Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
98444 Kommissyia Sądowa Edukacyyná Gubernii Wołyńskiéy. Kommissyia Sądowa Edukacyyná Gubernii Wołyńskiéy, Podolskiéy i Kiiowskiéy, wiadomo czyni ... Krzemieniec, (z datą: 2 X 1811),
98443 Kommissya Sądowa Edukacyyna.
98442 Kommissya. Kommissya Sądowa Edukacyyna dla Litewskich, Białoruskich i Mińskiey Guberniy przez Naywyższy Jego Jmperatorskiey Mości Ukaz pod dniem 21 Grudnia 1807 Roku wydany, ustanowiona, zapatruiąc się na kommunikowane sobie od Kommissyi Edykacyyney Wołyńskiey prawidła, iako do iednegoż dążąca zamiaru z niektóremi odmiana mi do praw i processu Litewskiego stósownieyszemi, dla porządku w swoich czynnościach i dla stron przychodzących, następuiące Ordynacyi Swoiéy przepisy do wiadomości publiczney podaie. (Wilno, z datą: 27 IV 1808),
98441 Kommissya Sądowa. Kommissya Sądowa Edukacyyna do Litewskich, Białoruskich, i Mińskiey Guberniiów przez Jmienny Jego Jmperatorskiey Mości Ukaz dnia 21. Miesiąca Grudnia 1807. Rządzącemu Senatowi wydany ustanowiona. (Wilno, z datą: 27 IV 1808),
98440 Kommissyia Rządząca.
98439 Kommissyia. W Imieniu Kommissyi Rządzącey. Dyrektor Wewnętrznych Spraw, stosownie do Zasad Kommissyi Rządzącey Rozdziału VIII. §. 73 ninieyszą do Duchowieństwa czyni Odezwę. (Warszawa, z datą: 3 II 1807),
98438 Kommissyia. Kommissyia Rządząca. Na Przełożenie W. Dyrektora Sprawiedliwości (Feliksa Łubieńskiego), stanowiemy co następuie: Urządzenie tymczasowe skróconego Postępowania Sądowego. (Warszawa, z datą: 24 II 1807),
98437 Kommissyia. Kommissya Rządząca. Stosownie do zasad ogólnego Urządzenia, za przełożeniem Wgo Dyrektora Sprawiedliwości (Feliksa Łubieńskiego) stanowiemy, co następuie. Ustanowienie tymczasowe Sędziów Pokoiu. (Warszwa, z datą: 30 I 1807),
98436 Kommissyia Rządząca. (Ustawa o uwolnieniu wojskowych od stawania do rozprawy sądowej, inc: „Gdy w teraźnieyszém położeniu Oyczyzny wielka część Obywatelów, ...”, z datą: w Warszawie, dnia 30. miesiąca Stycznia, 1807). (Warszawa, 1807),
98435 Kommissyia tymczasowego Rządu W. Xięstwa Litewskiego.
98434 Kommissyia. Kommissyia tymczasowego Rządu W. Xięstwa Litewskiego, uważaiąc potrzebę podzielenia pracy Podprefektur Powiatowych, a przez to uregulowania i ułatwienia ich czynności, oraz przepisania prawideł i wysczególnienia przedmiotów ważnego i obszernego Podprefektur obowiązku, następną stanowi organizacyą. (Wilno, z datą: 23 X 1812),
98433 Kommissya. Kommissya Rządu tymczasowego w W. Xięstwie Litewskiém. (Wezwanie osób stanu duchownego do składania opłaty od przywilejów i dar na powiększenie sił narodowych, inc: „Pamiętny w dziełach Polski Seym Konstytucyyny przez ustawę w roku 1789 ogłoszoną ...”, z datą: 17 Września 1812). (Wilno, 1812),
98432 Kommissya. Komissyá Rządu Tymczasowego w Wielkiém Xięstwie Litewskiém. (Inc.: „Srzodki nadzwyczayne, iakie złożyła Opatrzność w ręku potężnego Monarchy, Bohatyra wieków, Wielkiego Napoleona ...”, z datą: 22 Sierpnia roku 1812). (Wilno, 1812),
98431 Kommissya. Kommissya Rządu tymczasowego w Wielkiém Xięstwie Litewskiém stanowi: aby cena Papieru stęplowego i opłat po kancellaryiach ... (Wilno, z datą: 7 VIII 1812),
