Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
1789 (Alojzy św.; 1568–1591). Żywot św. Alojzego (z obrazem św. Alojzego), opowiedz. podług najlep. ksiąg, przez władzę duchow. zatwier. Bytom G-S., nakład Wyd. Katolika, druk. Katolika, 1891,
1666 (Alfons Liguori św.) Żywot św. Alfonsa Liguori biskupa i doktora Kościoła. Tłómaczony z angielskiego. W Poznaniu, nakł. Wydawnictwa Władysława Simona, czcionkami W. Simona, 1882,
14399 ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918). Żywot św. Aleksandra, papieża i męczennika, podług brewiarza rzymskiego. Łowicz, nakł. Oczykowskiego, druk. M. Stochelskiego w Częstochowie,1884,
862 (Agata św.) Żywot św. Agaty, dziewicy i męczenniczki. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego, 1883,
108767 (Kozłowski Feliks). Żywot śp. X. Dr. Kozłowskiego. (Przedruk z Pielgrzyma). Pelplin, druk. S. Romana, 1872,
23388 (Darowski Mieczysław Weryha; 1810—1889). Żywot śp. ... Kraków, nakł. Ksaw. Konopki, druk. W. Korneckiego. 1889,
224 Abelly Ludwik (biskup rodyjski; 1603– 1691). Żywot Śgo Wincentego a Paulo fundatora i pierw. generała Congreg. Mission. etc. B. w., b. m. i b. r.,
107111 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot ś. Wojciecha, skreślony przez Ks. H. Koszutskiego proboszcza w Mielżynie. (Rok Wiejski zeszyt II i III). Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langego, 1865,
93531 Kisielewski Aleksander. Żywot Ś. Kazimierza Jagiellończyka królewicza polskiego (żył od roku 1458 do roku 1484). Napisał dla użytku ludu polskiego Leszek Junosza z Jasienicy. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu W. Kirchmayera, w komisie w księgarni M. Fenichla w Tarnowie, 1868,
72361 Guépin Alphonse (1836—1917). Żywot ś. Jozafata Kuncewicza męczennika, arcybiskupa połockiego rit. gr., opowiedziany na tle Historyi Kościoła Ruskiego według dzieła O.... Benedyktyna z Solèsmes z przedmową X. Kalinki C. R. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Gazety Narodowej, 1885,
50159 Kantecki Antoni ks. (1847—1893). Żywot Ś. Jakóba Starszego, apostoła, wraz z listem apostolskim ojca św. Leona XIII z dnia 1 listopada 1884, potwierdzającym tożsamość zwłok świętego Apostoła znalezionych w Kompostelli w Hiszpanii. Poznań, nakł. i druk. Drukarni Kuryera Poznańskiego, 1885,
83621 K. L. T.(ow.) J.(ezus.). Żywot Ś. Alfonsa Rodriguez wyznawcy Tow. Jez. podług francuskiego przez L. K. T. J. (Książek pobożnych dla wiernych każdego stanu t. XXXII). Kraków, Drukarnia Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, nakł. X. Michała Mycielskiego T. J., 1888,
72034 Grzegorz I Wielki św. papież (ok. 540—604). Żywot Ś-go Benedykta opata. Napisany przez..., z dołączeniem litanii i modlitw ułożony przez Józefę Żdżarską. Warszawa, nakł. E. Lompe dawniej D. Lange, druk. A. Pajewskiego, 1888,
14604 Chociszewski Józef (1837—1914). Żywot SS. Braci Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian, na pamiątkę 1000 letniej rocznicy welehradzkiej, z dodaniem najpotrzebniejszych modlitw, oraz wiadomości o zaprowadzeniu chrześcijaństwa w Polsce, Pomorzu i na Litwie. Poznań, nakł. J. Chociszewskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1885,
14682 Chodyński Adam (1832—1902). Żywot sługi bożego, błogosławionego Rafała z Proszowic. Napisał ... Łęczyca, nakł. 00. Bernardynów, druk. Józ. Kuchcińskiego, 1861,
3189 Argirdowicz Fulgenty. (pseud.?). Żywot sławney pamięci WJP. Remigiusza Pamfila czesnikowicza powiatu telszewskiego; przez bezstronnego swiadka, sąsiada i przyjaciela..., regenta wielu subseliów napisany. Wilno, u Alexandra Żółkowskiego, druk. XX. Pijarów, 1820,
79249 Janvier P. ks. Żywot siostry Maryi od św. Piotra, Karmelitanki z Tours. Według własnych jej rękopisów przez ks. ... dziekana kapituły metropolitalnej w Tours, przełożonego Zgromadzenia Księży Oblicza Świętego. Tłomaczone z drugiego poprawnego wydania za pozwoleniem autora przez M. S. Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., G. Gebethner i Sp., 1888,
