Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107332 Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879). Odsiecz smoleńska i pokój polanowski. (Odb. z Czasu. Dodatek miesięczny na październik). Kraków, Druk. Czasu, 1858,
107333 Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879). Prospekt. Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich. Opisana historycznie przez Edwarda Kotłubaja. Z drzeworytami Michała Starkmana. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1857,
107334 Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879). Życie Janusza Radziwiłła ś. Państwa Rzymskiego Xiążęcia na Birżach i Dubinkach, Hrabi na Newlu i Siebieżu; Wojewody Wileńskiego, Hetmana Wielkiego W. X. L. Mścisławskiego, Kazimirskiego, Kamienieckiego, Sejwenskiego, Bystrzyckiego, Retowskiego, etc. Starosty. Przez Edwarda Kotłubaja. Wilno i Witebsk, nakł. M. Mindelsohna Księgarza, druk. A. Marcinowskiego, 1859,
107335 Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879).
107329 Kotłów.
107330 Kotłowi palacze.
107328 Kotliska.
107326 Kotlinskij Aleksandr. Oda. Gołos sierdca, na smierť caria-muczenika impieratora Aleksandra II-go. 1-go marta 1881 goda. W pamiať wielikago monarcha. Głubokskago błagoczinnago, swiaszczennika Aleksandra Kotlinskago. Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, 1882,
107327 Kotlinskij Aleksandr. Torżestwo oswiaszczenija cerkwi w m. Głubokom (Disnienskago ujezda). (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej 1787). Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, b. r. (1878),
107325 Kotliniak Ant. S.
107323 (Kotlarze). (Zaproszenie bez tytułu, inc.: Ucznie zgromadzenia kotlarskiego Zapraszają Braci Rodaków na Nabożeństwo za pomyślność Ojczyzny w dniu 11m Października r. b. to jest w Piątek o godzinie 10ej z rana w Kościele O.O. Kapucynów). B. m. b. r. (1861),
107324 (Kotlarze). (Zaproszenie bez tytułu, inc.: Zgromadzenie majstrów kotlarskich wraz z Czeladzmi Zapraszają na Nabożeństwo do Kościoła X.X. Bernardynów za pomyślność Ojczyzny w dniu 27ym Września r. b. o godzinie 10 z rana odbyć się mające). B. m. b. r. (1861),
109888 Kotlariewskij Niestor Aleksandrowicz (1863-1925),
107313 Kotlariewskij Iwan Pietrowicz (Kotlarewśkyj Iwan Petrowycz) (1769-1838). Jenieida na małorossijskij jazyk pierieliciowannaja I. Kotlariewskim. (Dieszowaja Bibliotieka No 84). S.-Pietierburg, izd. A. S. Suworina, b. r. (1889),
107314 Kotlariewskij Iwan Pietrowicz (Kotlarewśkyj Iwan Petrowycz) (1769-1838). Persze wydannie Enejidy I. Kotlarewśkoho peredrukowane w stolitniu ricznyciu joho Kosztom i zachodom Naukowoho Towarystwa Imeni Szewczenka. Lwów, Druk. Naukowoho Towarystwa Imeni Szewczenka, (Księg. Instytutu Stauropig.), 1898,
107315 Kotlariewskij Iwan Pietrowicz (Kotlarewśkyj Iwan Petrowycz) (1769-1838). Moskal-czariwnyk małorossijskaja opiera w odnom diejstwii. (Dieszowaja Bibliotieka No 82). S.-Pietierburg, izd. A. S. Suworina, b. r. (1889),
107316 Kotlariewskij Iwan Pietrowicz (Kotlarewśkyj Iwan Petrowycz) (1769-1838). Moskal czarownik. Ukrainskij wodewil w odnom dijstwiju. Kołomyja, nakł. i druk. Michaiła M. Biłousa, (Lwów, Księg. Instytutu Staurop.), 1898,
