Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107775 Kowalewskij Nikołaj Osipowicz (1840-1891). O krowienosnoj sistiemie pieczeni Prof. N. Kowalewskago czitano w zasiedanii Siekcyi Anatomii i Fiziołogii V-go Sjezda Jestiestwoispytatielej i Wraczej w Warszawie, 2 sientiabria 1875 g. Warszawa, tip. K. Kowalewskago, (1875),
107774 Kowalewskij E. P.
107773 Kowalewskij dr.
107772 Kowalewskij.
107771 Kowalewski Władimir Iwanowicz.
107770 Kowalewski W., czeladnik.
107769 Kowalewski Tomasz ks. (1857-1928).
107768 Kowalewski Tomasz ks. (1857-1928). Zbiór modlitw dla młodzieży wyznania rzymsko-katolickiego. Wydał Ks. T. Kowalewski, Nauczyciel Religii w Gimnazyum Żeńskiem i Szkole Miejskiej w Płocku. Warszawa, Leppert i S-ka, Druk. Kupiecka, (Gebethner i Wolff), 1893,
107767 Kowalewski Tomasz ks. (1857-1928). Ogłoszenie. Pismo Święte. Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Część pierwsza Cztery Ewangelie św. (Warszawa), Leppert i S-ka, Druk. Kupiecka, b. r. (1893),
107766 Kowalewski Tomasz ks. (1857-1928). Katechizm rzymsko-katolicki większy. Dla użytku szkolnego i domowego. Ułożył Ks. ..., Dziekan Płocki, Nauczyciel Religii w Gimnazyum Żeńskiem w Płocku. Wyd. pierwsze, ozdobione 17 rysunkami. Część I. O wierze, to jest Wykład prawd wiary albo Dogmatyka katolicka. Warszawa, Druk. Warszawskiego Towarzystwa Akcyjnego Artystyczno-Wydawniczego, (Gebethner i Wolff), 1900,
107765 Kowalewski Tomasz ks. (1857-1928). Historya Kościoła katolickiego. Do użytku szkolnego i domowego ułożył Ks. ..., Nauczyciel Religii w Gimn. Żeńskiem i Szkole Miejskiej w Płocku. Wydanie drugie. Tamże [Warszawa, Leppert i C°, Druk. Kupiecka], 1893,
107764 Kowalewski Tomasz ks. (1857-1928). Historya Kościoła katolickiego. Do użytku szkolnego i domowego ułożył Ks. ..., Nauczyciel Religii w Gimn. Żeńskiem i Szkole Miejskiej w Płocku. Warszawa, Leppert i C°, Druk. Kupiecka, 1892,
107763 Kowalewski Tomasz ks. (1857-1928). Historya Biblijna Nowego Testamentu. Do użytku szkolnego i domowego ułożył Ks .., Nauczyciel Religii w Gimnazyum Żeńskiem i Szkole Miejskiej w Płocku. Wydanie drugie z 32-ma rysunkami i dwiema mapami. Płock, druk. K. Miecznikowskiego, (Warszawa, Gebethner i Wolff), 1898,
107762 Kowalewski Tomasz ks. (1857-1928). Historya Biblijna Starego Testamentu. Do użytku szkolnego i domowego ułożył Ks ..., Nauczyciel Religii w Gimnazyum Żeńskiem i Szkole Miejskiej w Płocku. Wydanie drugie z 30-ma rysunkami i dwiema mapami. Płock, druk. K. Miecznikowskiego, (Warszawa, Gebethner i Wolff), 1898,
107761 Kowalewski Tomasz ks. (1857-1928). Historya biblijna Starego i Nowego Testamentu. Ułożył Ks. ..., Nauczyciel Religii w Gimnazyum Żeńskiem i Szkole Miejskiej w Płocku. Część pierwsza. Historya Starego Testamentu. Płock, druk. Mieczysława Gutkowskiego, 1897,
