrodzonego, Politycznego, Ekonomiki Politycznéj; Historyi: Dziejów Ludzkich, Greckiej, Państwa Rossyjskiego i Polskiéj; Jeometryi Teoretycznéj i Praktycznéj, Trygonometryi, Geodezyi, Równoważenia i Algebry; Ogrodnictwa, Rolnictwa, Fizyki i Loiki. Języków: Rossyjskiego, Francuskiego i Niemieckiego; oraz Rysunków Topograficznych i Figurnych. Na popisie, w Przytomności Prześwietnych Obywateli Dnia 30. Czerwca 1821 Roku okazany. Krzemieniec, 1821,
26957 Dowod. Dowod rocznego postępku z Wymowy i Poezyi, z Nauki Moralnéy, Prawa przyrodzonégo, politycznégo, Ekonomiki politycznéy i Prawa Narodów: z Historyi, Mythologii, Jeografii, z Ogrodnictwa, Rolnictwa, i Fizyki, z Jeometryi, Trygonometryi, Jeodezyi, Solidometryi, i Algebry, z Grammatyki Języków Łacińskiego i Polskiego; z Nauki Moralnéy, Jeografii, Arytmetyki i charakterów, tudzież z języków Rossyyskiego, Francuzkiégo, i Niemieckiégo, oraz z Rysunków. Przez Uczniów Gymnazium przy Imperatorskim Wileńskim Uniwersytecie w Dniach 25, 26 i 27 Czerwca 1808. Roku. okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1808),
26958 Dowod. Dowod rocznego postępu uczniów Gymnazium przy Imperatorskim Wileńskim Uniwersytecie w Naukach: Grammatyki języków Polskiégo i Łacińskiégo, Chrześcijańskiéy, Moralnéy, Arytmetyki, Geometryi we wszystkich częściach, Algebry, Loiki, Ogrodnictwa, Rolnictwa, Fizyki, Wymowy, Poezyi, Prawa Przyrodzonégo, Politycznégo, Ekonomiki Politycznéy, Prawa Narodów, Jeografii, Historyi, Mytologii; języków: Rossyysskiégo, Greckiégo, Francuzkiégo, i Niemieckiégo, oraz Rysunków na popisach publicznych Roku 1810 w dniach czerwca okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1810),
26959 Dowod. Dowod rocznego postępku przez Uczniów Gimnazjum Wileńskiego dany Roku 1804 Dnia 28 Czerwca. Z Języków Polskiego i Łacińskiego, z Nauki Chrześciańskiéy i Moralnéy, Jeografii, Arytmetyki, Charakterów. Tudzież z Językow Francuskiego, Niemieckiego i Rossyiskiego. B. m. b. r. (Wilno, 1804),
26960 Dowod. Dowod rocznego postępku przez Uczniów Gimnazium Wileńskiego dany Roku 1804. Dnia 27. Czerwca. Z Nauki Moralnéy, Prawa Przyrodzonego i Politycznego, z Historyi Dziejow ludzkich i Jeografii — z Fizyki, Rolnictwa, Ogrodnictwa i Mechaniki — z Gometryi (!) teoryczney i praktyczney, Trygonometryi, Jeodezyi, Równoważenia, Solidometryi i Rysunkow mierniczych — z Wypisów Łacińskich do Nauki Moralnéy, Historyi Dziejów Ludzkich, Historyi Naturalney, Rolnictwa i Ogrodnictwa stosownych. B. m. b. r. (Wilno, 1804),
26961 Dowod. Dowod rocznego postępku przez Uczniów Gimnazjum Wileńskiego dany Roku 1805. Dnia 27. Czerwca, z Grammatyki ięzyka Łacińskiego i Polskiego, z Nauki Chrześciańskiey i Moralney, Geografii, Arytmetyki, Charakterów. — Tudzież z Językow Rossyiskiego, Francuzkiego i Niemieckiego: Oraz z Rysunkow. B. m. b. r. (Wilno, 1805),
26962 Dowod. Dowod rocznego postępku Z Wymowy i Poezyi. Prawa, Moralnéy (!) i Historyi. Z Ogrodnictwa, Początków Astronomii, z Fizyki i Początków Chemii. Z Geometryi, Trygonometryi, Praktyki Geometrycznéy, Bryłomierstwa i Algebry. Z Grammatyki ięzyków Łacińskiego i Polskiego, z Nauki Chrześciańskiéy i Moralnéy, Geografii, Arytmetyki, Charakterów. Tudzież z języków Rossyyskiego, Francuzkiego i Niemieckiego; oraz z Rysunków. Przez Uczniów Gimnazium Wileńskiego pod Dozorem Tomasza Życkiego... dyrektora. W dniach 26. i 27. Czerwca 1805 Roku okazany. B. m. b. r. (Wilno 1805),
26963 Dowod. Dowod rocznego postępku z Wymowy i Poezyi. z Nauki Moralney, Prawa przyrodzonego, politycznego, Ekonomiki polityczney i Prawa narodow. z Historyi, Mythologii, Geografii. z Ogrodnictwa, Rolnictwa i Fizyki, z Geometryi, Trygonometryi, praktyki. Solidometryi i Algebry. Z Grammatyki Językow Łacińskiego i Polskiego. z Nauki Chrześciańskiey i moralney, Geografii, Arytmetyki i charakterów; tudzież z językow Rossyiskiego, Francuzkiego i Niemieckiego: oraz z Rysunkow przez Uczniow Gimnazium Wileńskiego Pod Dozorem Tomasza Życkiego ... dyrektora w Dniach 26. i 27. Czerwca 1806. Roku okazany. Wilno, druk XX. Bazylianów, (1806),