107317 Kotlariewskij Iwan Pietrowicz (Kotlarewśkyj Iwan Petrowycz) (1769-1838). Natałka Połtawka małorossijskaja opiera w dwuch diejstwijach. (Dieszowaja Bibliotieka No 83). S.-Pietierburg, izdanije A. S. Suworina, b. r. (1889),
107318 Kotlariewskij Iwan Pietrowicz (Kotlarewśkyj Iwan Petrowycz) (1769-1838). Natałka Połtawka. Ukrainskaja opiera w 2-ch diejstwijach. Soczinienije I. P. Kotlariewskago. Moskwa, izd. knigoprodawca Je. A. Gubanowa, 1889,
107319 Kotlariewskij Iwan Pietrowicz (Kotlarewśkyj Iwan Petrowycz) (1769-1838). Natałka Połtawka. Komedioopera w dwoch dijach Iwana Kotlarewskoho. Juwilejne wydanie w 100-litni rokowyny widrodżenia ukrajińsko-ruskoji literatury. (Ruska Dramatyczna Biblioteka wydawana Towarystwom Ruska Besida u Lwowi. I. wypusk). Lwiw, Druk. Naukowoho Towarystwa imeny Szewczenka, 1898,
107320 Kotlariewskij Iwan Pietrowicz (Kotlarewśkyj Iwan Petrowycz) (1769-1838). Połnoje sobranije soczinienij I. P. Kotlariewskago. 1) Natałka Połtawka, 2) Moskal-czariwnyk, 3) Wiergiljewa Enieida. W 1-j raz izdanije illustrirowano. (Bibl. ukrainskich pysateliw, t. I). Kijew, izd. kn. magazina P. F. Panczesznikowa, Żytomir, tip. A. O. Sztierienzona, 1886,
107321 Kotlariewskij Iwan Pietrowicz (Kotlarewśkyj Iwan Petrowycz) (1769-1838). Połnoje sobranije soczinienij na małorossijskom jazykie. I. Enieida. II. Natałka-Połtawka. III. Moskal-Czariwnyk. IV. Oda do kniazia Kurakina. S portrietom, biografijej awtora i słowariom k Enieidie, sostawliennym S. P. Katranowym. Izdanije trietije, pod riedakcyjej J. S. Lewickago. Kijew i Odiessa, izd. kniżnych i muzykalnych magazinow Bolesława Koriejwo, tip. G. D. Fronckiewicza, 1890,
107322 Kotlariewskij Iwan Pietrowicz (Kotlarewśkyj Iwan Petrowycz) (1769-1838).
107302 Kotlariewskij Aleksandr Aleksandrowicz (1837-1881). Driewnosti juridiczeskago byta bałtijskich Sławian. Opyt srawnitielnago izuczenija sławianskago prawa. A. Kotlariewskago. I. Praga, tip. W. Nagiela, 1874,
107303 Kotlariewskij Aleksandr Aleksandrowicz (1837-1881). (Driewnosti juridiczeskago byta bałtijskich Sławian). Położenija. Moskwa, w Sinodalnoj Tipografii, 1874,
107304 Kotlariewskij Aleksandr Aleksandrowicz (1837-1881). Driewnosti prawa bałtijskich Sławian.
107305 Kotlariewskij Aleksandr Aleksandrowicz (1837-1881). Kniga o driewnostiach i istorii pomorskich Sławian.
107306 Kotlariewskij Aleksandr Aleksandrowicz (1837-1881). Byli li małorussy iskonnymi obitatielami Polanskoj ziemli, ili priszli iz-za Karpat w XIV wiekie. A. A. Kotlariewskago. (Odb. z: Osnowy 1862). Sankt-Pietierburg, tip..N. Tiblena i K°, 1862,
107307 Kotlariewskij Aleksandr Aleksandrowicz (1837-1881). O Pogriebalnych Obyczajach jazyczeskich Sławian. Izsledowanije A. Kotlariewskago. Moskwa, izd. K. A. Popowa, w Synodalnoj Tipografii, 1868,
107308 Kotlariewskij Aleksandr Aleksandrowicz (1837-1881). Skazanija ob Ottonie Bambiergskom w otnoszenii slawianskoj istorii i driewnosti. Izsledowanije A. Kotlariewskago. Praga, tip. K. Ł. Kłaudi. 1874,