16193 Cissey Ludwik de. Żywot siostry Małgorzaty od Przenajśw. Sakramentu, zakonnicy karmelitanki, fundatorki Stowarzyszenia ku czci św. Dziecięctwa Jezusa, 1619—1648 przez... Kraków, nakł. ss. karmelitanek bosych z Poznania, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890,
14847 Chodźko Michał Borejko (1808—1879). Żywot Rajmónda Rembielińskiego przez ... Paryż, u autora, druk. L. Martinet, 1862,
23060 Damrot (Damroth) Konstanty ks. (1841—1895). Żywot Przebłogosławionéj Dziewicy Bogarodzicy Panny Maryi. Tudzież cuda i łaski jakich wierni wszystkich wieków za Jéj wstawieniem się doświadczyli. Wydanie trzecie. Królewska Huta, nakł. K. Miarki, 1870,
104531 Berbiguier ks. Żywot popularny świętego Wincentego a Paulo przez... kanon. honor. z Bordeaux, dziekana z Liburnu, przełożył z franc. ks. W. Maryański kan. metrop. pozn. protonot. apost. Wydanie drugie. (Wydawnictwo Straży św. Wojciecha Seria III. Rocznik I. 1894). Poznań, druk. Kuriera Poznańskiego, 1896,
58474 Dryjacki Fulgenty ks. Żywot pobożny b. Izajasza Bonera przez... za pozwoleniem i Cenzurą Zwierzchności r. p. 1670 w Krakowie wydany, a teraz staraniem ks. Augustyna Sutora przedrukowany. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885,
8877 Bonawentura św. (1221—1274). Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty, tłómaczenie O. Prokopa (Leszczyńskiego), Kapucyna. Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879,
8866 Bonawentura św. (1221—1274). Żywot Pana Naszego Jezusa Chrystusa to jest droga zbawienna którą Pan Zbawiciel i odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyjściem swoim na świat dla okupu i wybawienia z mocy szatańskiej rodzaju ludzkiego, będąc jak sam się mianował Joan. 14. drogą, prawdą i żywotem nas do nieba prowadził, nauczał i ożywiał, według Historyi Ewangelistów Świętych opisana a teraz znowu z dozwoleniem Starszych przedrukowana. (Tłum. B. Opecia). (Częstochowa), druk. Jasnej Góry, 1808,
81980 (Jezus). Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Boga człowieka. Z Pisma świętego wyjęty, chronologicznie zebrany i do rozmyślania chrześcianom do druku podany roku pańskiego 1839. Warszawa, 1839,
8876 Bonawentura św. (1221—1274). Żywot Pana Jezusa Chrystusa, Stworzyciela i Zbawiciela rodzaju ludzkiego, wedle ewangelistów świętych, z rozmyślaniem nabożnem doktorów Pisma św. krótko zebrany przez mistrza akademii krakowskiej X. Baltazara Opecia wedle edycyi Jana Hallera z r. 1522, po raz trzydziesty szósty w polskim języku wydany. (Wyd. ks. Ign. Polkowskiego). Gniezno, 1884,
8875 Bonawentura św. (1221—1274). Żywot pana Jezu krista stworzyciela ij zbawiciela rodzaiu ludskiego, wedle Ewanielist. świętych z rozmyslanijm nabożnym doktorow pisma swiętego, krotko sebrany. (Przez Baltazara Opecia na język polski przetłumaczony). Wyrażono w Krakowie przez Floriana Bawara ij Jana Sandetzkiego nakładem opatrznego męża pana Jana Hallera. Lata Bożego narodzenia 1522... Kraków, litogr. A. Pruszyńskiego, 1882,
70361 Granada (de) Luis (właściwie: Luis de Sarria; 1504—1588). Żywot Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Warszawa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1899,
8869 Bonawentura św. (1221—1274). Żywot Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, tłumaczył z łacińskiego na język polski Dr. B. Opeć. Wydania 14tego. Drugi nieodmieniony odcisk. Bochnia, Pisz, 1863,
8870 Bonawentura św. (1221—1274). Żywot Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, czyli Droga zbawienna, którą Zbawiciel i Odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyjściem swojém na świat dla odkupu i wybawienia z mocy szatańskiéj rodu ludzkiego, będąc jako się sam mianował (Joan. 14.), drogą, prawdą i żywotem nas do nieba prowadził, nauczał i ożywiał. Według historyi Ewangelistów Św., przez... Zakonu Braci mniejszych św. Franciszka doktora Serafickiego, Biskupa Albańskiego, Kardynała kościoła św. Rzymskiego; przez nabożne rozpamiętywania i rozmyślania tajemnic Boskich, prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku duchownego i codziennéj świątobliwéj zabawy opisany i w R. P. MDXXII. pierwszy raz do druku podany, a potém znowu za dozwoleniem Starszych roku 1773 przedrukowany, teraz poprawiony i nowo wydany. Bochnia, Pisz, 1864,