98430 Kommissya. Kommissya Rządu tymczasowego w Wielkiém Xięstwie Litewskiém, do Włościan. (Apel o podporządkowanie się poborowi do wojska narodowego, inc: „Włościanie i Rolnicy! Przemawiamy do Was iak do ludzi będących pod opieką prawa ...”, z datą: 1 Sierpnia roku 1812). (Wilno, 1812),
98429 Kommissya. Kommissya Rządu Tymczasowego w Wielkiem Xięstwie Litewskiem. Wszem w obec i każdemu z osobna, komu o tém wiedzieć należy. (Komisja wyraża zadowolenie z powodu przywrócenia instytucji demokratycznych, inc: „Jeżeli kiedy mógł Obywatel czuć godność swoię ...”, z datą: 31 Lipca 1812). (Wilno, 1812),
98428 Kommissya. Kommissya Rządu tymczasowego Litewskiego przeznaczonym w Wielkiém Xięstwie Litewskiém dla wybrania Delegatów czyli Posłów na Seym Konfederacyi Ieneralney Królestwa Polskiego Seymikóm, następuiące przepisuie prawidła. (Wilno, z datą: 29 VII 1812),
98427 Kommissya. Kommissyia tymczasowego Rządu w Wielkiém Xięstwie Litewskiém, troskliwa o bezpieczeństwo Obywateli, które iedynie przez dobrze Administrowaną sprawiedliwość może się w kraiu utrzymać, następujące stanowi dla Sądownictwa prawidła. (Wilno, z datą: 29 VII 1812),
98426 Kommissya. Kommissya Rządu tymczasowego Xięstwa Litewskiego. (Powołanie Gwardii nieruchomej Narodowej w mieście Wilnie, inc: „Na mocy Dekretu Nayiaśnieyszego Cesarza i Króla pod datą 1go Lipca ...”, z datą: Miesiąca Julii 10 dnia 1812). (Wilno, 1812),
98425 Kommissya. Kommissyia Rządu tymczasowego Xięstwa Litewskiego, do Administracyi Dyecezyi Wileńskiey. (Apel o głoszenie z ambon przychylności dla Napoleona, inc: „Znane są gruntowne prawidła Religii Ludu Litewskiego ...”, z datą: 7 Lipca 1812). (Wilno, 1812),
98424 Kommissya Rządu. Kommissya Rządu tymczasowego Litewskiego Do Polaków, w służbie Rossyyskiey zostaiących. (Konfederacja Generalna Polski i Litwy odwołuje Polaków ze służby rosyjskiej, inc: „Polacy! Służycie pod Chorągwiami Rossyi — Służba ta była prawną, póki w grobie była Oyczyzna ...”, z datą: 7 Lipca 1812). (Wilno, 1812),
98423 Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1861—1864).
98422 Kommissya Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
98421 Kommissya. Kommissya Rządowa Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego. (Urządzenie szkół dla dziewcząt, inc: „W rozwinięciu niektórych artykułów wewnętrznego urządzenia pensyy ...”, z datą: Warszawa, 9 Listopada 1825). (Warszawa, 1825),
98420 Kommissya. Kommissya Rządowa Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego. (Ogłoszenie o utworzeniu w Warszawie z dn. 1 V 1825 Szkoły dla Guwernantek). Warszawa, 1825.
98419 Kommissya. Kommissya Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. (Zarządzenie zobowiązujące Inspektora Generalnego Uniwersytetu Warszawskiego do wystawiania studentom świadectw obyczjności, inc: „Poruczony maiąc sobie wysoki obowiązek przez wychowanie publiczne ...”, z datą: Warszawa, 19 grudnia 1823). (Warszawa, 1823),
98418 Kommissya. Kommissya Rządowa Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego. (Attrybucye nauczyc. religii w szkołach). (Warszawa, styczeń 1822),
98417 Kommissya Rządowa Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego. Organizacya (Warszawa, 1821);
98416 Komissya Rządowa Wyznań. Komissya Rządowa Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego. (Urządzenie i zasiłki dla Zgromadzenia XX. Piarów). (Warszawa, 1818),
98415 Komisja Rządowa dotycząca wychodźców polskich w Krakowie.