Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113766 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). I ungdomens år. En polsk berättelse af J. J. (!) Kraszewski. Övfersättning. Stockholm, tryckt hos Rudolf Wall, 1886,
113765 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Uljana. Pripovetka J. I. Kraševskoga. Prevod z poljskoga. (I). (Narodna biblioteka Braće Jovanovića, sv. 50). Pančevo, naklada knjižare Braće Jovanovića, štamparija Braće Jovanovića, b. r. (1883),
113764 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ulana. Powiestʹ. Soczinienije I. Kraszewskago. Pieriewod s polskago. (Priłożenije k żurnału Bibliotieka dla Cztienija, 1858, t. CLI, nr 10). Sanktpietierburg, 1858,
113763 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ulana. Povídka z Podlesí (!) od J. I. Kraševského. Přeložil Coelestin Frič (Celestýn Liposlav Frič). Překlad autorisovaný. (Laciná knihovna národní. Spisy pro zábavu a poučení, čislo 44). V Praze, nakladatel: J. Otto, knihkupec, Knihtiskárna: J. Otto, b. r. (1881),
113762 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ulana. Novelle af Kraszewsky. Kjøbenhavn, Rasmussen & Olsens Bogtrykkeri, 1886,
113761 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ulana. Novelle af J. J. (!) Kraszewsky. Kjøbenhavn, Emil Flensborgs Forlag, (trykt hos) Rasmussen & Olsen (na okładce: Omslaget trykt hos Martius Truelsen), 1886,
113760 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ulana novela polesiana traducida directamente del polaco por Francisco de Más y Otzet. Segunda edición. Madrid, Liberia de Bernardo Rico, (1890).
113759 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ulana novela original de Jose Ignacio Kraszewski traducida del polaco por Francisco de Mas y Otzet. Madrid, F. Bueno y Compańía, Editores, Tipografía Hispano-Americana, 1885,
113758 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ulana. Eine Dorfgeschichte von J. I. Kraszewski. Aus dem Polnischen übertragen von E. V. (Eligius Victor) Szrajber. (Ausgewählte Werke von ... Autorisirte Ausgabe, Bd. 3). Wien, Pest, Leipzig, A. Hartleben's Verlag, Druck von G. Gistel & Co. in Wien, 1880,
113757 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ulána. Beszély. Irta Krasewszky I. Ignácz. Lengyelből forditotta Tomkó Iván. (Olcsó Könyvtár, ser. II, t. 701-702). Budapest, Franklin-Társulat, Magyar írod. intézet és könyvnyomda, Franklin-Társulat Nyomdája (na s. 16 drugiej paginacji: Budapest, Nágy Sandor könyvnyomdájaból), 1890 (właściwie: 1898),
113756 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ulána. Beszély. Irta Krasewszky I. Ignácz. Lengyelből forditotta Tomkó Iván. (Olcsó Könyvtár, ser. I, t. 268). Budapest, Franklin-Társulat, Magyar írod. intézet és könyvnyomda, Franklin-Társulat Nyomdája, 1890,
113755 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ulana. Powieść poleska przez J. I. Kraszewskiego. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 70). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza et Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1874,
113754 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Ulana powieść poleska przez J. I. Kraszewskiego. Wilno, nakł. i druk. Teofila Glücksberga księgarza i typografa szkół Białoruskiego Naukowego Okręgu, 1843,
113753 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Typy i charaktery. Przez J. I. Kraszewskiego. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 100). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1876,
113752 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Typy i charaktery. przez J. I. Kraszewskiego. Wilno, nakł. księgarni Rubena Rafałowicza, druk. Józefa Zawadzkiego, 1854,
113751 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Typy a charaktery. Přeložil F. A. Hora (František Alois Hora). (Vybrané spisy Jos. Ign. Kraševského. Péči Kola Polského v Praze, sv. 1). V Praze, nakladatel A. Reinwart knihkupec, (tisk.) K. Wiesner a Spol., 1883,
113750 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Twardowskij. Powiestʹ, wziataja iz polskich narodnych priedanij Iosifa Ignatija Kraszewskago. Czastʹ I. Izdanije wtoroje. Sanktpietierburg, Tip. Sztaba Otdielnago Korpusa Wnutrienniej Straży, 1847,
113749 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Tułacze. Opowiadanie historyczne przez B. Bolesławitę. Tom pierwszy. Wydanie drugie. Poznań, nakł. księgarni J. K. Żupańskiego, Druk. Dziennika Poznańskiego, 1900,
113748 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Tułacze. Opowiadania historyczne przez B. Bolesławitę. Z przedmową Adama Pługa (Antoni Pietkiewicz). Tom I. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 2). Warszawa, Druk. Artystyczna Saturnina Sikorskiego, 1898,
113747 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Tułacze. Opowiadania historyczne przez B. Bolesławitę. Z przedmową Adama Pługa (Antoni Pietkiewicz). Tom I. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 2). Warszawa, Druk. Artystyczna Saturnina Sikorskiego, 1897,
113746 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Tułacze. Opowiadania historyczne przez B. Bolesławitę. Tom pierwszy. Poznań, nakł. księgarni J. K. Żupańskiego, druk. A. Schmädickiego, 1868,
113745 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Na tułactwie. Obrazy współczesne przez J. I. Kraszewskiego. Tom pierwszy. (Tom I-III). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Druk. Wieku, 1882,
113744 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Trójlistek, studyum charakterów. T. I. Lwów i Warszawa, 1887,
113743 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Trapezologjon. Historyjka przez J. I. Kraszewskiego. (Odb. z Dziennika Warszawskiego 1854). Warszawa, nakł. i druk. J. Unger, 1855,
113742 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). (Toast na cześć ks. Bonifacego Jastrzębskiego, inc.: Niech mi wolno jeszcze będzie, wznosząc zdrowie przytomnego tu duchownego..., z datą i podpisem: J. I. Kraszewski, Drezno, dnia 18. Marca 1879 r.). B. m. i r. (1879),
113741 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Gamle og nye Tider. Samfundsskildringer af J. J. (!) Kraszewski. Oversat til Kjøbenhavns-Posten. Kjøbenhavn, Trykt hos O. C. Olsen & Co., 1888,
113740 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Tęczyńscy. Dramat historyczny w pięciu aktach prozą. Przez J. I. Kraszewskiego. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, księgarza i typografa szkół Biał. Nauk. Okręgu, 1844,
113739 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Tatarzy na weselu Historyjka,
113738 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). O Szyllerze. Rzecz czytana na obchodzie uroczystym setnej rocznicy dnia urodzin jego, d. 10 listopada 1859 roku w Warszawie,
113737 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sztuka u Słowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześciańskiej. przez J. I. Kraszewskiego. Wilno, nakł. i druk. A. H. Kirkora, 1860,