26964 Dowod. Dowod rocznego postępku przez Uczniow Gimnazium Wilenskiego dany Roku 1806. Dnia 27. Czerwca. Z Grammatyki Ięzyka Łacińskiego i Polskiego, z Nauki Chrześciańskiey i Moralney z Geografii, Arytmetyki i Charakterów. Tudzież z Językow Rossyiskiego, Francuzkiego i Niemieckiego. Na koniec z Rysunkow. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1806),
26965 Dowod. Dowod rocznego postępku z Wymowy i Poezyi. Z Geometryi, Trygonometryi, Solidometryi i Algebry. Z Ogrodnictwa, Rolnictwa, Początków Astronomii i z Fizyki. Z Nauki Moralnéy, Prawa przyrodzonégo, politycznégo, Ekonomiki politycznéy i Prawa Narodów. Z Historyi, Geografii i Mythologii. Z Grammatyki powszechney z przystosowaniém Języka Łacińskiégo do Polskiégo. Z Arytmetyki, Geografii, Nauki Moralnéy i Chrześciańskiéy. Z Języków Rossyiskiego, Francuzkiégo i Niemieckiégo: oraz z Rysunków. Przez Uczniów Gimnazium Wileńskiégo, Pod Dozorem Tomasza Życkiego... dyrektora w Dniach 26. i 27. Czerwca 1807. Roku okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1807),
26966 Dowod. Dowod rocznego postępku z Grammatyki po wszechnéy z przystosowaniém języka Łacińskiego do Polskiégo. Z Arytmetyki, Jeografii, Nauki moralnéy i Chrześciańskiéy. Z Języków Rossyiskiégo, Francuzkiégo i Niemieckiégo oraz z Rysunków przez Uczniow Gimnazium Wileńskiego pod dozorem Tomasza Życkiego... dyrektora Dnia 27. Czerwca 1807. Roku okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1807),
26967 Dowod. Dowod rocznego postępku Przez Uczniów Gymnazium Wileńskiego dany Roku 1809. Dnia 28 Czerwca z Wymowy i Poezyi, z Nauki Moralney, Prawa przyrodzonego, politycznego, Ekonomiki polityczney, i Prawa Narodów, z Historyi, Mythologii, Jeografii, oraz z Języka Francuzkiego. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1809),
26968 Dowod. Dowod rocznego postępku przez uczniów klas wyższych w szkołach powiatowych Wileńskich dany z nauki itd. r. 1800
26969 Dowod. Dowod rocznego postępku przez Uczniow Klass Pierwszey i Drugiey, w Szkołach Akademickich Wileńskich. Dany Roku 1801 Dnia 27 Czerwca z języków Polskiego i Łacińskiego, z nauki Chrześciańskiey i Moralney, Jeografii, Arytmetyki, Charakterów. Tudzież z Języków Francuskiego, Niemieckiego i Rysunków. B. m. b. r. (1801),
26970 Dowod. Dowod Ubikacyi sprawiedliwéj dóbr lennych Czarnéj Kamionki z odpowiedzią na wszystkie zarzuty strony przeciwnéj. Wenecya, druk. Piotra Naratowicza, 1862,
26971 Dowody. Dowody (bez osob. tyt.). Bez m. druku b. r. (1830 lub 1831),
26972 Dowódzca. Były Dowódzca Gwardyi Narodowej,
26973 Dowódzca. Dowódzca tegoż pułku,
26974 Dowódzca. Naczelny Dowódzca sił zbrojnych województwa krakowskiego. Rodacy! (Wezwanie do pomocy powstaniu, z datą: 30 III 1863.). B. m. b. r.,
26975 Dowojna Sylwestrowicz Aleksander (1857—1911).
26976 Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław (1849—1919). Patarles ir dainos. Tylża, 1889,
26977 Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław (1849—1919). Podania żmujdzkie. Zebrał i dosłownie spolszczył ... Cz. I—II. (Biblioteka Wisły wychodząca pod red. i nakł. Jana Karło wicza, t. XII—XIII). Warszawa, skład główny w Księgarni M. Arcta, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1894,
26978 Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław (1849—1919). Wiadomość o świeceniu łuczywem w chatach wiejskich na Litwie. (Odb. ze Zbioru Wiadom. do Antropol. Kraj., XV, 3). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890,
26979 Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław (1849—1919).