Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
11974 Bukowski Alfons. & Pawłowski St. Tablice wykazujące należności za przyrządzenie i ekspedycyę lekarstw, według wymagań nowej taksy aptekarskiej z 1899 r. Warszawa, E. Wende i Sp., 1899,
11975 Bukowski Antoni (1812—1887),
11976 Bukowski Edward. Podarek humorystyczno-satyryczny przez... Warszawa, nakł. i druk. J. Korzeniewskiego, 1875,
11977 Bukowski Edward. Życiowe sceny. Obrazki humorystyczno-satyryczne. Warszawa, nakł. D. Lange, druk. Jana Cotty, 1876,
11978 Bukowski Edward.
11979 Bukowski Henryk (1839—1900). Catalogue de livres rares et curieux, Ancien et modernes sur l'Amérique, la Russie, la Pologne, l'Histoire de Suède et de l'étranger... provenant de la collection de M. Henri de Bończ (Henryk Bukowski). Stockholm, chez H. Bukowski, 1887,
11980 Bukowski Henryk (1839—1900). Catalogus librorum, quos ex urbe Holmia Academiae Litterarum Cracoviensi dono misit Illm. D. ... Cracoviae, sumpt. Academiae, typ. Univ. Jag., 1889,
11981 Bukowski Henryk (1839—1900). Förteckning öfver polska assignationer, tillhöriga H. Bukowski. Stockholm, P. A. Nymans Tryckeri, 1886,
11982 Bukowski Henryk (1839—1900). Odpowiedź drowi Gubrynowiczowi w obronie Katalogu zbiorów Mickiewiczowskich w Rapperswylu. Dod. do Kuryera lwowskiego nr 201 z dn. 22 lipca 1899. Lwów, nakł. autora, Druk. Udziałowa, 1899,
11983 Bukowski Henryk (1839—1900). Prislista till förteckning No 35 öfver en rikhaltig och dyrbar boksamling, om fattande äldre teologi, svensk och allmän historia, kriegsrelationer, historiska blad, Americana, Russica, Pollonica, Biografi, Genealogi, Heraldik Ordenshistoria m. m. Topografi, Geografi, och resebeskrifingar, Arkäologi, Numismatik, Naturvetenskapp, m. m. Klassika författare, Svensk och Utländsk vitterhet Planschwerk, Praktband samt diverse försald... Lokal, den 12, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 29 October 1887. Stockholm, H. Bukowski, tryckt hos A. L. Normans Boktryckeri-Aktiebolag, 1887,
11984 Bukowski Henryk (1839—1900). W sprawie Muzeum Rapperswylskiego. Odbitka z Nowej Reformy. Kraków, nakł. wydawnictwa Nowej Reformy, Druk. Związkowa, (1890),
11985 Bukowski Henryk (1839—1900).
11986 Bukowski Julian ks. (1837—1904). O dacie narodzenia św. Jana Kantego i 500 letniej rocznicy jego śmierci w roku przyszłym. Odb. z Przeglądu Powsz. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1889,
11987 Bukowski Julian ks. (1837—1904). Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku, według najnowszych źródeł zebrał i opracował X. ... t. I: Początki i terytoryalne rozprzestrzenienie się reformacyi. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883,
11988 Bukowski Julian ks. (1837—1904). Jasna góra, dzieje cudownego obrazu Bogarodzicy w Częstochowie. Kraków, nakł. dra Wł. Miłkowskiego, druk. W. Korneckiego, 1894,
11989 Bukowski Julian ks. (1837—1904). Kazania pasyjne tudzież nauki w czasie ćwiczeń duchownych dla młodzieży gimnazyalnéj z dodaniem kilku kazań przygodnych, przez... proboszcza kościoła św. Anny, profesora gimnazyum św. Jacka w Krakowie poświęcone ks. Albinowi Dunajewskiemu, biskupowi krakowskiemu. Kraków, nakł. St. A. Krzyżanowskiego, druk. W. Korneckiego, 1879,
11990 Bukowski Julian ks. (1837—1904). Kościół św. Anny. Monografia historyczna. Biblioteka krakowska, nr 17. Kraków, nakł. Tow. Miłośników Hist. i Zab. Krakowa, druk. Czasu, 1900,
11991 Bukowski Julian ks. (1837—1904). Lourdes, Paray le Monial i Fryburg szwajcarski, z bezpośrednich wrażeń. Odb. z Czasu, Kraków, Spółka Wydaw., druk. Czasu, 1898,
11992 Bukowski Julian ks. (1837—1904). Odpowiedź na krytykę pana W.(incentego) Z.(akrzewskiego) zamieszczoną w Przeglądzie Polskim z maja b. r. z powodu Dziejów reformacyi w Polsce, t. II. przez X. J. B. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca Sp., 1886,
11993 Bukowski Julian ks. (1837—1904). Odpowiedź na rzecz księdza Dr. Chotkowskiego: Przyczyny i początki reformacyi w Polsce z powodu Dziejów reformacyi księdza Bukowskiego. Odb. z Kuryera Pozn. Poznań, druk. Jarosława Leitgebra, 1883,
11994 Bukowski Julian ks. (1837—1904). Adam Opatovius, dawny Akademik krakowski, kartka z dziejów uniwersytetu krakowskiego. Odb. z Przeglądu Katol. Warszawa, skł. gł. w red. Przegl. Katol., druk. F. Czerwińskiego, Kraków, Gebethner i Sp., 1900,
11995 Bukowski Julian ks. (1837—1904). Pamiętnik Igo zjazdu ks. katechetów w Krakowie 27, 28 i 29 sierpnia 1895 r. Kraków, nakł. I wiecu ks. katechetów, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896,
11996 Bukowski Julian ks. (1837—1904). Porównanie języka łacińskiego i polskiego pod względem składni, budowy zdań i zwrotów, z uwzględnieniem pisarzy polskich złotego wieku. Przez X. ... Dr. ś. T., proboszcza Kollegiaty św. Anny, prof. gimn. św. Jacka. Osobna odbitka ze Sprawozdania Oimn. św. Jacka. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1880,
11997 Bukowski Julian ks. (1837—1904). O reformie nauki religii w szkołach gimnazyalnych. Odb. z Gazety Kościelnej. Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1895,
11998 Bukowski Julian ks. (1837—1904). Słowo o ankiecie gimnazyalnej, zwołanéj do Wiednia we Wrześniu b. r. przez J. B. Kraków, Druk. Uniwers., 1870,
11999 Bukowski Julian ks. (1837—1904).
12000 Bukowski Konstanty Bończa,
12001 Bukowski Tadeusz (pijar, 1739—1801). Elegia ad Joannem Bapt. Albertrandi episc. Zenopolit. pro multis ejus meritis gratam inentem nomine Congreg. Schol. Piar. eidem testando. Varsoviae, typ. S. Piar., 1800.
12002 Bukowski Tomasz ks.,
12003 Bukowski Władysław,