Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
8874 Bonawentura św. (1221—1274). Żywot Pana i Boga naszego to jest droga zbawienia, którą Pan Zbawiciel i Odkupiciel nasz za przyjściem swojem na świat dla odkupu i wybawienia z mocy szatańskiej rodzaju ludzkiego, będąc jako się sam mianował (Joan. 14). Drogą, prawdą i żywotem, nas do nieba prowadził, nauczał i ożywiał według historyi Ewangelistów świętych spisana. Wyd. 20 popraw. Wilno, J. Zawadzki, 1895,
8867 Bonawentura św. (1221—1274). Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest droga zbawienna, którą Pan Zbawiciel i Odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyjściem swojém na świat dla odkupienia i wybawienia z mocy szatańskiéj, będąc (jako się sam mianował Joan. 14.) drogą, prawdą i żywotem, nas do nieba prowadził, nauczał i ożywiał, według historyi Ewangelistów świętych opisana przez św. ... a przez Baltazara Opecia doktora akademii krakowskiej przetłumaczona i wydana pierwszy raz w Krakowie r. 1522. Poznań, nakł. i druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1855,
8872 Bonawentura św. (1221—1274). Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa t. j. droga zbawienia, przekł. Baltazara Opecia. Wyd. 16te. Wilno, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1880,
8873 Bonawentura św. (1221—1274). Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa t. j. droga zbawienia prowadząca nas do nieba według historyi Ewangelistów świętych opisana. Kijów, J. Zawadzki, 1890,
8868 Bonawentura św. (1221—1274). Żywot Pana Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest droga zbawienna, prowadząca nas do nieba, według historyi Ewangelistów świętych opisana. Przedrukowana roku pańsk. 1856 druk. Jasnej Góry Częstochowskiéj.
8871 Bonawentura św. (1221—1274). Żywot Pana Boga naszego Jezusa Chrystusa tj. droga zbawienna, którą przyjściem swojem na świat dla odkupienia i wybawienia z mocy szatańskiéj rodzaju ludzkiego będąc jako się sam mianował Drogą, Prawdą i Żywotem, nas do nieba prowadził, nauczał i ożywiał, według historyi ewangelistów świętych opisana. Warszawa, 1871,
14605 Chociszewski Józef (1837—1914). Żywot Ojca świętego Piusa IX dla dzieci Polskich w krótkości opowiedział ... Poznań, nakł. Józefa Chociszewskiego, druk. J. Leitgebera, 1874,
109332 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Żywot Ojca Prokopa Kapucyna przez O. Honorata Kapucyna. Kraków, nakł. Krystyny Jędrkiewicz, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1895,
11153 Brykczyński Antoni ks. (1843—1913). Żywot Najświętszéj Panny Maryi, Niepokalanéj Bogarodzicy, z różnych autorów dla ludu miejskiego i wiejskiego zebrany przez niegodnego sługę Maryi. (Biblioteka Ludowa).. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1879,
12328 Businger L. C. ks. Żywot najświętszej Panny Maryi i św. Józefa aż do narodzenia Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, przekład z niemiec. Poznań, nakł. i druk. T. H. Daszkiewicza, 1874,
45737 Hirscher Jan Baptysta ks. (1788—1865). Żywot Najświętszéj Panny Bogurodzicy Maryi ku nauce i zbudowaniu niewiast i dziewic napisany przez ks. ... a przełożony na polskie w Zgromadzeniu Ks. Ks. Filipinów na Świętej Górze pod Gostyniem. Na Dochód Domu Sierót w Gostyniu. Grodzisk, nakładem tłumacza, czcionkami Augustyna Schmaedicke, 1855,
68598 Głos Maryi. Żywot Matki Boskiej i nabożeństwo dla pielgrzymów. Pamiątka z Jasnej Góry. Częstochowa, nakł. autora, druk. M. Stochelskiego, 1884,
14405 Chmielowski Antoni ks. (1841—1918). Żywot Małgorzaty Bosco,
110023 Czarnik Bronisław (dr; 1858—1918). Żywot Łukasza Górnickiego. Odbitka z „Przewodnika Naukowego i Literackiego", powiększona dodatkami. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. Wł. Łozińskiego, 1883,
96631 Kognowicki Kazimierz o. T.J. (1746—1825). Żywot Lwa Sapiehy (z dzieła: „Życia Sapiehów i listy od monarchów, książąt i różnych panujących do tychże pisane” — drukowanego w Wilnie w dr. J. K. M. przy akademii 1790—1791. 4to 2 tomy, 293. i 320 str. jako też 24 str. listów Jana Piotra Sapiehy) przedrukowany naprzód w Zbiorze Mostowskiego 1805., a potem w Lipsku — staraniem Bobrowicza 1837. — między żywotami sławnych Polaków. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka polska seria I, t. 25—28). Sanok, nakł. i druk. Karola Pollaka, 1855,