107760 Kowalewski Tadeusz, ze Szwajcarii.
107759 Kowalewski Stefan, z Tyflis (Tbilisi).
107758 Kowalewski Szczewerdykowicz Alka.
107757 Kowalewski S., z Barb...
107756 Kowalewski Roman, lekarz (zm. 1876).
107755 Kowalewski (Kowalewskij) Oskar dr (1819-?).
107754 Kowalewski (Kowalewskij) Oskar dr (1819-?). Primienienije elektriczestwa k tierapii, akuszerstwu i chirurgii; k głaznym i usznym bolezniam, so wkluczenijem gałwanokaustiki, obrabotannoj po nieizdannym rukopisiam profiessora i diriektora chirurgiczeskoj i oftałmołogiczeskoj klinik w Briesławlskom uniwiersitietie, doktora miedicyny i chirurgii A. F. Middeldorpfa i zubnoj gałwanokausticzeskoj mietody doktora miedicyny i chirurgii Bruka. Soczinienije Oskara Kowalewskago doktora miedicyny, czlena Impieratorskago obszczestwa jestiestwoispytatielej w Moskwie, Impieratorskago Wolnago ekonomiczeskago obszczestwa i Obszczestwa russkich wraczej w S. Pietierburgie. S 74 politipażami. Lejpcig (Leipzig), w tipografii Wilgelma Bensza, w S. Pietierburgie w kniżnom magazinie Kożanczikowa, w Moskwie w kniżnom magazinie Sołowjewa, w Warszawie w kniżnom magazinie Kożanczikowa, 1866,
107753 Kowalewski (Kowalewskij) Oskar dr (1819-?). O fiziołogiczeskoj ili gimnasticzeskoj ortopiedii, sozdannoj doktorom Diuszennom na osnowanii elektro-fiziołogiczeskich i elektro-patołogiczeskich izsledowanij myszecznoj sistiemy. Doktora miedicyny Oskara Kowalewskago. Ortopiedijaruki. Wypusk pierwyj, s politipażem. S. Pietierburg, Tip. Diepartamienta wnieszniej torgowli, 1857,
107752 Kowalewski (Kowalewskij) Oskar dr (1819-?). Otczot po leczebnice doktora Kowalewskago w S.-Pietierburgie, za 1867 g. (Odb. z: Siewiernaja Poczta 1868). (S.-Pietierburg), Tip. Ministierstwa wnutriennych dieł, b. r. (1868),
107751 Kowalewski (Kowalewskij) Oskar dr (1819-?). Nonnulla de trichosi et trichomate. Dissertatio inauguralis medico-pathologica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Universitate Literarum Caesarea Dorpatensi ad gradum doctoris medicinae rite impetrandum publice defendet auctor Oskar Kowalewski, Medicus primi ordinis. Dorpati Livonorum, Typis Henrici Laakmanni, MDCCCXLVII (1847),
107750 Kowalewski (Kowalewskij) Oskar dr (1819-?). Gałwano-tierapija ili wraczebnoje primienienije postojannago gałwaniczeskago toká, po sposobu bierlinskago wracza doktora Robierta Remaka. Obrabotał Oskar Kowalewskij, doktor miedicyny, czlen obszczestw Impieratorskago wolnago ekonomiczeskago i russkich wraczej w S. Pietierburgie. S dwumja czertieżami. Pribawlenije k pierwoj czasti jego soczinienija: Ob elektriczestwie i mietodiczeskom jego primienienii k wraczebnym celam. Sankt Pietierburg, Tip. Impieratorskoj Akadiemii nauk, 1859,
107749 Kowalewski (Kowalewskij) Oskar dr (1819-?). O miestnoj faredizacii ili mietodiczeskom wraczebnom upotrieblenii magnitnoj i gałwaniczeskoj indukcii po sposobu pariżskago wracza doktora Diuszenna (Duchenne de Boulogne.) Doktora miedicyny Nadw. Sow. Oskara Kowalewskago. Tamże [S. Pietierburg, Tip. Diepartamienta wnieszniej torgowli], 1857,
107748 Kowalewski (Kowalewskij) Oskar dr (1819-?). Elektro-fiziołogija myszecznoj sistiemy po Diuszennu. Doktora miedicyny Oskara Kowalewskago. S. Pietierburg, Tip. Diepartamienta wnieszniej torgowli, 1857,
107747 Kowalewski (Kowalewskij) Oskar dr (1819-?). Ob elektriczestwie i mietodiczeskom jego primienienii k wraczebnym celam. Rukowodstwo, sodierżaszczeje w siebie: I. Farmakodinamiku elektriczestwa, II. Istoriju elektro-tierapii, III. Elektro-fiziku, IV. Elektro-fiziołogiju, V. Mietody elektriczeskich leczenij i faredizaciju w osobiennosti, VI. Elektro-diagnostiku, VII. Elektro-patołogiju, VIII. Elektro-tierapiju, IX. Elektro-chirurgiju, i X. Primienienije elektriczestwa k akuszerstwu. Soczinienije doktora miedicyny Oskara Kowalewskago. Czasť pierwaja. S 57 politipażami. Farmakodinamika elektriczestwa. Istorija elektro-tierapii. Elektrofizika. Elektro-fiziołogija. Mietody elektriczeskich leczenij i elektro-diagnostika. Sanktpietierburg, Tip. Impieratorskoj Akadiemii nauk, 1858,
107746 Kowalewski N.