Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
35609 Florian (de) Jan Piotr Claris (1755—1794). Elizeri Neftali. Poema hebrayskie. Dzieło pośmiertne Floryana z Francuzkiego tłumaczone przez D. E. Krzywoszewskiego. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1807,
16842 Corneille Piotr (1606—1684). Cynna Traiedya P. Kornelia przekładania X. Franciszka Godlewskiego. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1806,
91323 Katalogi. Zawadzki Adam (1814—1875), syn Józefa, pod firmą Józefa Zawadzkiego. 1846. Wiadomość o nowych dziełach, nakładem i drukiem księgarni pod firmą Józefa Zawadzkiego w Wilnie wydanych. Wszystkie te dzieła znajdują się w księgarni pod firmą Zawadzkiego i Węckiego w Warszawie. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, (1846),
91282 Katalogi. Zawadzki Adam (1814—1875), syn Józefa, pod firmą Józefa Zawadzkiego. 1844. Najnowsze dzieła wydawane Na kładem i Drukiem Księgami pod firmą Józefa Zawadzkiego, w Wilnie, znajdujące się w Warszawie w Księgarni pod firmą Zawadzkiego i Węckiego, oraz we wszystkich krajowych i zagranicznych księgarniach. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, (1844),
595 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Józef Frank. (Odb. z Rimembranzy, 1843). Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, (1843),
26949 Dowod. Dowod rocznego postępku Z Wymowy i Poezyi. Z Nauki Moralney, Prawa przyrodzonego i politycznego. Z Historyi starożytney i nowożytney, z Jeografii. Z Ogrodnictwa. Z Fizyki. Geometryi, Trygonometryi, praktyki. Z Algiebry. Z Grammatyki ięzyków Łacińskiego i Polskiego. Z Nauki Chrześciiańskiey i moralney, Ieografii, Arytmetyki i charakterów; tudzież z języków Rossyyskiego, Francuzkiego i Niemieckiego: oraz z Rysunków przez Uczniow Szkoły powiatowey Kieydańskiey, Dnia 27 czerwca 1810 Roku okazany. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, (1810),
39954 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Pamiątka Tomasza Husarzewskiego. Professora Historyi Powszechney i Krytyki. J (!) Franciszka Smuglewicza. Pierwszego Professora Rysunków i Malarstwa w Imperatorskim Uniwersytecie Wilenskim. V (!) głosie Profesora ... Na publicznèm posiedzeniu Imp: Universytetu (!). W publicznèy Bibliotece Akademickièy 15. Wrzesnia. 1808. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, (1808),
39941 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Głos professora... na posiedzeniu publiczném Imperatorskiego Uniwersytetu wileńskiego. Dnia 15. Września 1817. Ku pamiątce zeszłego S. P. X. Jozefa Mickiewicza wysłużonego professora fizyki, w oddziale nauk fizycznych i matematycznych dziekana, kanonika katedry żmudzkiey proboszcza kościoła akademickiego św. Jana. (Odb. z Dziennika Wileńskiego, 1817 t. VI). Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego,
81941 Jeżowski Józef (ur. ok. 1793, zm. 1855). Dodatek do Horacyusza ód celnieyszych objaśnionych przez ... Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego Typografa Imperatorskiego Uniwersytetu, 1824,
82957 Jundziłł Stanisław Bonifacy pijar (pisał też pod imieniem Bonifacy lub Bonifacy Stanisław; 1761—1847). Zoologia krótko zebrana. Część pierwsza. Zwierzęta ssące przez X. ... w Imperatorskim Wilenskim Uniwersytecie Botaniki i Zoologii Profesora Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk Członka. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego Imperat. Uniw. Typografa, 1807,
35763 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Chemiia z zastosowaniem do sztuk i rzemiosł, ułożona przez ... Tom I. Obeymuiący wiadomości wstępne i naukę o ciałach prostych. Ze 4. tablicami na miedzi rytemi. Tom II. Obeymuiący naukę o ciałach złożonych Igo rzędu, z 1. tablicą na miedzi rytą. Tom III. Obeymuiący naukę o ciałach złożonych IIgo i IIIgo rzędu. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego 1827 (t. I)—1828 (t. II)—1829 (t. III),
14636 Chodkiewicz Aleksander hr. (1776—1838). Rozprawa o ciężarze światła przez ... był. Król. Tow. W. P. Nauk,. Imp. St. Petersb. Akad. Nauk., był. Imp. Uniwers. Wileńs., Tow. Mineralog. Petersb., Mineralog. Jeńskiego, Farmaceut. St. Petersburgs., Farmaceut. Wileńsk., oraz innych Towarz. uczonych członka. Wilno, druk. Józ. Zawadzkiego, 1837,
34700 Fijałkowski (Fiałkowski) Antoni ks. (arcybp metropolita mohylowski; 1797—1883). Rozprawa o potrzebie, pożytkach i wpływie historyi kościelnej na teologiczne nauki. Czytana przy otwarciu uroczystem Akademii rzymsko-katol. duchownej. Wilno, druk. Józ. Zawadzkiego, 1834,
