Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111705 Krasnodębski Luc.
111704 Krasnodębski Kazimierz, syndyk kaplicy w Samarze.
111703 Krasnodębski Aleksander.
111702 Krasnodębski Albert & Co. Magazyn francuzki Ulica Hr. Berga przy rogu ul. Mazowieckiej, dom Hr. Krasińskiego w Warszawie. Cennik. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1880,
111701 Krasnodębski.
111700 Krasnobród (Krasnybrod), pow. Zamojski.
111699 Kraśnik.
111698 Kraśniewicz Michał.
111697 Kraśnicki Tadeusz. Index nazwisk osób i miejscowości do Bibliografii powstania narodu polskiego z roku 1830-31 wydanej przez Dra Aleksandra Hirschberga, ułożył Tadeusz Kraśnicki. Lwów, nakł. dra Tomasza Rayskiego, (Gubrynowicz i Schmidt), I. Druk. Związkowa, 1883,
111696 Kraśnicki S., członek Izby sądowej.
111695 Kraśnicki K.
111694 Kraśnicki A. z Czachór.
111693 Kraśniański Honorat.
111692 Krasne, diecezja łucka.
111691 Krasne, pow. Przasnyski.
111690 Krasne, gub. Smoleńska.
111689 Krasne, pow. Złoczowski.
111688 Krasław, pow. Dyneburski.
111687 Kraslice (Graslitz), w Czechach.
111686 Krásl František (1844-1907), Ježek Jan (1849-1913). Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu. Napsali Dr. Fr. Krásl, metropolitní kanovník. J. Ježek, c. k. professor. (Dědictví Sv. Prokopa, číslo XXXIX, za rok 1898). V Praze, nákladem Dědictví Sv. Prokopa, Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba, 1898,
111685 Kraskowskij I.
111684 Kraskowski Tomasz. Pamiętnik o powstaniu białowieskiem. Mający służyć jako materjał do historji powstań litewsko-ruskich. Paryż, w Księgarni Polskiej, druk. Bourgogne et Martinet, 1836,
111683 Kraskowski Jerzy.
111682 Kraskowski Jerzy. Towarzystwa ogniowo-asekuracyjne inaczej Ulegalizowani podpalacze. (Inc.: O utworzeniu ¿ród³a, z którego, w razie spalenia siê budynku, mo¿na by³o czerpaæ œrodki na jego odbudowanie, myœleli posiadacze zabudowañ ju¿ bardzo dawno..., z datą i podpisem: Kraków, w Listopadzie 1900 r. Jerzy Kraskowski). Kraków, nakł. J. Kraskowskiego, druk. W. L. Anczyca i Spółki, b. r. (1900),
111681 Kraskowski Jerzy. Kilka słów z powodu ubóstwa i żebraniny. Kraków, nakł. J. Kraskowskiego, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1898,
111680 Kraskowski Jerzy. P. T. Posiadacze asekurujmy się od ognia wszyscy! (Inc.: Nie trudno zrozumieć, że asekurować się od ognia powinni wszyscy posiadacze, a nie niektórzy tylko, jak siê to praktykuje dot¹d..., z datą i podpisem: Kraków, dnia 15 Października 1900. Jerzy Kraskowski). Kraków, nakł. J. Kraskowskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp., b. r. (1900),
111679 Kraskowski Jerzy. O odrobinę sprawiedliwości! (Inc.: Smutno, i coraz smutniej na świecie! Wszędzie niezadowolenie, wszędzie ferment społeczny, wytwarzający niezliczon¹ moc stronnictw..., z datą i podpisem: Kraków, w Sierpniu 1900. Ika). Kraków, nakł. J. Kraskowskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r. (1900),
111678 Kraskowski Jerzy. Głos przestrogi dla naszych politycznych melomanów Napisał Jerzy Kraskowski, Sekretarz Arcybractwa Miłosierdzia i Banku pobożnego. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1898,
111677 Kraskowski Jerzy. Asekuracya na życie w oświetleniu chrześćjańskiem (!) napisał Jerzy Kraskowski. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., (Warszawa, Gebethner i Wolf), 1901,
111676 Kraskowski Jan, sekretarz Towarzystwa Ludowego, Półwsie.