39658 Godebski Franciszek Ksawery (pisze jako Ksawery; 1801—1869). Żywot Ludwika Hr. Platera senatora kasztelana K. P. członka Towarzystwa K. Warsz. Przyjaciół Nauk, vice-prezesa Towarzystwa Literackiego Polskiego w Paryżu. Odczytany na publiczném posiedzeniu Towarzystwa Literackiego Polskiego w Paryżu, d. 29 listopada 1846 r. przez ... posła łuckiego. Paryż, w Księgarni Katolickiej Polskiej, druk. L. Martineta, 1847,
79248 Janvier P. ks. Żywot Leona Dupont, z francuskiego przerobione przez ***. Poznań, nakł. tłomacza, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1893,
109212 Koźmian Kajetan (1771-1856). Żywot księdza Józefa Szczepana z Rzeczycy Koźmiana biskupa kalisko-kujawskiego przez ... brata jego w r. 1851 skreślony. Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i spółki, 1864,
11269 Brzeziński Antoni ks. filipin (1820—1898). Żywot księdza A. Kidaszewskiego regensa Seminarium duchownego w Gnieźnie. Poznań, nakł. autora, w komisie J. K. Żupańskiego, czcion. M. Zoerna, 1864,
59049 (Dufriches Karol des Genettes). Żywot ks.... proboszcza kościoła Matki Boskiej Zwycięzkiej w Paryżu i założyciela Arcybractwa Najświętszego Serca Maryi. Tłumaczenie w skróceniu z franc. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1882,
105868 Biegeleisen Henryk dr (1855—1934). Żywot ks. Jezuity Franciszka Bohomolca. (Nadbitka z Albumu uczącej się młodzieży polskiej, poświęconego J. I. Kraszewskiemu). Lwów, druk. Gazety Narodowej, 1879,
102298 Korytkowski Jan Ignacy ks. (1824–1888). Żywot ks. Jana Piotra Zienkiewicza, proboszcza-prałata metropolitalnego gnieźnieńskiego. Przez Ks. Jana Korytkowskiego, kanon. Metrop. Gnieźn. Gniezno, druk. J. B. Langiego, 1883,
103260 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Żywot Kościuszki Książeczka dla grzecznych dzieci. Winona. Minn., druk. Hieronima Derdowskiego, 1890,
50806 Karliński Franciszek Michał Ignacy (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1830—1906). Żywot Kopernika i jego naukowe zasługi. Rzecz czytana na posiedzeniu publiczném c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 19 Lutego 1873, przez Prof. Dra ... Dziekana Wydz. filoz. Kraków, nakł. i druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1873,
14830 Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers). Żywot Kazimierza na Pułaziu Pułaskiego Starosty Zezulenieckiego, Marszałka Konfederacyi Łomżyńskiej, Regimentarza Małopolskiego. Jenerała w wojsku Amerykańskiem (1748+1779). Z okazyi setnej rocznicy Konfederacyi Barskiej zawiązanej 29 lutego 1768, a obchodzonej w Paryżu, 29 lutego 1868 roku skreślił ... Lwów, nakł. Wydawnictwa Mrówki, druk. Kornela Pillera, 1869,
51951 Kasprowicz Jan (1860—1926). Żywot Karola Marcinkowskiego przez Autora książeczki Moskwa wobec Unii i Polski. Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa im. Stanisława Staszica z czynności za rok 1889. (Towarzystwo imienia Stanisława Staszica we Lwowie rok 3, tomik 26 i 27). Lwów, nakł. Tow. im. Stanisława Staszica, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1891,
18138 Czartoryski Adam Jerzy (1770—1861). Żywot Juliana Ursyna Niemcewicza przez ... Wydanie Biblioteki polskiéj w Paryżu. Paryż—Berlin—Poznań, Księgarnia B. Behra (E. Bock), druk. L. Martineta, 1860,
10480 Brodowicz Maciej Józef (1790—1885). Żywot Jędrzeja Badurskiego. (Odb. z Roczn. Wydz. lek. Krak. tom II). Kraków, 1839,
81979 (Jezus). Żywot Jezusa Chrystusa. Upominek dla dobrych dzieci. Kraków, Czech, 1835,
45736 Hirscher Jan Baptysta ks. (1788—1865). Żywot Jezusa Chrystusa Syna bożego i zbawiciela świata przez profesora teologii we Freiburgu Dra. J. B. Hirszera przełożył z niemieckiego K. M(agierski) dla użytku młodzieży średnich klass gimnazyalnych i realnych; tudzież seminaryów nauczycielskich i wyższych klass szkół miejskich, jakotéż do prywatnego użycia. Z dodatkiem mappy Palestyny. Leszno i Gniezno, nakładem i czcionkami Ernesta Günthera, 1845,