70013 Grabowski Piotr ks. Kazanie w dzień pogrzebu J. W. Władysława Oskierki podkom. ptu Rzeczyckiego przez..., proboszcza petrykowskiego w kościele parafialnym Ostrohladowickim 1831 r. d. 7 grudnia miane. Wilno, druk. Józ. Zawadzkiego, 1832,
2071 Ancewicz Bonawentura. Mowa przy żałobnem nabożeństwie za zmarłych fundatorów i dobroczyńców Zakładu Towarzystwa Dobroczynności w kaplicy tego domu r. 1822 dnia 22 grudnia przez... Franciszkana S. T. D. kaznodzieję katedry wileńsk. miana. Wilno, druk. Józ. Zawadzkiego, 1823,
109869 Cappelli Ludwik Alojzy (Capelli, Kappelli), prof. uniw. w Wilnie (1776?—1838). Petrarch uważany jako poeta, filolog i moralista. Rzecz na posiedzeniu akadem. Uniwersytetu Imp. Wileńskiego dnia 15. Listopada 1816 r. czytana w języku francuzkim przez... prof. i dziekana Oddz. Liter. i Sztuk pięknych, tłumaczenie. Wilno, druk. Józ. Zawadzkiego, 1817,
8455 Bogusławski Józef Konstanty ks. (1754—1819). Kazanie na pogrzebie J. W. J. X. Jana z Korwinów Kossakowskiego Bisk. Wileńsk. Prez. T. Dobr. Czł. T. Warsz. Przyj. Nauk. Kawal. Kommandora Ord. Aleks. Newskiego i t. d. w kościele katedraln. wileńskim przez J. W. J. X. ... Ś. T. D. Prez. Kapit. Wice-Officyała kan. katedr. Wileńsk. i Inflan. Prof. Wysłużon. i Dziekana fakult. Nauk moralnych w Imp. Uniwers. Wileńs. Czł. Rady głównego Seminaryum miane dn. 26 Listopada 1808 r. Wilno, druk. Józ. Zawadzkiego, 1808
104015 Belke Gustaw (1810—1873). Mastologia, czyli historya naturalna zwierząt ssących, obejmująca opisy ich rodzajów, gatunków i odmian; z dodatkiem nauki wyrazów zoograficznych, i wiadomości o szczątkach zwierzęcych kopalnych, z dzieł pp. Cuvier, Geoffroy, Saint Hilaire, Pallasa, Illigera, Desmarest, Temmincka, Lessona, oraz innych znakomitych tegoczesnych naturalistów zebrana i podług najnowszej metody ułożona. 3 tomy, z 15 tabl. rycin i 4 tabel. Wilno, druk. Józ. Zawadzkiego 1847—50,
85493 Kalendarz. Kalendarz Wileński na rok przybyszowy 1884 mający dni 366. Wilno, druk. Józ. Zawadzkiego (na okładce: nakł. i druk. M. R. Romma), 1883,
87311 Kalendarzyk Polityczny. Kalendarzyk Polityczny na rok 1806. Wilno, druk. Jozefa Zawadzkiego, (1805),
95375 Kniażewicz (Kniazewicz, Kniaziewicz) Jerzy Grzegorz ks. (1737—1804). Rozwagi o konduktorach czyli o sciągu materyi piorunowey albo o ustrzeżeniu się piorunow. Przez ... Za pozwoleniem Censury Wileńskiey. Wilno, Druk. Jana Jasieńskiego, 1801,
94884 Kluever C. C. Tablice przeznaczone do określenia za pomocą dwóch miar, żywej i rzeźniczej wagi bydła rogatego, ułożył i wydał w języku duńskim... przełożył na język niemiecki P. R. Strauch, spolszczył z niemieckiego dr. fil. Adolf Jełowicki. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1883,
86530 Kalendarze. Kalendarz wileński. Kalendarz wileński. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1883—1884.
91313 Katalogi. Zawadzki Adam (1814—1875), syn Józefa, pod firmą Józefa Zawadzkiego. Spis nowszych dzieł wydanych nakładem i drukiem księgarni pod firmą J. Zawadzkiego w Wilnie. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1873,
12458 Buszyński Ignacy (1807—1873). Dubissa, główna rzeka w dawnem księztwie Żmujdzkiem, dziś w Gubernii Kowieńskiej, opisana przez I. B., z mapą tej rzeki. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1871,
91296 Katalogi. Zawadzki Adam (1814—1875), syn Józefa, pod firmą Józefa Zawadzkiego. Liste de livres nouveaux, russes, français et polonais, qui se trouvent dans la librairie de ... Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1870,
602 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Pierwsze początki pisma św. dla dzieci. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1858,
1590 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Modlitwa najlepszy sposób zbawienia duszy, przez... Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1856,
77974 Jałowiecki Jan Józef ks. (misjonarz; 1817—1885). Mowa miana na pogrzebie ś. p. Marii z Bujnickich Benisławskiej. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1854,
14301 Chłopicki Jan (1788— po 1844). Pamiętnik ... porucz. 7 półku ułanów wojsk francuzkich, z czasów kampanij Napoleona. Spisany z ustnych opowiadań przez jego syna. Z portr. autora. Ozdobiony winjetami Horacego Werneta. Wydany staraniem i kosztem Romana Podbereskiego. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1849,